Класиране на кандидати в конкурса „Млади учени и постдокторанти“ на Философски факултет

Философски факултет обявява финалното класиране на млади учени и постдокторанти на база на проведените етапи в конкурса и в съответствие с указанията, дадени от МОН с писмо с вх. № 9104-95 от 22.01.2020 г. и Ректорска заповед РД-19-62 от 07.02.2020 г. за разпределението на средствата по факултети. Съгласно посочените документи кандидатите се  назначават на срочни трудови договори на 4-часов работен ден, с продължителност от шест месеца с финална дата на приключване - не по-късно от 30.09.2020г.

В съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година за защита на личните данни на физическите лица, публикуваме информацията, като посочваме темите на проектните предложения на кандидатите.

 

 

 

Одобрени и класирани проекти на млади учени – първи етап

Тема на проектното предложение

Област

Общо точки

1

Девиантни прояви при хумористичното творчество през социализма

Културология

24.6

2

Афективни пейзажи:  Екзистенциална пространственост и артистични практики

Културология

22.4

3

Общностите със световно наследство в България. Типологизиране на общностите със световно наследство в България

Културология

21.8

4

Интегриране на категориите "старост" и "бедност" в социалните изследвания на пола в България

Философия

20.6

5

Медийната грамотност в България – актуална ситуация и перспективи за развитие през призмата на медийната политика на ЕС

Европеистика

19

 

Одобрени и класирани проекти на пост-докторанти – първи етап

Тема на проектното предложение

Област

Общо точки

1

Експериментална прагматика: изследване на естествени лингвистични интуиции на говорещите български език (сравнителен анализ на нормираните дефиниции по предмет „Гражданско образование“ и употребата им от учениците в ежедневната комуникация)

Философия

27.2

2

Организация на привързаността и нагласи към образа за собственото тяло при онкологично болни пациенти

Психология

26.8

3

Европейски модели на етико-религиозен социализъм и имат ли те почва у нас?

Реторика

22.1

4

Християнската инициация,развитие във времето. От катехуменат  до неокатехуменат.

Културология

19.2

 

Одобрен и некласиран проект - първи етап

Тема на проектното предложение

Област

Забележка

1

Елементи на кинесика в публичното поведение на популярни спортисти

Реторика

Проектът не е защитен в достатъчна степен на интервюто

 

Одобрен и класиран проект на млади учени - втори етап

Тема на проектното предложение

Област

Общо точки

1

„Онтология и методология за създаване и въвеждане в художествено-виртуални преживявания“

Философия

18,65

 

Одобрени и класирани проекти на пост-докторанти - втори етап

Тема на проектното предложение

Област

Общо точки

1

Социални образи на аутизма в България

Културология

31,65

2

Психологически аспекти на репродуктивните нагласи, стиловете на привързване и нагласите към родителство при лица във фъртилна възраст

Психология

24

3

Насоки за практическо усъвършенстване на стратегическото управление на висшето образование

Публична администрация

17,26

4

Изграждане на лидерски и организационен капацитет в стартиращи компании (стартъпи /start ups)

Психология

17

5

Ролята на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) в изграждането на европейската архитектура за сигурност след края на Студената война (1994 – 2014)

Политология

14,6

 

 

Одобрени и некласирани проекти на пост-докторанти - втори етап

Тема на проектното предложение

Област

Забележка

1

Надграждане на пост-фундационистката дискурсна теория и прилагане в анализа на популизма, пропагандата и други социални феномени

Социология

трима от членовете на журито гласуват с 0 т.

2

Медийното отразяване на сръбската предприсъединителна стратегия в България 2018-2019 г.

Културология

Проектът не е защитен в достатъчна степен на интервюто

 

Неодобрени проекти

 

Тема на проектното предложение

Проект (т.)

Област

Забележка

 

Млади учени

 

 

 

1

„Наследството на социализма. 30 години след началото на демократичните промени в България“

8

Философия

Проектът е оценен под 10 точки

2

Приносът на възпитаниците на Философски факултет на Софийски университет за общественото развитие на България

8

Реторика

Проектът е оценен под 10 точки

3

Да знаеш повече може да помогне. Влияние на знанието за загубата и скръбта над преживяваните нива стрес.

12

Психология

Проектът копира дисертационното изследване

 

Пост-докторанти

 

 

 

4

Philosophical Dimensions of psychopharmacology Book Project

8

Философия

Проектът е оценен под 10 точки

5

The concept of education in Platonic works

8

Философия

Проектът е оценен под 10 точки

6

Модерната философия като противоречие

8

Философия

Проектът е оценен под 10 точки

7

Отвъд трудовата роля: ангажираност на служителите със стопанската организация - фактори и тенденции в България

8

Социология

Проектът е оценен под 10 точки

8

Причини за неуспеха на българския консервативен проект 

13

Политология

Кандидатът не се явил на интервю

 

Продължаване участието на кандидати в проект „Млади учени и пост-докторанти“ от 2019 г.

 

 

Тема на проектното предложение

Област

Забележка

 

Пост- докторанти

1

Хранителна демокрация на практика: изследване на новите социални отношения и алтернативните хранителни мрежи в хранителния сектор в България

Социология

Одобрен отчет за предишния период

2

Трансформацията на ролята на мюсюлманските общности в България

Етнология

Одобрен отчет за предишния период

3

Социализъм и алгоритъм

Културология

Одобрен отчет за предишния период

4

Въвеждане на базирани на доказателствата методи за подкрепа на семействата в процеса на приобщаващо образование в България: Мулти-фамилна терапия (Multi-familiy Therapy)

Психология

Одобрен отчет за предишния период

5

Оспорвано и споделено: Културното наследство на Югоизточна Европа в национална, регионална и общоевропейска перспектива

Културология

Одобрен отчет за предишния период

6

30 години от началото на прехода – развива ли се прякото гражданско участие в България

Политология

Одобрен отчет за предишния период

7

Културно микро предприемачество и културални наративи: трансформации на места и идентичности (изследване на случаи в София и Пловдив)

Културология

Отказ от сключване на договор

 

Млади учени

1

Непреходните ценности от гледна точка на времето

Психология

Одобрен отчет за предишния период

2

Общностните медии на турците в България

Културология

Одобрен отчет за предишния период

 

Класиране на щатни преподаватели - асистенти, нови участници в проект „Млади учени и пост-докторанти“

Тема на проектното предложение

Област

Проект (т.)

1

„Модели на социална мобилност в малкия град“

Социология

17

2

Конструиране на „фемонационализъм“ в България

Социология

15

 

 

Класиране  на щатни преподаватели - асистенти, участници в проект „Млади учени и пост-докторанти“ от 2019 г.

 

 

Тема на проектното предложение

Област

Забележка

1

Масова приватизация и социална трансформация: участие на гражданите в икономическите промени в България

 

Социология

Одобрен отчет за предишния период

2

Мотиви, ефекти и механизми за внедряване и сертификация съгласно ISO 14001

Социология

Одобрен отчет за предишния период

3

Процесите на интернационализация във висшето образование и тяхното отражение върху академичния състав в СУ „Св. Климент Охридски“

Европеистика

Одобрен отчет за предишния период

 

 

Некласиран щатен преподавател – асистент, участник в проект „Млади учени и пост-докторанти“ от 2019 г.

 

 

Тема на проектното предложение

Област

Забележка

1

Животът на/с възрастни хора с деменция

Социология

Неодобрен отчет за предишния период