Национален конкурс за приложно-изследователски проект

Дипломатическият институт при министъра на външните работи на Р България обявява третото издание на национален конкурс за приложно-изследователски проект на тема „Ускорена интеграция на Сърбия в ЕС до 2025 г. – отражение в регионален аспект, включително върху българските национални интереси в региона“.

Като част от българската експертна и академична общност Дипломатическият институт се стреми да допринесе за генерирането на нужния национален експертен потенциал за осъществяването на балканския вектор на българската външна политика. Смятаме, че изследванията в сферата на съвременната балканска геополитика са важна част от формирането на такъв потенциал. Балканите остават константен стратегически приоритет във външната политика на България през всички периоди от съвременната българска държава. Отношенията със западния ни съсед са били нееднозначни, изтъкани от сложна смесица от добросъседство и съперничество през различните исторически периоди. В рамките на балканската ни външна политика Република Сърбия заема важно място.

Проектът има подчертан приложно-експертен характер и неговата актуалност е свързана с необходимостта от актуализиран прочит на българо-сръбските отношения в контекста на новите реалности и променящата се геополитическа динамика в нашия регион. Цел на проекта е да се подпомогне практически процесът на формиране и осъществяване на балканския вектор на българската външна политика в условията на растяща глобална геостратегическа несигурност и конкуренция между водещите центрове на сила в системата на международните отношения и дипломация (и в това число в нашия регион).

Проектното задание включва обобщаване и синтезиране на резултатите му под формата на експертен, информационно-аналитичен доклад с обем в рамките на 80-100 стандартни машинописни страници (144 000-180 000 знака) и да съдържа експертно-политически изводи и препоръки относно изследваната проблематика.

Период за кандидатстване:

Желаещите да участват в конкурса трябва да изпратят необходимите документи от 1 ноември до 8 декември 2019 г.

Период за подбор по документи: 9 до 31 декември 2019 г.

Изпълнението на проекта ще започне на 1 януари 2019 г. и ще завърши в срок от пет календарни месеца.

Финансово подпомагане:

Дипломатическият институт отпуска стипендия в размер на 1500 лв. за успешно изпълнение на проектното задание.

Условия за участие:

В конкурса могат да участват лица с най-малко научно-образователна степен „доктор”, притежаващи необходимата научноизследователска и експертна компетентност.

За участие в конкурса е необходимо да бъдат изпратени следните документи на електронна поща: director.bdi@mfa.bg или на пощенски адрес: София 1040, ул. „Алфред Нобел” №2:

1. Заявление в свободна форма до директора на Дипломатическия институт за участие в конкурса;

2. Автобиография (европейски образец);

3. Работен план на изследването в рамките на 8-10 стр., в който в обобщен вид са изложени основните виждания и познания на кандидата по изследваната проблематика, направен е преглед на събраната литература, посочени са методите и други аспекти на изследването, с които кандидатите смятат за важно да запознаят членовете на оценяващата комисия;

4. Списък и резюме на научните и експертни публикации.

Изборът за изпълнител на приложно-изследователския проект ще протече в два етапа:

1. На първия етап кандидатите ще бъдат класирани по документи от ръководството на Дипломатическия институт;

2. Преминалите успешно първия етап кандидати ще бъдат поканени на събеседване в Дипломатическия институт с експертна комисия, включваща както служители на Дипломатическия институт, така и представители на специализираните дирекции в МВнР, работещи по линия на изследвания ресор.

http://bdi.mfa.government.bg/

 

част от българската експертна и академична общност Дипломатическият институт се стреми да допринесе за генерирането на нужния национален експертен потенциал за осъществяването на балканския вектор на българската външна политика. Смятаме, че изследванията в сферата на съвременната балканска геополитика са важна част от формирането на такъв потенциал. Балканите остават константен стратегически приоритет във външната политика на България през всички периоди от съвременната българска държава. Отношенията със западния ни съсед са били нееднозначни, изтъкани от сложна смесица от добросъседство и съперничество през различните исторически периоди. В рамките на балканската ни външна политика Република Сърбия заема важно място.
Проектът има подчертан приложно-експертен характер и неговата актуалност е свързана с необходимостта от актуализиран прочит на българо-сръбските отношения в контекста на новите реалности и променящата се геополитическа динамика в нашия регион. Цел на проекта е да се подпомогне практически процесът на формиране и осъществяване на балканския вектор на българската външна политика в условията на растяща глобална геостратегическа несигурност и конкуренция между водещите центрове на сила в системата на международните отношения и дипломация (и в това число в нашия регион).
Проектното задание включва обобщаване и синтезиране на резултатите му под формата на експертен, информационно-аналитичен доклад с обем в рамките на 80-100 стандартни машинописни страници (144 000-180 000 знака) и да съдържа експертно-политически изводи и препоръки относно изследваната проблематика.