Прекъсване на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 10.05.2020 г.

Със заповед № РД-19-149/23.03.2020 на Ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се удължава срока на действието на заповеди № РД-19-124/8.03.2020 г., № РД-19-139/13.03.2020 г. и № РД-19-140/18.03.2020 г. до 10.05.2020 г. Прекъсването на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се отнася и за присъствените учебни занятия със студенти в задочна форма на обучение. 

Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. В случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени, изпити и защити се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство. За повече информация, молим заинтересованите да се свързват със съответните администратори по катедри и специалности.

До възобновяването на присъствените учебни занятия обучението да се провежда неприсъствено чрез дистанционни средства в платформата Мудъл, поддържанa в Университета. Университетският център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) да създаде в Мудъл за всеки факултет електронните курсове за настоящия семестър по всички учебни дисциплини, които са създадени в СУСИ. Преподавателите на дисциплините и студентите, които ги посещават, да бъдат записани от УЦИКТ автоматично на база информацията в СУСИ. Достъпът до курсовете ще бъде осъществяван с потребителско име и парола от СУСИ.

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ НА ФФ: курс, създаден за да улесни работата Ви с платформата Мудъл е достъпен тук: Moodle - средства за проектиране на електронен курс

Обща информация за използването на електронната система за обучение: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

Допълнителна информация свързана с учебния процес ще бъде публикувана на страницата на ФФ и на Университета. По преценка на преподавателите такава информация може да бъде изпращана на курсовите и личните е-мейли на студентите или в СУСИ и Мудъл. Можете да се свързвате и с инспекторите учебна дейност по специалности и координаторите на магистърски програми. Студентите, които по различни причини не са включени в курсовете, които посещават, могат да се свържат с администраторите на СУСИ за изясняване на проблема.

За проблеми, свързани със забравени потребителско име и/ или парола за СУСИ можете да пишете на администраторите на СУСИ за Философски факултет Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg)

За затруднения и въпроси свързани с Мудъл можете да пишете на Весела Цокева - администратор на платформата за електронно обучение на elearn@phls.uni-sofia.bg

 

Връзка с инспекторите учебна дейност по специалности:

Специалност Философия

Стоянка Витанова е-mail: vitanova@phls.uni-sofia.bg

Росинка Тодороваe-mail: rtodorova@phls.uni-sofia.bg 

Специалност Психология

Захаринка Маринова e-mail: zmarinova@phls.uni-sofia.bg

Левена Езекиева e-mail: l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg

Специалност Социология

Антоанета Димитрова e-mail: dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Специалност Политология

Бека Натан e-mail: natan@phls.uni-sofia.bg

Специалност Културология

Ваня Еленкова e-mail: elenkova@phls.uni-sofia.bg

Елка Кибарова e-mail:kibarova@phls.uni-sofia.bg

Специалност Библиотечно-информационни науки

Мария Богданова e-mail: bogdanova@phls.uni-sofia.bg

Специалност Публична администрация

Анна Иванова e-mail: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Специалност Европеистика и Специалност Реторика

Весела Кибарова е-mail: vkibarova@phls.uni-sofia.bg

 

Връзка с инспекторите в отдел Студенти на Философски факултет

 

Цялата заповед на Ректора на СУ с въведените ограничения можете да прочетете и тук:

ЗАПОВЕД

№ РД-19-139/13.03.2020 г.

На основание чл. 32, ал. 1, т. 1 от ЗВО и заповед № РД-01-124 от 13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, с цел ограничаване на опасността от разпространение на COVID-19 (коронавирус)

НАРЕЖДАМ:

1. Удължавам прекъсването на присъствените учебни занятия в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ до 29.03.2020 г., включително на присъствените учебни занятия със студенти в задочна форма на обучение. Насрочените държавни изпити, защити на дипломни работи, изпити на студенти в задочна форма на обучение и публични защити на дисертации се отлагат. В случаите, когато е невъзможно да бъдат отложени, изпити и защити се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

До възобновяването на присъствените учебни занятия обучението да се провежда неприсъствено чрез дистанционни средства в платформата Мудъл, поддържанa в Университета. Университетският център за информационни и комуникационни технологии (УЦИКТ) да създаде в Мудъл за всеки факултет електронните курсове за настоящия семестър по всички учебни дисциплини, които са създадени в СУСИ. Преподавателите на дисциплините и студентите, които ги посещават, да бъдат записани от УЦИКТ автоматично на база информацията в СУСИ. Достъпът до курсовете ще бъде осъществяван с потребителско име и парола от СУСИ.

Пропуснатите занятия ще бъдат наваксани след възобновяването на присъствените учебни занятия и след изготвянето на нов График на учебния процес.

2. Отлагат се всички видове студентски практики, включително тези в университетските болници и във външни институции. Започналите практики се прекратяват.

3. Да се преустановят всички масови мероприятия, провеждани в Софийския университет „Св. Климент Охридски“, включително конференции, дискусии, публични лекции, представления, концерти и други културни събития, спортни прояви, академичен съвет, комисии и работни групи, катедрени и факултетни съвети и събрания и др. Неотложните решения на академичния, катедрените и факултетните съвети да се гласуват електронно.

Препоръчвам отлагането на планираните мероприятия за срок не по-ранен от края на месец април. Събитията, които не могат да бъдат отложени или е невъзможно да не бъдат проведени, се провеждат след писмено съгласуване с ректорското ръководство.

4. Онлайн приемането на заявления за явяване на изпити в първата кандидатстудентска сесия да продължи до 30.04.2020 г. Първата кандидатстудентска сесия се отлага и изпитите по обявения график няма да се провеждат. Новият график ще бъде приет и оповестен допълнително.

5. Да се ограничи до минимум присъствената работа на администрацията на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори в срок до 9 ч. на 16 март 2020 г. да подадат по e-mail до главния мениджър график за присъствената работа на служителите за периода по т. 1, като осигурят необходимия минимум служители за поддържане на дейността на звеното, поддържането на работата на компютърните и информационни системи и дейностите, чиито срокове не могат да бъдат променяни. Служителите, които не са включени в графика, да изпълняват задълженията си дистанционно.

6. Отменям всички командировки и пътувания на академичния състав, служителите от администрацията и студентите в чужбина, включително за мобилност или стажове.

7. Отменям всички мобилности, стажове, работни посещения и други на чуждестранни преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости. Препоръчвам чуждестранните преподаватели, изследователи, учени, студенти и гости, които вече са в България, да не напускат страната. В случай, че чуждестранен преподавател, изследовател, учен, студент или гост напусне България по време на престоя си в страната, договорената мобилност, стаж или посещение се прекратява.

8. Всички завръщащи се от чужбина членове на академичния състав, служители от администрацията и студенти, както и чуждестранните преподаватели, изследователи и студенти, пристигнали от чужбина след 1.03.2020 г. се задължават да се подложат на 14-дневен карантинен период.

9. За срока по т. 1 забранявам достъпа на студенти и външни посетители до учебните сгради на Софийския университет. Препоръчвам комуникацията със и между служителите да се осъществява по телефон и/или e-mail. В случай на неотложна необходимост външни лица ще бъдат допускани до сградите на Университета, след като служителят от охраната получи потвърждение по телефон от съответния служител/преподавател. Забранявам допускането на лица в карантинен период или със симптоми на остри заразни и респираторни заболявания в учебните сгради.

10. За срока по т. 1 да се прекрати работата на студентските столове.

11. Сектор „Снабдяване“ да продължи осигуряване на материали за дезинфекция и хигиенни материали. Отговорниците за хигиенизирането да организират дезинфекциране на подовете и повърхностите в сградите на Софийския университет.

Възлагам контрола по изпълнението на заповедта на главния мениджър, заместник-ректорите по административната и по учебната дейност, деканите, ръководителите на звена и началниците на отдели и сектори.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица, членовете на академичния състав, служителите от администрацията и студентите за сведение и изпълнение.

АНАСТАС ГЕРДЖИКОВ

РЕКТОР