Технически изисквания към студиите в Годишник на СУ, Книга Психология

Обща информация


 

Технически изисквания към студиите за Годишник на СУ, Книга Психология

Ръкописите за Годишника трябва да се подготвят според приетия стил в Publication Manual of the American Psychological Association (6th ed.) с изключение на това, че фигурите и таблиците трябва да са вместени в основния текст близо до мястото, където те се обсъждат в текста, а не в края на ръкописа. Приемат се единствено файлове с ръкописи, създадени с Word, които могат да се редактират.  

Справка: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/110#tab773

Общи изисквания

1. Формат на страницата: А4 с полета горе/долу/ляво/дясно по 2 см.

2. Разположение на номера на страницата: долу, център, на 1 см от ръба на страницата

3. Шрифт: Times New Roman, 12 р.

4. Отстояние между редовете: 1.5 lines (ред и половина).

5. Табулация: 0.7 см.

6. Основният текст трябва да е подравнен от двете страни.

7. Пренасяне на думи: изключва се възможността за автоматично пренасяне на думите, тъй като някои програми за предпечат се затрудняват със скритите знаци.

8. Удареното „ѝ“ в Word се изписва с натиснат SHIFT бутон и едновременно натискане на бутона „ь“ (до него).

Титулна страница

1. Центрирана шапка във вида:

ГОДИШНИК НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Психология

Том ХХХ, година

 

ANNUAL OF SOFIA UNIVERSITY “ST. KLIMENT OHRIDSKI”

FACULTY OF PHILOSOPHY

Psychology

Volume ХХХ, година

2. Заглавие на студията: центрирано, главни букви

3. Име/на на автора/авторите: на 1.5 реда отстояние, главни букви, центрирани

4. Принадлежност (катедра) и служебни имейли: центрирани, в курсив

5. Резюме: от 100 до 200 думи

6. Ключови думи: максимум 6

7. Под резюмето на български: резюме на английски:

 • Име на автора (без форматиране). Заглавие (в курсив). Формат на параграф: Hanging Indent
 • Текст на резюмето

Jorj Balev. IRT approach in the psychometrical analyses of the Bulgarian adaptation of Beck Depression
          Inventory

          The Bulgarian adaption of the Beck Depression Inventory is analyzed from the perspective of Item Response Theory. The motivation of the work is twofold…

Основен текст

1. Текстът на студията започва на нова страница.

2. Заглавията на параграфите трябва да са форматирани чрез Heading Levels (нива на заглавията и подзаглавията) в целия текст.

3. Структура на текста

              Най-широкоразпространената структура на статиите/студиите е:

Справка: https://www.psychologicalscience.org/publications/ms-structure-guidelines

Въведение

Въведението би трябвало да обяснява обосновката, стояща зад изследването, която поставя изследователската тема и изследването в контекста на актуалната изследователска работа в психологията. Авторът трябва да обобщи предишните изследвания, които са релевантни на описваното в статията/студията изследване, и да подчертае празнотата в познанията, която се запълва от представяното изследване. Въведението трябва ясно да поставя изследователски въпрос, да описва експерименталния план и да очертава хипотезите на автора.

Метод

Тази част (или части, например Изследвани лица, Материали, Процедура) трябва да съдържа ясно и лаконично описание и – когато е необходимо – обосновка на условията и процедурите в изследването, както и използваните аналитични инструменти или методология. Трябва да се съобщят всички изключени наблюдения, независими променливи/манипулации и зависими променливи/измервания/мерки и авторът да обясни как е била определена извадката.

Резултати

Тази част трябва да представя събраните данни и анализа им. Резултатите от всички измервания трябва да се представят лаконично и ясно, използвайки таблици и/или фигури, когато е уместно. Дублирането на информацията, представена в таблиците/фигурите, в текста трябва да е минимално и всички резултати трябва да се съобщят в текста, а не в заглавията на фигурите/таблиците. Все повече се насърчава включването на размерите на ефекта, придружени от 95-процентни доверителни интервали, а не стандартни отклонения или стандартни грешки. Авторите трябва да са особено внимателни да следват стила на APA, когато описват статистическите детайли и да положат усилие да изключат от тази част интерпретацията и дискусията на резултатите или всякакви детайли за методологията.

Обсъждане

В тази част се обсъждат резултатите в контекста на изследователския въпрос, който е поставен, и хипотезите на автора. Тук е мястото да се изследват и по-широките последствия и значимостта на резултатите, както и конкретните препоръки за посоката на бъдещите изследвания по тази тема.

Таблици

Таблиците трябва да могат да се редактират и да са създадени с функцията за таблици в Word, а не да се използват отделни табулации за създаване на колони. Не трябва да има празни редове или колони. Имената на колоните не могат да се променят вътре в таблицата; в такива случаи новите имена и данните под тях се поставят в отделна таблица със собствено заглавие. Таблиците трябва да са вместени близо до мястото в текста, където те се обсъждат. Пример:

 

Таблица 1. Име на таблица 1

Име на колона 1

Име на колона 2

Име на колона 3

Общо име на колона 4

Общо име на колона 5

Колона 6

Колона 4а

Колона 4б

Колона 5а

Колона 5б

Име на общ ред 1

             

                Име на ред 1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                Име на ред 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                Име на ред 3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Име на общ ред 2

             

                Име на ред 4

0,1*

0,0

0,0

0,3**

0,0

0,0

0,0

                Име на ред 5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                Име на ред 6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

                Име на ред 7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бележка: [Обяснителните бележки, които са приложими за цялата таблица или за големи части от нея, се представят тук. Обясненията на всички използвани съкращения и символи (с изключение на символите за статистическа значимост) също се включват в тази бележка.]

a [Конкретни бележки, които са приложими към определена колона, ред или клетка в таблицата, се обозначават с буквите а, б, в и т.н.]

*p < 0,05. **p < 0,01. [Ако се използват звездички за посочване на резултатите от тестовете за значимост, символите се обясняват тук.]

Други съображения:

 • Таблиците трябва да бъдат номерирани в реда, по който се обясняват в текста.
 • Всички таблици трябва да бъдат споменати в текста и текстът на студията трябва да псочва информацията, която е включена във всяка таблица. Например, ако в таблицата са представени резултатите от множество статистически тестове, в текста авторът трябва да ги посочи, независимо дали ще го направи по общ начин, или поотделно.

Фигури

Фигурите трябва да бъдат разположени близо до мястото, където се обсъждат в текста. (При необходимост, ако издателството го изисква, авторът трябва да има готовност да представи отделни файлове с фигурите с издателско качество). За вместените графики авторът трябва да има готовност да предаде компютърния файл във формата на програмата, с която графиката е направена, например ако графиката е създадена в Excel, авторът трябва да има готовност при поискване от издателството да предаде оригиналния файл от Excel, а не само екселския файл, вместен в текстовия документ на Word. Фотографските изображения (например снимки на експерименталната среда) трябва да се вместят в текстовия файл, но авторът следва да има готовност да предаде файловете в стандартните формати за изображения, например JPEG. Изображенията трябва да са с добро качество, т.е. минимална резолюция от 300 пиксела на инч (PPI). 

Имена на фигурите

Имената на фигурите са под самите фигури в основния текст, центрирани. Всяко име на фигура трябва да започва с „Фигура“, например „Фигура 1. Име на фигурата“. Името трябва да е кратко и да описва само това, което е показано на самата фигура. Резултатите не бива да се обобщават. Всяко име трябва да започва с фрагмент от изречение, което служи като заглавие и обобщава цялото съдържание на фигурата поне в най-общ смисъл. Ако има текст след този фрагмент от изречение (името на фигурата), текстът трябва да е в цели изречения.

Други съображения

 • Името трябва да е ясно само по себе си, т.е. читателят трябва да може да разбере фигурата, без да търси друга информация в текста. Ако осигуряването на пълно обяснение ще е твърде тромаво и дълго, името може да насочи читателя към текста или към друга фигура или таблица.
 • Препратките към обозначени с буква части на фигурата в името трябва да са в скоби и ако е възможно, да предшестват релевантния текст, например „Време на реакция в (a) Експеримент 1 и (б) Експеримент 2 като функция на експерименталното условие“. Не започвайте името на фигурата или изречение в името с буква, обозначаваща част от графиката. 
 • Всяко име на фигура трябва да обяснява съкращенията при първа употреба и да цитира всички източници така, както е в текста (например използването на „et al.“). Съкращенията, използвани във фигурата, трябва да са обяснени в името ѝ.
 • Името на фигурата не трябва да повтаря информация, която е включена в самата фигура, например че пунктираната линия се използва за определено експериментално условие.
 • Фигура с множество части не е задължително да има букви, които ги обозначават. Ако се използват букви за обозначаването им, те винаги са малки и трябва да се обяснят в името на фигурата.
 • Фигурите трябва да се номерират в реда, в който се говори за тях в текста.
 • Всички фигури трябва да са споменати в текста и в текста трябва да се посочи информацията, която е включена във всяка фигура. Например, ако дадена фигура има 2 части, в основния текст не може да се говори само за едната от тях (не е задължително обаче в текста да се описва поотделно всяка част на фигурата, например, ако Фигура 1 има части (a) и (б), в текста може да се говори за Фигура 1 като цяло).
 • Ако фигурата има звездички, за да посочат значимост, името на фигурата трябва да ги обяснява (т.е. какво е било проверено и каква стойност на p се сочи от една звездичка, от 2 звездички и т.н.). За разлика от таблиците, това обяснение трябва да се включи в пълно изречение.

Литература

Всеки цитиран източник в текста трябва да е включен в списъка с литературата и обратно.  Онлайн източниците се цитират по същия начин като печатните източници с добавяне в големи скоби кога е посетен онлайн източникът. Източниците в литературата се форматират според изискванията на стила на APA.

Подробна справка: http://phls.uni-sofia.bg/article/details/110#tab773

Релевантни примери

Статия в списание:

Russano, M. B., Meissner, C. A., Narchet, F. M., & Kassin, S. M. (2005). Investigating true and false confessions within a novel experimental paradigm. Psychological Science, 16, 481–486. doi:10.1111/j.0956-7976.2005.01560.x

Книга с автор:

Krumhansl, C. L. (1990). Cognitive foundations of musical pitch. New York, NY: Oxford University Press.

Глава в редактиран сборник:

Mazziotta, J. C., Toga, A. W., & Friston, K. J. (2000). Experimental design and statistical issues. In J. C. Mazziotta & A. W. Toga (Eds.), Brain mapping: The disorders (pp. 33–58). San Diego, CA: Academic Press.

Източник с повече от 7 автори:

Balota, D. A., Yap, M. J., Cortese, M. J., Hutchison, K. A., Kessler, B., Loftis, B., … Treiman, R. (2007). The English Lexicon Project. Behavior Research Methods, 39, 445–459.

Онлайн източник:

Nelson, D. L., McEvoy, C. L., & Schreiber, T. A. (1998). The University of South Florida word association, rhyme, and word fragment norms. Посетена на адрес: http://w3.usf.edu/FreeAssociation/ (Ако е възможно страницата да се промени или да бъде премахната, се включва датата, на която е посетена.)

 Проверка на текста преди предаване

Във файла с основния текст на студията:

 • Титулната страница с шапката, заглавието на студията, имената на авторите и тяхната принадлежност, служебния имейл на всеки от авторите
 • Резюме (100 до 200 думи)
 • Текст, организиран съобразно този стандарт
 • Таблици, форматирани според този стандарт (с използване на функцията за таблици в Word)
 • Таблици и фигури, вместени в текста близо до мястото, където се обсъждат в основния текст
 • Имена на таблиците и фигурите
 • Литература, форматирана според стила на APA