Дипломиране: срокове и процедури

.... г. (...) от ... ч. в з...., бл.4: писмен държавен изпит

.... г. (...) от ... ч. в з...., бл.4: защита на магистърски тези

Комисия: ...

 ВНИМАНИЕ:  Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

Инструкции за регистрация в Мудъл►

Студентите в МП „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ избират една от следните две възможности за дипломиране:

 • полагане на държавен изпит или
 • защита на магистърска теза.

Държавният изпит е писмен и включва два компонента: разработка на конкретен въпрос от тематичните области, посочени в конспекта за държавен изпит, и разработка на казус. За разработката на въпроса вж. указанията в Раздел І и конспекта за държавен изпит (ІІІ). За разработката на казуса вж. указанията в Раздел ІІ и конспекта за държавен изпит (ІІІ). Крайната оценка е средноаритметична от двата компонента.Държавният изпит е с продължителност от 4 часа общо за двата компонента. Конспектът за държавен изпит, можете да видите ТУК►

Магистърската теза е научен текст, разработен от студента под ръководството на избран от него научен ръководител. Научен ръководител може да бъде всяко академично лице (не е задължително да преподава в МП), което като минимум притежава научната степен "доктор".

Вижте още:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (март) и лятна (юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит/защита на магистърска теза при условие, че са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини и са набрали минималния брой кредити за допускане до защита, изискуеми по учебен план). Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 15 ноември | 15 март
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на магистърска теза
  Анотацията се изготвя по оповестената структура (вижте на линка по-горе), съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител. Подава се в оригинал или сканирана в PDF-форма по имейл при администратора на програмата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата. Одобрението на темата е валидно не само за предстоящата сесия за дипломиране, но и за бъдещи сесии (в случай, че студентът реши да отложи дипломирането си). Ако студентът отложи дипломирането си и впоследствие реши да промени темата на магистърската теза или научния ръководител, трябва отново да подаде анотация в указания срок за следващата сесия за дипломиране.
   
 • 01.02.2023 вкл. (за зимна сесия)
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава един месец преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. Подписва се от научния ръководител, с което той удостоверява, че разработката на магистърската теза е напреднала в достатъчна степен, студентът може да предаде завършена работа в указания срок и че допуска студента до защита на предстоящата сесия. Подава се по електронната поща при администратора на програмата. Допустимо е научният ръководител да потвърди допускането на работата до защита и с имейл до администратора на програмата. Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Студентът получава рецензията за своята работа от администратора на програмата два-три дни преди датата на защитата.
   
 • .... вкл. (за зимна сесия)
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на магистърска теза
  Подава се по ел.поща до инсп. Милана Недялкова (milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg) от отдел Студенти, с копие до администратора на програмата. Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Потвърждение за това дали даден студент се допуска  до държавен изпит / защита на дипломна работа или не се допуска, се получава по ел.поща от инспектора от отдел Студенти, след като молбата бъде обработена. Студентите се допускат до защита, при условие че са завършили семестриално (т.е. че са положили успешно всички изпити според условията на учебния план, по който се обучават), вкл. и тези от последната семестриална сесия.
   
 • до ... ч. на ....2023 г. (за зимна сесия) 
  Предаване на магистърски тези (ТПРЧР, Магистърски тези лятна сесия 2022)
  Магистърската теза се предава две седмици преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. При предаване се спазва следната процедурата: разпечатка на магистърската теза в 1 екземпляр се предава при администратора на програмата, резюмето на магистърската теза в PDF-формат се изпраща по ел.поща на администратора на програмата И цялата магистърска теза се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
  1) влиза се на линка по горе с акаунта и паролата за СУСИ, системата се отваря на посочената по-горе дата;
  2) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
  3) заглавието на файла е във формата: МТ-Име-Фамилия_фак.№ (пример: МТ-Иван-Иванов_11111)
  4) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
  5) качването на магистърската теза приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
   ВНИМАНИЕ:  Пространството се отваря само за студенти, които са допуснати до защита за съответната сесия, като при качване за всяка работа се генерира проверка за плагиатство. Повторно качване на една и съща работа не е позволено. Системата автоматично се затваря след посочените по-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата магистърски тези. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната магистърска теза, а до четири дни след предаването - в Мудъл се качват протокола и становището-отзив от съответните научни ръководители. Рецензиите към съответните магистърски тези се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита.

 • 16.03. - 25.03.2022 г. / 19.08. - 05.09.2022 г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата: Библиотеката по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотеката по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата;
  4) Диплома за завършено средно образование;
  5) Студентска книжка. 
  6) Налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/)
   ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


Последна редакция: 01.08.2022