Дипломиране: процедури и срокове

 • .... г. | от ... ч. | з..... (бл.4)
  Писмен държавен изпит.
  Комисия: ......
  Разпределение по зали и инструкции►
   
 • .... г. | от .... ч.| в ... (бл.4)
  Защита на дипломни работи.
  Комисия: .......

Моля, носете студентските си книжки.

 

Студентите от специалност "Социология" избират една от следните две възможности за дипломиране:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (януари-февруари) и лятна (юни-юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа, при условие че:  1)  са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и  2)  са набрали минималния брой кредити за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа, изискуеми по учебен план. Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 10.02.2021 г.
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на дипломна работа
  Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител (с оглед на епидемичната ситуация научният ръководител може да потвърди по ел.поща). Подава се в сканирана в PDF-формат по имейл при инспектор учебна дейност на катедрата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата.
   
 • ...... г.
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава по ел.поща на инспектор учебна дейност на катедрата с копие до научния ръководител. Научният ръководител потвърждава по ел.поща на инспектор учебна дейност на катедрата (не е необходимо да се подписва на молбата). МОЛЯ посочвайте актуален имейл и мобилен телефон за контакт.
   
 • 07.01. - 19.01.2021 г. (за зимна сесия)
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа
  Молбата се подава при  инспектор в  отдел "Студенти", отговарящ за специалността. 
   
 • ..... г.
  Предаване на дипломни работи
  Дипломната работа се качва в Мудъл платформата на СУ и минава проверка за плагиатство, като трябва да са спазени следните условия:
  1) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
  2) заглавието на файла е във формата: фак.№_ДР-Име-Фамилия (пример: 11111_ДР-Иван-Иванов)
  3) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
  4) качването на дипломната работа приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
   ВНИМАНИЕ:  Системата автоматично се затваря в 16:00 ч. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата дипломни работи. Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

  Инструкции за регистрация в Мудъл►

 • .... г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти" по график, който ще бъде публикуван допълнително, като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата/държавния изпит: Библиотека по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотека по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършено средно образование;
  4) Студентска книжка. 


Последна редакция: 25.11.2020