Подаване на заявления за допълнителните стипендии на докторанти от летен прием

От 15.06.2020 г. до 30.06.2020 г. започва подаване на заявления за допълнителните средства, които редовните докторанти трябва да получат съгласно отпусната сума на СУ „Св.Климент Охридски“ с постановление  ПМС №105 от 02.05.2019 г., чието разпределяне се извършва по правила, изготвени от комисия от всеки факултет и гласувани от Факултетен съвет на съответния факултет. Заявления подават онези докторанти, които за периода юли 2019 г. – юли 2020 г. имат отпечатани статии и са участвали в конференции, които дейности доказват по начина, пояснен по-долу. Останалите докторанти, които нямат подобни дейности, участват в разпределянето на средствата по право и не е нужно да подават заявления.

Правилата за разпределяне на допълнителните средства на  Философски факултет бяха гласувани още през месец февруари 2020г., но за да има равнопоставеност между зимен и летен прием, подаването на заявления се извършва на два етапа в различни периоди за двата приема.

Поради промените в настъпилата обстановка и продължаващите мерки за безопасност срещу COVID-19, Комисията за разпределяне на допълнителните средства проведе заседание онлайн на 8 – 10.06.2020 г. и взе следните решения:

  1. Заявленията се подават в електронен формат до г-жа Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg със сканирани подписи на научен ръководител и на докторанта.
  2. Доказателственият материал към него се подава също в електронен формат, както следва:

- за статиите - снимат се заглавна страница, съдържанието и първа страница от съответното издание, доказващо отпечатаната статия или линк към електронното издание. Прилага се снимка или линк към съответната база данни – НАЦИД, Web of Science и т.н., доказваща вида на изданието в което е публикувана статията.

- за конференциите - изпращат се сканираната програма от конференцията, писмо от организаторите за потвърждение на участието /или извлечение от имейла в случай че е потвърдено по имейл/

3. Отчетените дейности в заявлението – статати и конференции трябва да обхващат периода от юли 2019 г. до юли 2020 г. Поради ограниченията, наложени с извънредното положение от м. март 2020г.  и като следствие - липсата на организирани конференции, както в чужбина, така и в България, този период  за докторантите на практика остава без тази дейност и те не могат да отчетат реално участие в подобни събития. За целта комисията дава възможност докторантите от летен прием да отчетат конфереции, в които са участвали през периода януари 2019 г. – юли 2019г. За отчитането на статиите периода остава юли 2019 – юли 2020г.

 

Допълнителни стипендии се предоставят на докторантите по следните критерии:

1.      Право да получат допълнителни средства от общата полагаща се на Философски факултет сума имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:

•           Докторанти в редовна форма на обучение по държавна поръчка (български граждани и граждани на държави, членки на  ЕС), за обучение през зимен и летен прием на 2016/2017 г. (февруари или юли 2017 г.), зимен и летен прием на 2017/2018 г. (февруари или юли 2018 г.),  зимен и летен прием на 2018/2019 г. (февруари или юли 2019 г.)

•           Имат непрекъснати докторантски права (не са отстранявани или прекъсвали. Докторанти в период на удължение имат право на средства само за редовния срок на своето обучение).

2.      Право да получат допълнителни средства с редукция от 60% от общата сума имат всички докторанти в редовна форма на обучение, изпълнили условията по т.1, които отговарят и на следните условия:

•           Заплатили всички дължими такси за обучението си като редовни докторанти към края на месец януари 2020;

•           Изпълнили  дейностите, предвидени по индивидуален план;

•           Предали отчет и получили положителна атестация от научния ръководител, които са били обсъдени и приети с мнозинство от катедрените съвети и Факултетния съвет на Философски факултет;

•           Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция на месеците, през които имат права на редовни докторанти , но след предаване и утвърждаване на годишен отчет;

•           Относно докторантите, приети на летен прием 2018 г.  – те ще бъдат компенсирани с размера на сумата, която са получили като допълнителни средства и могат да отчитат дейности от началото на 2019 г. до м. юли 2020 г. в заявлението за допълнителните 40%,  за да се изравнят по критериите с останалите докторанти;

3.      Останалите 40% от общата сума, полагаща се на Философски факултет се разпределя диференцирано съгласно определените от комисията критерии както следва:

•           30 % за реализирани публикации, доказани с библиографско описание и приложено копие от заглавната страница на публикацията и копие на страницата със съдържанието;

•           10 % за участие в научни конференции с доклад, доказани с приложени програма за конференцията и писмо от организаторите на конференцията, потвърждаващи участието на докторанта. Не се допуска двойно финансиране за един и същи труд, когато той е представен като доклад на конференция и след това публикуван като статия. Докторантът следва да избере дали да го отчете като публикация (с по-голяма тежест) или като доклад от конференция (с по-малка тежест)

 Забележка: Разпределението на средствата в съотношение 60% : 40% бяха коригирани с решение на ФС, Протокол №12 от 13.04.2020г. на 80% : 20 % отново с разпределение 3 към 1 за статии-конференции, тъй като калкулациите показаха, че голяма сума от средствата се разпределя на малко докторанти и се превръща в наказателна мярка за по-голямата част от докторантите, като насочва към тях малка част от средствата и предоставя суми с много голяма разлика от общата стойност на малко хора, което нарушава първоначалната идея на разпределянето на средствата – да бъдат стимул за онези, които са работили повече, но без да лишава останалите от полагащата им се стипендия.

4.      Разпределянето на допълнителните средства за научни постижения на докторантите (20%) става само след подадено в определения срок заявление по образец. Заявлението трябва да е придружено от документи, доказващи публикациите и участията в конференции и да бъде подписано от докторанта и научния му ръководител. Заявлението се подава в Деканата на Философски факултет (Ректорат, кабинет 47) в хартиен вариант.

5.      Подаването на заявление се осъществява на два различни етапа за докторантите от зимен и летен прием:

•           В периода 20 февруари 2020 до 17 ч. на 5 март 2020 г. – за докторанти от зимен прием;

•           В периода 15 юни 2020 г. до 17 ч. на  30 юни 2020 г. – за докторанти от летен прием.

Целта на тези два етапа е двата докторантски приема (зимен и летен) да са равнопоставени и да имат една завършена докторантска година с дейности за отчитане, както приет отчет и атестация, с което изпълняваме условието на ПМС 90/ 2000 г. за раздаване на средствата, които „се предоставят на положително атестираните докторанти“.