Управление на електронно съдържание

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)
Форма на обучение: задочна

Ръководител: проф. дфн Оля Харизанова
тел.: 02 8704236
е-mail: oharizanova@phls.uni-sofia.bg

Учебен план УЕС

В магистърска програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се приемат студенти за обучение в задочна форма. Обучението е с продължителност два семестъра.
Кандидатите трябва да имат завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) в следните професионални направления:
– 3.5 Обществени комуникации и информационни науки,
– 4.6 Информатика и компютърни науки.
Кандидатите трябва да са завършили някоя от следните специал-ности:
– Печатни комуникации,
– Библиотекознание и библиография,
– Библиотечен мениджмънт,
– Библиотечно-информационни науки,
– Библиотечно-информационни дейности,
– Комуникации и информиране,
– Архивистика и документалистика,
– Информационни фондове на културно-историческото наслед-ство,
– Култура и медии,
– Информационни ресурси на туризма,
– Информационни технологии в съдебната администрация,
– Медии и журналистика,
– Информационни технологии,
– Информационно брокерство,
– Информатика и информационни технологии.
Кандидатите трябва да се явят на събеседване по предварително обявен въпросник.
Класирането се извършва въз основа на средния успех от дип-ломата и оценката от събеседването.
Обучението в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се провежда съобразно съвременните нацио-нални и международни изисквания. Програмата се основана на интердисциплинарен подход и подготвя специалисти в нова и пер-спективна област – създаване, разпространение и анализ на елект-ронни ресурси чрез компютърни мрежи и най-вече интернет. Застъ-пени са няколко научни направления: организация и управление на информацията, информационни и комуникационни технологии (ИКТ), история на средствата за комуникация, музеология, културна политика. Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените направле-ния.
В съдържателен план програмата обхваща процеса на подготовка на електронни и онлайн издания, контент маркетинга и новите биз-нес модели за разпространение на електронно съдържание, а също така тематиката, структурата на електронните информационни ре-сурси и начините на достъп до тях. Студентите придобиват ключови умения за: работа с пълнотекстови информационни ресурси и изв-личане на информация, необходима за тяхната професионална реа-лизация и/или образование; използване на различни формати за подготовка на текстове за електронно публикуване; оценка и анализ на моделите за подготовка и разпространение на електронно съдър-жание; организиране и участие в дискусии, делови срещи, презен-тации и други форми на делово общуване.
Завършилите УЕС могат да се реализират успешно и в: библио-теки – обществени, научни, училищни и университетски, специал-ни; информационни центрове към различни институции и органи-зации с изследователски, производствени, брокерски или дистрибу-торски функции; издателства и редакции на средства за масова ко-муникация; центрове за информационно обслужване и междунаро-ден информационен обмен; организации за разпространение и тър-говия на информационни ресурси.
Завършилите магистърската програма могат да кандидатстват за докторантура, а също да се занимават с научноизследователска и преподавателска дейност.

Въпроси за събеседване за магистърска програма
„Управление на електронно съдържание“

1. Кои според вас са основните средства за достъп до информа-ция днес?
2. Използвате ли интернет за търсене на информация?
 Ако отговорът ви е „да“, каква по-точно информация търсите най-често?
 Ако отговорът ви е „не“, но все пак използвате интернет, за какво по-точно?
 Ако изобщо не използвате интернет, защо?
 Каква според вас е разликата между електронно съдържание и електронен информационен ресурс?
 Използвате ли средство за четене на електронен контент?
 Ако отговорът ви е „да“, какъв по-точно?
 Ако отговорът ви е „не“, защо?
5. Според вас колко издателства в България разпространяват електронни книги?
6. Според вас кои са водещите световни организации в разпрос-транението на електронно съдържание?
7. Според вас кои са водещите разпространители на електронно съдържание в България?
8. Каква е вашата представа за съвременно информационно об-щество?
9. Какви по-конкретно са вашите мотиви за кандидатстване в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?
10. Какви знания и умения очаквате да придобиете по време на обучението ви в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?