Следдипломна квалификация по оценка на въздействието

Следдипломна квалификация по оценка на въздействието

 

 

Описание

  • Следдипломната квалификация по оценка на въздействието е насочена специално към държавни служители и професионалисти от частния и неправителствен сектор занимаващи се с разработване на политики.

  • Завършилите следдипломната квалификация ще придобият конкретни умения за извършване оценка на въздействието, която е от решаващо значение за реализирането на стратегии в публичното управление.

  • Учебната програма се осъществява съвместно между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по публична администрация.

  • Лекторите в следдипломната квалификация по оценка на въздействието са професионалисти в практически опита в държавната администрация, НПО и частния сектор

  • Обща продължителност: 4 месеца, смесена форма на обучение – присъствено и електронно

  • Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи).

 

Програмата се състои от 8 задължителни и 2 избираеми модули. Продължителността на обучението по всеки един модул е 30 учебни часа. За завършване на квалификацията са необходими общо 10 модула (300 учебни часа). Занятията са разпределени в 4 месеца в рамките на петък и събота за периода март – юли 2019 година. Обучението се провежда в присъствена и електронна форма на обучение. 

Програмата е разделена в отделни модули, в следните тематични направления:

1. Оценка на въздействието в публичното управление.

2. Оценка на въздействието на регулирнето.

3. Нормотворчество и нормотворчески процес. 

 

Успешно завършилите студенти получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

Прием на кандидати

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет. Документите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч. в периода от 23.01.2019 г. до 16.03.2019 г.

 

По банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC - BNBGBGSD

В паричен салон на СУ: Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“

Таксата за обучение може да се плаща разсрочено.

 

Необходими документи за кандидатстване

 

За допълнително информация:

  • От ИПА: Габриела Савова, тел. 02 940 29 80; е-mail: g.savova@ipa.government.bg
  • От СУ: Анелия Георгиева, тел. 02 9871046, е-mail: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg.  На този електронен адрес ще могат да се подават документите по електронен път - сканирано копие от диплома за висше образование, СV и молба-образец.​

​       За допълнителни въпроси: Анна Иванова, anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, +359 2 971 51 84

 

ИЗТЕГЛИ ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ

КАТАЛОГ НА ИПА ЗА 2020 г.