МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Философски факултет

Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания

МП „Трудова и организационна психология“

МП „Организационно поведение и консултиране на организацията“

МП „Организационна психология и крос-културен мениджмънт“

Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“

 

П О К А Н А

 

ЗА  УЧАСТИЕ  В

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ЛИДЕРСТВО И РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

София, България, 29 – 30 ноември 2019

 

 

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

LEADERSHIP AND HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Sofia, Bulgaria, 29 – 30 November 2019

 

 

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим за участие в международна научна конференция „Лидерство и развитие на човешките ресурси“, организирана от Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания към Катедра „Социална, организационна, клинична и педагогическа психология“ при Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Проблемните области на конференцията обхващат изследователски и приложни перспективи и тенденции в трудовата и организационна психология и в управлението на човешките ресурси в бизнеса, публичната сфера, политиката, социалната сфера, образованието, сигурността.

 

Тематични направления:

 1. Лидерство, организационно развитие и ефективност
 2. Управление и развитие на човешките ресурси
 3. Крос-културен мениджмънт и организационна култура
 4. Поведенческа икономика, предприемачество и иновации
 5. Личност, благополучие и здраве в организацията

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател:

Проф. д.пс.н. Снежана Илиева

Членове:

Проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Доц. д-р Николай Димитров

Гл. ас. д-р Дамяна Иванова

Гл. ас. д-р Плама  Христова

Гл. ас. д-р Вихра Найденова  

Гл.ас. д-р Валерия Витанова

Гл.ас. д-р Найден Николов

Гл. ас. д-р Василка Баничанска

Гл.ас. д-р Цветелина Панчелиева

Д-р Елена Алтимирска

Д-р Биляна Любомирова

 

Организационен секретар:

Гл.ас. д-р Валерия Витанова

 

МЕЖДУНАРОДЕН НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател:

Акад. проф. д-р Миряна Радович-Маркович -  Институт за икономически науки, Сръбска академия на науките, Белград, Сърбия

Членове:

Проф. д-р Хосе Мария Пейро – Университет Валенсия, Испания

Проф. д.пс.н. Сава Джонев – председател на Дружеството на психолозите в България

Проф. д.пс.н. Елена Волкова – Институт по психология към Руски държавен педагогически университет „Александър Херцен“, Санкт Петербург, Русия

Проф. д-р Хасан Ханич – Белградска банкова академия, Белград, Сърбия

Проф. д-р  Владимир Хедрих  – Университет  Ниш, Сърбия

Проф. д-р Ана Зорноза – Университет Валенсия, Испания

Проф. д.с.н. Цветан Давидков – СУ „Св. Климент Охридски“, България

Проф. д.пс.н. Валери Стоянов – Варненски Свободен Университет, България

Проф. д. пс.н. Георги Карастоянов – Военна Академия „Г. С. Раковски“, България

Проф. д.пс.н. Толя Стоицова – Нов Български Университет, България

Проф. д-р Антоанета Христова – Институт за изследване на населението и човека, БАН, България

Проф. д-р Маргарита Атанасова – УНСС, България

Проф. д-р Марин Паунов –  УНСС, България

Проф. д-р Георги Апостолов – ЮЗУ „Неофит Рилски“, България

Проф. д.ф.н. Владимир Шалаев – Поволжский Държавен Технологически Университет, Русия

Доц. д-р Ергюл Таир – Институт за изследване на населението и човека, БАН, България

Доц. д-р Алмат Нурадинов – Евразийски Национален Университет,  Казахстан

Доц. д-р Тамара Ахрямкина – Самарски филиал на МГПУ, Русия

Доц. д-р  Юлия Сметанова – Томски държавен университет, Русия

Д-р Катарина Брандао – Университет Порто, Португалия

Д-р Йозеф Бенка- -  Университет „Павол Йозеф Сафарик“Кошице, Словакия

Стойо Недин -  Българска асоциация по приложна психология

 

Научен секретар:

Гл.ас д-р Вихра Найденова

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ

Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в електронен сборник „Лидерство и развитие на човешките ресурси“ на Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. Всеки автор може да участва с два доклада (самостоятелно или в съавторство) на български, английски или руски език. 

Дати и място на провеждане

29 - 30 ноември 2019 г.

 СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София

Регистрация: на 29.11.2019 г. от 9:00 ч. до 10:00 ч., Аула на СУ „Св. Климент Охридски“

Адрес:           гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15

Срокове

 • За изпращане на заявка и резюме:                              15 ноември 2019 г.
 • За превеждане на таксата за правоучастие:              22 ноември 2019 г.
 • Получаване програма на конференцията:                 25 ноември 2019 г.
 • За изпращане на докладите (word и pdf)                      15 януари 2020 г.

Такса за правоучастие

(включва разходите за публикуване на доклади, кафе-паузи и коктейл на един участник):

 • За български граждани: 100 лв.
 • За докторанти: 50 лв.
 • За участници без доклад: 30 лв.
 • За студенти: 20 лв.
 • За чуждестранни гости: 50 €

Таксата следва да бъде преведена с платежно нареждане на банкова сметка:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Банка: БНБ – ЦУ София

IBAN: BG52 BNBG9661 3100 1743 01

BIC код: BNBGBGSD

В графата „Основание за плащане“ задължително да се посочи: Такса за участие в Международна научна конференция „Лидерство и  развитие на човешките ресурси“, Философски факултет.

Контакти за информация

Заявките за участие и докладите трябва да бъдат изпратени на:

Е-mail: leadership.conference@phls.uni-sofia.bg

Университетски център за управление на конфликти и организационни изследвания

Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 125, блок 4, каб. 204

Гл.ас. д-р Валерия Витанова

Тел.:   02 8005 111, вътр. 290

            0888 38 84 22          

Технически изисквания към докладите

 1. Общ обем – не повече от 8 страници.
 2. Оформянето на доклада е в следния вид:

•    Заглавие на български език – Font Size 14, Center, Bold;

•    Трите имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота – на български език – Font Size 14, Center, Bold;

•    Празен ред;

•    Заглавие на английски език – Font Size 14, Center, Bold;

•    Трите имена на автора (авторите) с научно звание и научна степен, месторабота – на английски език – Font Size 14, Center, Bold;

•    Празен ред;

•    Резюме на български език – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;

•    Празен ред;

•    Резюме на английски език – Font Size 10, First Line: 1 cm, Bold;

•    Празен ред;

•    Текст на доклада  – Font Size 12;

 1. Текстовата част на докладите трябва да е оформена съгласно следните изисквания:
 • Шрифт – Times New Roman 12;

•    Page Setup – Top: 25 mm, Bottom: 25 mm, Left: 25 mm, Right: 25 mm;

•    Paper Size – A4;

•    Line Spacing – Single;

•    First Line: 1 cm.

 1. Таблиците да имат номерация и наименование – над тях, подравнено вдясно;
 2. Графиките да имат номерация и наименование – под тях, подравнено вдясно;
 3. Цитирането на литературните източници в текста да бъде в кръгли скоби, в следния вид: (Фамилното име на автора, Година на издаване, страница/и)
 4. Библиографската справка се прилага в края на доклада, както следва:

•    При непериодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване).  Заглавие. Местоиздаване: Издателство.

•    При периодични печатни издания: Автор / Колективен автор /Редактор (Година на издаване).  Заглавие. В: Източник, брой / том, страници, Местоиздаване: Издателство.

•    Електронни носители и уеб адреси: Автор (автори), „Заглавие на материала“ (в кавички), Заглавие на целия труд (в курсив или подчертано),  Дата на публикацията; <Точен адрес на източника - в триъгълни скоби>; (Дата на достъп - в кръгли скоби).

 1. Име и e-mail на автора (авторите) – за обратна връзка от Организационния комитет.
 2. Организаторите си запазват правото да не публикуват доклади, които не отговарят на тематиката и на посочените изисквания.