проф. д-р Иван Камбуров

Академична биография 

позиция в университета към момента:  преподавател

БА/МА, година, дисциплина: МА, Философски факултет, СУ „Св Кл.Охридски”; Философски факултет, ДУ Санкт Петербург, 1979-1984г., специалност философия (специализация История на философията)                                                                     

докторат, година, тема:  1992г. доктор по философия, (05.00.01) История на философията (Източна философия); „Философията на адвата-веданта на Шанкара в доксорафските паметници“

хабилитация (дисциплина):   2011 г. професор по Философия (Класически будизъм) (2.3);   2002 г. доцент по История на философията (Източна философия)

Членство в редакционни колегии  

  • от 1994 г. – 2004 г., и от 2012 сп. “Философия”, изд. МОН
  • от 1999 г. сп. “Светилник”, изд. Клуб "Приятели на Индия"

Избрани публикации

Философията на класическия будизъм., Част Първа „Пътят“., С., 2011, 597 стр.

Древноиндийската философия в парадигмата на мъдроста (Голямата игра), С.2002, 591 стр.

Знанието за религията. Психичното насилие в деструктивните култове. Превенция. Книга за учителя., С., изд. Интерклас, 2001г., 466стр. ( в съавторство)

Кратък речник на световните религии, Раздел “ Будизъм” (86 авторски енциклопедични статии и понятия С.1995, стр.15 - 87.

Сотериологическият гносис като аксиологическа пардигма във философията на адвайта-веданта (Шанкара и М.Екхарт), в сб. Философия и аксиология, ВТУ., 1993г., стр. 65 -104.

Адвайта-веданта: идеята за душата., сп.Философия, 1993, №2 стр.52 – 57

Традиционната китайска философия като нумерология., сп.Философия, 1993, №4, стр.38 - 54.

Понятието “философия” в индийската традиция., сп.Философия, 1994, №1, стр.50 - 56.

Мъжко-женско: онтологическата еманация на Изтока., сп.Философия, 1994, №6, стр.15-24.

Метасъзнанието като онтологически принцип в будизма махаяна., сп.Философия, 1995, № 6, стр.1-14.

Историята на философията като метафизика., сп.Философия, 1996, №4, стр. 3 -12.

Концепцията за дхармите и проблемът за “съществуването” на “Аз-а” в махаянския будизъм., сп.Философия, 1996, №5/6, стр.86 - 99.

Представата за съзнанието и “Аз”-а в махаянския будизъм., в сб. Индия в българската наука, С.1997, стр.110 – 118.

Буда – онтология на играта., сп. Философия, № 5/6, 2000г. стр.79 - 83.

Изтокът на Ницше., в сб. Ницше и Изтокът (международна конференция)., изд. Дилок 2002 г., стр.38 - 47.

За мнимите влияния на древноиндийските (будистки) “корени” в ранно-християнските паметници: каноничния (Нов Завет) и неканоничните апокрифи., сп. Философия, 2001, №5/6 стр. 84-98

Технология на знанието в Древна Индия (институтът: учител – ученик)., сп. Философия, 2002 г., №5-6, стр.79-88.

Човекът във философията на Индия., Сп. Светилник, №4 стр. 137-145, С., 2002 г.

Митът и неговата игрова мистификация., сп. Философия, 2003 г. №1, стр.43-49.

Диалогът между религиите като съвременна идеологема., сп. Философия, 2003 г., №3, стр. 3-6.

“Мъдростта” на играта., сп. Философия, 2003 г., № 5, стр.15-26

Игра на метафизика., Сб. Кант и метафизиката., ЮЗУ, Бл., 2003 г. стр. 91-115, 

Изток – Запад: диалог между религиите – или за мнимите влияния., сб. Философия и православие., Бл., 2004 г., стр. 11-25.

История на философията: профанно философиране или метафизика., в сб. Кант и диалогът на традициите., ЮЗУ, Благ. 2004 г., стр.254 - 272

М. Хайдегер (1889-1976) и източната философия., сп. Философия, 2004 №5, стр. 5-10;

Изток – Запад: в епохата на новите пророци (част 1)., сп. Философия, 2007 г. №2 стр. 10-18

Изток – Запад: в епохата на новите пророци (част 2)., сп. Философия, 2007 г. № 4 стр. 7 - 14

Карл Густав Юнг и Изтокът., сб. Психоанализата. Идеи и последователи.,  Бл. ЮЗУ „Н.Рилски”, 2007 г. стр. 211 - 241

Към диалога Изток-Запад: Мартин Хайдегер (1889 -1976) и будизмът., Сборник 20 години

Индология в Софийския университет „Св. Кл. Охридски”, 2009 г., Универ. Изд. „Св. Кл.Охридски” , стр. 366-379

Класическата будистка философия: трансцендентализъм и психотехника., сб. Философия и езотерика., Бл., 2008 г.(Университетско издателство „Н.Рилски”),  стр. 115-137

Изток-Запад: религиозните традиции в епохата на интеркултурността., в сб. Мрежа за интеркултурен диалог и образование: Турция-България, С. 2009 г.

(изд. Формат вижън. ISBN 978-954-92309-2-5), стр.66-81

„Съзерцаващото мълчание” – трансцендентална форма на „говорене” за съществуващото., сб. Трансценденталните езици на метафизиката, Бл., 2009 г.(Университетско издателство  стр. 115-137

Изтокът на Хегел., сп. Философски алтернативи, 2012 №5, стр. 60-66

Категорията „дхарма“ в класическия будизъм., сб. От Индия към Индия:перцепции и перспективи, Унив. Изд. Св.Кл.Охридски, 2015 г. стр.96-105 стр.

Трансцендентализмът на съзерцанието в ранния будизъм., сп. Философски алтернативи, 2015 г. №6, стр. 59-74

„Назад към метафизиката“ в търсене на „пътя“ към трансцендентното (“Back to Metaphysics” in search of the “Path” to the Transcendence)., сб. Назад към Метафизиката (международна конференция), УИ „Н.Рилски“, Бл., 2016, стр. 23-44