Седма международна научна конференция на тема „Следващите седем на Европейския съюз“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Катедра „Европеистика“, Жан Моне Център за високи постижения и Фондация „Ханс Зайдел“ организират „Следващите седем на Европейския съюз

Седмата международна научна конференция на катедра „Европеистика“ ще се проведе на от 28 до 29 май 2020 г., София

Място: Конферентна зала на Дома на Европа в България, ул. „Г.С. Раковски“, №124

В България, в Европа и по света е широко разпространено твърдението, че при израстването и възпитанието на едно дете са най-важни първите седем години. Тогава то се изгражда като личност и се учи да разбира и възприема света около себе си. В Европейския съюз са важни не само първите седем, но и всеки следващи седем години. В периода 2021-2027 г. предстои да се развие и приложи следващата Многогодишна финансова рамка.

През новата финансова рамка ЕС планира да продължи да финанси свои ключови приоритети като кохезионната и селскостопанската политика, изграждането на транспортните мрежи и опазването на околната среда. През следващия седем годишен период се планира да се финансират по-интензивно и приоритети като цифровизацията, науката и изследванията, отбраната и други.

Основната цел на конференцията е обмяната на идеи и стимулирането на дебат за бъдещото развитие на Европейския съюз. Четирите панела са планирани, както следва:

 • Петата свобода в ЕС: свободата на информацията
 • Разширяване и политика на добросъседство на ЕС
 • Европейска идентичност и култура
 • Идеи за бъдещото развитие на ЕС

Конференцията е предназначена основно за преподаватели и изследователи от държавите членки на ЕС, от държави – кандидатки или потенциални кандидатки за членство в ЕС или държави, които са част от Европейската политика за съседство. Събитието е отворено за представители и от други държави.

Важни дати:

Срок за изпращане на заявка за участие : 31 януари 2020 г.

Можете да изтеглите заявката тук

Заявилите участие ще бъдат уведомени за решението на Научния и организационен комитет до 25 февруари 2020 г.

Срок за изпращане на докладите на одобрените участници: 25 април 2020 г.

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в специален сборник, след като бъдат рецензирани.

НАУЧЕН И ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 1. Проф. д-р Ингрид Шикова, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – председател на Научния и организационен комитет
 2. Доц. дпн Калоян Симеонов, катедра „Европеистика“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 3. Доц. д-р Йован Андоновски, Факултет по право, Университет „Гоце Делчев“, Македония
 4. Гл. ас. д-р Мируна Балосин, Факултет по европейски въпроси, Babes-Bolyai University, Клуж Напока, Румъния
 5. Доц. д-р Теодора Калейнска, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, България
 6. Богдан Мирчев, ръководител на фондация „Ханс Зайдел“ – България
 7. Гл. ас. д-р Гергана Радойкова, катедра „Политология“, Софийски университет „Св. Климент Охридски

 

Работни езици и други въпроси:

Работните езици на конференцията са английски и български.

Не се изисква такса за участие в конференцията.

 

Програма на конференцията:

Конференцията ще започне в 09.00 часа на 28 май 2020 (цял ден) и ще приключи към 13:00 часа на 29 май 2020 г. Подробна програма ще бъде изпратена до участниците няколко дни преди събитието.

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКЛАДИТЕ

Докладите да се подготвят за отпечатване на Word 2003 или по-висока версия.

Всеки доклад следва да включва абстракт и 5 ключови думи (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Абстрактът следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада

Максимален обем: 10 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.

Цитиране: Под линия, във възходящ ред, Footnote Text – 10 pt; Number format: 1, 2, …

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница. Пример: Smith, D. (2008), The Cultural Foundations of Nations, Blackwell Publishing, Oxford, р.5.