проф. дфн Стилиян Йотов

Академична биография 

позиция в университета към момента: професор

БА/МА, година, дисциплина: МА 1986, Философия, СУ “Св. Климент Охридски”– София, втора специалност: английски

докторат, година, тема:  2000, доктор по философия, тема на дисертационния труд: "Теория на комуникативното действие като прагматистка теория и критика на идеологията"

хабилитация (дисциплина): 2004, доктор на философските науки, тема на дисертационния труд: Равенство и егалитаризъм

Членства

  • Заместник председател на СНС по философия (2007-)

Избрани публикации

Kниги

Въведение във философия на правото, Минерва, София, 1994.

Справедливост и респект, Критика и хуманизъм, София, 2001.

Етика и мултикултурализъм. Градивни елементи и скици, Агата-А, София 2003г

Равенство и егалитаризъм, Опит за осмисляне на социалната държава, Агата-А, София 2004.

Хабермас и претенциите на автономията, Агата-А, София 2006.

Издания и съставителства

Toleranz heute. Germanica, Jahrbuch für deutschlandkundliche Studien, 5. Jg. 1998.

Die Menschenrechte. Germanica, Jahrbuch für deutschlandkundliche Studien, 6. Jg. 1999.

Ю. Хабермас, Морал, право и демокрация, Дом на науките за човека и обществото, София 1999. mit Ch. Todorov, D. Denkov (Hrsg.), Textbuch zur deutschen Philosophie, Sofia und Braunschweig, 2001.

Оправданата война днес. сп. Критика и хуманизъм, кн. 18, 2004, 2. Конституционализъм. Агата-А, С. 2006.

Турция и ЕС. Пределното изпитание. сп. Критика и хуманизъм, кн. 27, 2008

Преводи на български

Ю. Хабермас, Структурни изменения на публичността, Център за изследване на демокрацията и И-во на СУ, София 1995. М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно, Диалектика на Просвещението, ГАЛ-ИКО, София 1999.

Ю. Хабермас, Философия на езика и социална теория, ЛИК, София 1999.

Ю. Хабермас, Морал, право и демокрация, Дом на науките за човека и обществото, София 1999.

И. Знеполски (съст.) Хабермас и Рикьор - диалог един след друг, Дом на науките за човека и обществото, София 2000.

Т. В. Адорно, Естетическа теория (със Силвия Вълкова), Агата, София 2002.

Ю. Хабермас, Бъдещето на човешката природа, Идея, София, 2004.

 

*фотография Велко Ангелов