гл. ас. д-р Мария Ванева

Академична биография 

позиция в университета към момента: главен асистент по антична и средновековна философия

БА/МА, година, дисциплина: 2005 г. бакалавър, специалност „Философия“, СУ „Св. Климент Охридски“; 2007 г. магистърска програма „Средновековна философия и култура“, СУ „Св. Климент Охридски“

докторат: 2013 г., тема: „Понятието форма при Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг. Генезис и средновековна рецепция на понятието форма. Метафизически аспекти от ученията на Улрих и Дитрих“

Членства

  •  Институт за българска философска култура

Избрани публикации

„Някои щрихи към историята на понятието форма: античен генезис и раннохристиянска рецепция“ (“An Outline of the History of the Concept of Form: Antique Origin and Early Christian Reception”) в: електронно списание за философия и култура Philosophia 4/2012, pp. 15-43: https://philosophia-bg.com/philosophia-4-2012/an-outline-of-the-history-of-the-concept-of-form-antique-origin-and-early-christian-reception/

„Латинските съответствия на Аристотеловите термини εἶδος, μορφή и σχῆμα в средновековните преводи на Категории, Топика, Физика и Метафизика, в: Архив за средновековна философия и култура, свитък XIX, „Изток-Запад“: София, 2013 г., стр. 33-45.

„Понятието форма при четирима доминиканци от XIII в.: Алберт Велики, Тома от Аквино, Улрих от Страсбург и Дитрих от Фрайберг“, в: Български философски преглед, бр. 3, 2013 г., стр. 105-139.

Ванева, М., „Понятията essentia и substantia в сферата на богомислието при Пиетро от Ломбардия“, в: Архив за средновековна философия и култура, свитък XIII, „Изток-Запад“: София, 2007 г., стр. 174-181.

Преводи

Бернар от Клерво, Проповеди върху „Песен на песните“, Проповеди 80-82 (превод от латински), редакция: Ива Манова, в: електронно списание Philosophia 2/2012, pp. 377-401: https://philosophia-bg.com/archive/philosophia-22012/sermons-over-song-of-songs-sermons-80-82/.

Алберт Велики, „За единството на интелекта против авероистите“ (превод от латински), редакция: Цочо Бояджиев, в: Алберт Велики, Три трактата, „ЛИК“: София, 2003 г., стр. 40-110.

Бернар от Шартр, „Трактат за световната душа“ (превод от латински), редакция: Цочо Бояджиев, в: Архив за средновековна философия и култура, свитък IX, „ЛИК“, София, 2003 г., стр. 91-105.

 

*фотография Боряна Узунова