Дипломиране: процедури и срокове

 • 13.07.2020 г. | от 10:00 ч. | з.... (бл.4)
  Писмен държавен изпит. Комисия: проф. д-р Б.Знеполски, проф. д-р П.Кабакчиева, доц. д-р Б.Георгиев
   
 • 13.07.2020 г. | от 10:00 ч.| онлайн
  Защита на дипломни работи. Комисия: доц. д-р К.Харалампиев, дод дсн М.Якимова, доц. д-р Св.Маринова, гл.ас. д- М.Минева, гл.ас. д-р Д.Димитров

Моля, носете студентските си книжки.

 

Студентите от специалност "Социология" избират една от следните две възможности за дипломиране:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (януари-февруари) и лятна (юни-юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит / защита на дипломна работа, при условие че:  1)  са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини по съответните за учебния план на випуска групи с избираеми дисциплини) и  2)  са набрали минималния брой кредити за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа, изискуеми по учебен план. Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 30.03.2020 г.
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на дипломна работа
  Анотацията се изготвя по оповестената структура, съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител. Подава се в оригинал или сканирана в PDF-формат по имейл при инспектор учебна дейност на катедрата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата. ВНИМАНИЕ: До 15 март всяка учебна година всички дипломанти (включително и тези, които са пропуснали срока 15 ноември) предават подробна анотация.
   
 • 23.06.2020 г.
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава по ел.поща на инспектор учебна дейност на катедрата с копие до научния ръководител. Научният ръководител потвърждава по ел.поща на инспектор учебна дейност на катедрата (не е необходимо да се подписва на молбата). МОЛЯ посочвайте актуален имейл и мобилен телефон за контакт.
   
 • 12.06.2020 г. до 16.00 ч. на 17.06.2020 г.
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на дипломна работа
  Молбата се подава по e-mail на  инспектора в  отдел "Студенти", отговарящ за специалността. Студентът се счита за допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора. 
   
 • 2 седмици преди датата на защита
  Предаване на магистърски тези
  По електронен път. Предстои публикуването на срок и указания, съгласно въвеждането от този летен семестър на процедура за проверка за плагиатство 
   
 • 19.08. - 05.09.2020 г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти" по график, който ще бъде публикуван допълнително, като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата/държавния изпит: Библиотека по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотека по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършено средно образование;
  4) Студентска книжка. 


Последна редакция: 23.05.2020