КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

 

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542 , https://naukamon.eu/) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Философски факултет на СУ „Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени и пост-докторанти за работа в екип по проекти на две интердисциплинарни теми: „Наследството на социализма. 30 години след началото на демократичните промени в България“ и „Приносът на възпитаниците на Философски факултет на Софийски университет за общественото развитие на България“ или за осъществяване на самостоятелно изследване в приоритетите на научните области на Философски факултет (философия, психология, социология, антропология и науки за културата, политически науки, публична администрация, обществени комуникации и информационни науки):

1. За новоназначени пост-докторанти с месечно възнаграждение за пълен работен ден по 1 500 лв. или за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение по 750 лв.

2. За новоназначени млади учени с месечно възнаграждение за пълен работен ден по 900 лв. или за 4 часов работен ден с месечно възнаграждение по 450 лв.

3. За вече назначени млади учени (асистенти и главни асистенти) с месечно възнаграждение по 350 лв.

4. За постдокторанти и млади учени, назначени в проекта през 2019 г., които могат да кандидатстват за продължаване на проектите си след представяне и одобряване на отчет.

В конкурса могат да участват български граждани и граждани на ЕС, работещи в страната или чужбина, отговарящи на критериите на Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен (до 10 години след получаване на първа магистърска степен) и пост-докторант (5 години след получаване на ОНС „доктор“, съответно PhD).

Кандидатите трябва да представят до 17,00 ч. на 13.12.2019 г. в електронен вариант или на хартиен носител:

1. Заявление за участие в подборната процедура (за пост-докторанти или млади учени, като се посочва времетраенето на работния ден от 8 или 4 часа) или заявление за допълнително възнаграждение (за вече назначени млади учени). Изтегли заявление от ТУК

2. CV – европейски формат.

3. Копия от диплома за първа магистратура, респективно ОНС „доктор“ или PhD при кандидатстване по т. 1 и 2; заповед за назначаване на трудов договор - по т. 3.

4. Списък с публикации.

5. Списък за участие в национални и международни проекти, специализации и научни конференции с доклад/научно съобщение у нас и в чужбина.

6. Проектно предложение за работа по интердисциплинарен проект или самостоятелно изследване с най-общ план на работата за една година, евентуалното издание и езика на публикацията на резултатите, както и виждания за по-нататъшното ѝ продължаване в рамките на още две години (до 6 стандартни страници). Изтегли формуляр от ТУК

7. Отчет за изпълнение на дейностите по проекта от 2019г. - за лицата, които кандидатстват за неговото продължаване през 2020г.

В електронен вариант документите са изпращат на адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, с озаглавени файлове с фамилни имена на латиница. На хартиен носител на адрес: 1504 София, бул. „Цар Освободител“ № 15, Философски факултет, 47 кабинет, Ирена Черешарова.

Критерии за предварителен подбор:

  Критерий Точки

1

Защитена дисертация

10

2

Защитена първа магистърска теза

5

3

За всяка следваща магистърска теза

2

4

Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза

5 точки на публикация

5

Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза

3 точки на публикация

6

Участие в проекти, финансирани от ФНИ към МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции

3 точки на проект

7

Участие в проекти на Философски факултет

3 точки на проект

8

Краткосрочни специализации в чужбина (между 10-30 дни)

5 точки

9

Дългосрочни специализации в чужбина (над 30 дни)

7 точки

10

Участие в научна конференция с доклад/научно съобщение

2 точки

11

Оригиналност, приносен характер, график и изпълнимост на проектното предложение

до 20 точки

 

Резултатите от предварителния подбор ще бъдат обявени на 16.12.2019 г., като до интервю с комисията по подбора ще бъдат допуснати класираните по документи кандидати. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 17 и 18. 12. 2019 г. от 10.00 ч. в 48 кабинет на Ректората от комисията за Философски факултет. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени до 31.01.2020 г. Договорите за назначение или допълнително възнаграждение на вече назначените ще бъдат сключени до 29.02.2020 г.

За допълнителна информация: проф. д.пс.н. Соня Карабельова, декан на ФФ, karabeluov@phls.uni-sofia.bg; Ирена Черешарова, инспектор „Магистърски програми и докторанти“, cheresharova@phls.uni-sofia.bg