Философия за средните училища

Магистърска програма:   Философия за средните училища

 

Срок на обучение:         2 семестъра

Форма на обучение: задочна

Ръководител  доц. д-р Анна Бешкова

е-mail:  annabeshkova@abv.bg

Администратор: Ирена Черешарова

e-mail: cheresharova@phls.uni-sofia.bg

Какво ще изучавате в магистратурата

Магистърската програма е насочена към бакалаври, магистри или работещи учители, които искат да придобият учителска правоспособност за учител по „Философия” в средните училища. Целта на програмата е да се подготвят високообразовани, качествени педагогически кадри, както и да се подпомогне кариерното развитие на вече действащите учители в съответствие с европейските стандарти и норми.

Обучението за придобиване на професионална квалификация „учител” включва теоретична и практическа подготовка и се осъществява чрез задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. В резултат студентите ще усвоят: съвременни методи за преподаване, техники за ръководене на диалог и дебат, интерактивни подходи и умения за работа с деца с различни потребности и нагласи. Също така те ще умеят да изготвят проекти, да разработват и прилагат специфични методи на оценяване, да обучават учениците в творческо и критическо мислене.

Преподаваните педагогически, психологически и методически курсове са в съответствие с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „учител“ по „Философия”. Създаваните в магистърската степен на обучение знания и компетентности подготвят висококвалифицирани специалисти, които владеят съвременни начини на преподаване, умеят да работят с различни групи деца, да разрешават конфликти в училищната среда и да се справят с агресията.

В допълнение към компетентности, които се развиват в педагогическия модул, през първия семестър спудентите ще преминават и задължителни курсове по теоретичните философски дисциплини по специално подготвен учебен план, който съответства на Държавните образователни изисквания и учебните програми за задължителна и профилирана подготовка, които ще способстват за повишаване на философската им образованост.

Реализация:

Завършилите магистърската програма ще могата да се реализират като учители в системата на средното образование, директори на училища, експерти по учебен предмет „Философия”, сътрудници в неправителствени просветни организации, автори на учебници, учебни помагала, електронни курсове и образователни сайтове.

Изисквания за прием

Условия за кандидатстване:  До изпит за магистърската програма се допускат бакалаври или магистри по всички  професионални направления направления в обществени и хуманитарни науки.

 

Приемен изпит: Конкурсният изпит включва събеседване с изпитната комисия за изясняване на мотивацията и личностното отношение на кандидатите към работата в училище. Също така се оценяват поведенческите, комуникативните и говорните възможности на кандидатите.