Следдипломна квалификация „ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

„ПЕДАГОГИЧЕСКА ПСИХОЛОГИЯ“

 

За кого е предназначено обучението? Обучението в СДК „Педагогическа психология“ предоставя отлични възможности за придобиване на нова и допълнителна квалификация в областта на психологията на образованието. Това обучение е предназначено за студенти и дипломирани специалисти от всички образователно-квалификационни степени (бакалавър, магистър, доктор), които биха искали да работят в социално-образователен контекст.

Цели на обучението. В рамките на СДК „Педагогическа психология“ се подготвят специалисти, които да бъдат професионално компетентни да се грижат за психичното здраве на ученици, учители, родители, да разпознават и да съдействат за преодоляване на временни затруднения в социално-личностното, когнитивно-интелектуалното, мотивационно-емоционалното развитие, да консултират при възникнали трудности от различен характер (вътрешно личностен, междуличностен, социален, образователен).

Организация на учебния процес. СДК „Педагогическа психология“ предлага ефективно и качествено едногодишно обучение, което се реализира от високо квалифицирани и утвърдени преподаватели от СУ «Свети Климент Охридски». Учебните занятия са само съботно-неделни и са разпределени в два учебни семестъра. Изпитите се полагат в рамките на две изпитни сесии – зимна и лятна. В хода на обучението се представят и обсъждат актуални теми в такива важни научни области с изразена приложно-практическа насоченост като: Педагогическа психология; Психология на личността; Мотивация за учене и саморегулация на поведението; Социално-психологически аспекти на общуването в училище; Психология на класната стая; Работа и подкрепа на ученици със специални образователни потребности; Справяне със стреса в учителската професия. Обучението приключва със защита на дипломен проект, а участниците получават свидетелство за придобита допълнителна професионална квалификация по „Педагогическа психология“, като се присъждат и съответните кредити.

Професионална реализация. СДК „Педагогическа психология“ дава нова и допълнителна квалификация в помощ на психолози, педагози, социални работници, педагогически съветници, ресурсни учители в училище, учители по психология, философия и др., специалисти, работещи в различни социално-образователни институции. Завършилите следдипломната квалификация могат да работят в училища, образователни, ресурсни, психологически и педагогически центрове, както и в социално-образователни институции, предлагайки специализирани грижи и психологическа помощ на ученици, учители, родители.

 

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ за уч. 2020-21 г.

Дати за прием на документи

8 септември - 2 октомври 2020 г.

Електронен прием на документи

Лице за контакт

Служебни тел. за връзка

  • 02/ 9871 046
  • 02/ 9308 351

Необходими документи

  • Молба със свободен текст до Декана на Философския факултет в СУ „Св. Кл. Охридски“ за включване в обучение в СДК „Педагогическа психология“ (за уч. 2020-21 г.)
  • Ксерокопие от диплома за завършена образователна степен (бакалавър/ магистър)
  • Трите имена, точен адрес, имейл-адрес, телефон за обратна връзка с кандидата

Такси. Срокове за плащане

  • Таксите на одобрените за обучението кандидати задължително се заплащат до 30 октомври 2020 г.

Форма и начало на учебните занятия

7 ноември 2020 г.

  • Ако обстоятелствата позволяват, занятията ще бъдат присъствени.
  • В случай, че това е невъзможно, обучението в СДК „Педагогическа психология“ ще бъде дистанционно.