ВАЖНИ ДАТИ, ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

ВАЖНИ ДАТИ, ПРОЦЕДУРИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

 

Дата, час, място

 

 

Действие

 

 

допълнителни пояснения

 

08.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

Лятна сесия

Студентите, записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година; индивидуалните протоколи се заплащат по банков път, платежният документ се сканира, изпраща се на инспектора, отговарящ за специалността и получават протокол по e-mail

12.06.2020 г. до 16.00 часа на 17.06.2020 г.

Студентите бакалаври подават електронно молби за допускане до държавни изпити или защита на дипломна работа

Студентите бакалаври подават молби за допускане по e-mail  /вж. на сайта на ФФ/ на  инспектора в отдел Студенти, отговарящ за специалността. Студентът се счита за допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.

29.06.2020 г. – 05.07.2020 г.*

Писмен държавен изпит

Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2020 г.

01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.*

Устен държавен изпит- провежда се една седмица след писмения държавен изпит/защита на дипломна работа

 

01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.*

Защита на дипломна работа – магистърски програми

Студентите магистри подават молби за допускане най-късно 20 дни преди датата на защитата по e-mail  на инспектора в отдел Студенти на ФФ, отговарящ за магистърската програма. Студентът се счита за допуснат до защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора

07.2020 **

Записване на новоприетите студенти

Датите се уточняват от Учебен отдел на СУ

02.09.2020 г. *

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит

Молбите за допускане се подават не по-късно от 10 дни преди държавния изпит по e-mail  на инспектор отдел Студенти на ФФ, отговарящ за специалност Културология. Студентът се счита за допуснат до държавен изпит след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора

03.09.2020 г.

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – защита на дипломна работа

Молбите за допускане се подават не по-късно от 14 дни преди защитата по e-mail  на инспектор в отдел Студенти на ФФ,  отговарящ за специалност Културология. Студентът се счита за допуснат до защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.

19.08.2020 г. до 05.09.2020 г. *

Подаване на снимка и бележка от библиотеките, че не се дължат книги, на дипломираните студенти през м. юни-юли за изготвяне на диплома

Подават се при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти на ФФ, по график, който ще бъде публикуван допълнително.  

17.08.2020 г. до 13.09.2020 г.

Поправителна сесия

 

 

*Моля, следете публикуването на информация, свързана с графиците за провеждане на семестриални и държавни изпити по специалности и програми.

**Моля, следете публикуването на информация за сроковете за записване и потвърждаване.