Допълнителни стипендии за докторанти на ФФ и условия за разпределянето им за календарната 2019 г.

 

ПОРАДИ  РЕКТОРСКА ЗАПОВЕД РД-19-124/08.03.2020 Г. И НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 32, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗВО И ЗАПОВЕД РД-01-114 ОГ 05.03.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОПАСНОСТТА ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА COVID-19 СЕ УДЪЛЖАВА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ДОКТОРАНТИ

 • В периода 9 март 2020 до 17 ч. на 13 март 2020 г. – за докторанти от зимен прием. Ако има докторанти, които са пропуснали срока, могат да се възползват от тази възможност, като изпратят заявленията си на имeйл cheresharova@phls.uni-sofia.bg

 

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА

отпуснати в изпълнение на ПМС №105 от 02.05.2019г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2019 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за втора поредна година и размерът им за Философски факултет, съгласно ректорски заповеди РД-19-319/05.07.2019 г. и РД-19-64/07.02.2020 г. възлиза на 419 790,35 лв. В сравнения с миналата година, средствата, отпуснати на Факултета, са в двоен размер, съгласно Методиката по чл. 2, ал. 6 от ПМС №90/2000 г. и допълнителни критерии, отразяващи конкретната специфика на звената и обучението на докторантите. Те са:

 • според относителни дял на обучаваните докторанти в редовна форма на обучение към 13.06.2019 г. с  коефициент 40%
 • относителния дял на докторантите в редовна форма на обучение, защитили през периода 2016-2018 г. с коефициент 60%

Фактът, че Философски факултет е най-големият бенефициент по този трансфер  показва за пореден път качеството на докторантското му обучение, но и поставя изискване пред настоящите докторанти да допринесат за научното развитие и публична значимост на Факултета.

Комисията, която включва представители от всички специалности на Философски факултет, както и двама представители на докторантите е гласувана на Факултетен съвет №4 на 04.12.2019 г. След нейния избор, тя обсъди и изработи механизъм за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии във Философски факултет, който има за цел насърчаване на образователната и научната дейност на докторантите.

 

Допълнителни стипендии се предоставят на докторантите по следните критерии:

1. Право да получат допълнителни средства от общата полагаща се на Философски факултет сума имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:

 • Докторанти в редовна форма на обучение, по държавна поръчка (български граждани и граждани на държави, членки на  ЕС), за обучение през зимен и летен прием на 2016/2017 г. (февруари или юли 2017 г.), зимен и летен прием на 2017/2018 г. (февруари или юли 2018 г.), зимен и летен прием на 2018/2019 г. (февруари или юли 2019 г.)
 • Имат непрекъснати докторантски права (не са отстранени или прекъснали. Докторанти в период на удължение имат право на средства само за редовния срок на своето обучение)

    2.  Право да получат допълнителни средства с редукция от 60% от общата сума имат всички докторанти в редовна форма на обучение, изпълнили условията по т.1,   които отговарят и на следните условия:

 • Заплатили всички дължими такси за обучението си като редовни докторанти към края на месец януари 2020;
 • Изпълнили  дейностите, предвидени по индивидуален план;
 • Предали отчет и получили положителна атестация от научния ръководител, които са били обсъдени и приети с мнозинство от катедрените съвети и Факултетния съвет на Философски факултет;
 • Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция на месеците, през които имат права на редовни докторанти , но след предаване и утвърждаване на годишен отчет;
 • Относно докторантите, приети на летен прием 2018 г.  – те ще бъдат компенсирани с размера на сумата, която са получили като допълнителни средства и могат да отчитат дейности от началото на 2019 г. до м. юли 2020 г. в заявлението за допълнителните 40%,  за да се изравнят по критериите с останалите докторанти;

3. Останалите 40% от общата сума, полагаща се на Философски факултет се разпределя диференцирано съгласно определените от комисията критерии както следва:

 • 30 % за реализирани публикации, доказани с библиографско описание и приложено копие от заглавната страница на публикацията и копие на страницата със съдържанието;
 • 10 % за участие в научни конференции с доклад, доказани с приложени програма за конференцията и писмо от организаторите на конференцията, потвърждаващи участието на докторанта. Не се допуска двойно финансиране за един и същи труд, когато той е представен като доклад на конференция и след това публикуван като статия. Докторантът следва да избере дали да го отчете като публикация (с по-голяма тежест) или като доклад от конференция (с по-малка тежест)

Разпределянето на допълнителните средства за научни постижения на докторантите (40%) става само след подадено в определения срок заявление по образец.

Заявлението трябва да е придружено от документи, доказващи публикациите и участията в конференции и да бъде подписано от докторанта и научния му ръководител. Заявлението се подава в Деканата на Философски факултет (Ректорат, кабинет 47) в хартиен вариант.

Подаването на заявление се осъществява на два различни етапа за докторантите от зимен и летен прием:

 • В периода 15 юни 2020 г. до 17. ч. на  30 юни 2020 г. – за докторанти от летен прием.

Целта на тези два етапа е двата докторантски приема (зимен и летен) да са равнопоставени и да имат една завършена докторантска година с дейности за отчитане, както приет отчет и атестация, с което изпълняваме условието на ПМС 90/ 2000 г. за раздаване на средствата, които „се предоставят на положително атестираните докторанти“.