ФИЛОСОФИЯ - редова форма

Учебен план - кредити и дисциплини

Съгласно учебния план обучението в специалност Философия, бакалавърска степен, се осъществява в рамките на 8 семестъра. Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини. Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 60 кредита за всяка учебна година. Съответно по 30 на семестър.

За редовна форма

Избираеми дисциплини – В 3-ти семестър студентите са длъжни да съберат от избираеми дисциплини 10 кредита, в 4-ти 10, в 5-ти - 5, в 7-ми - 5, в 8-ми - 10 . За целия курс на обучението си студентите избират задължително 4 СПЕЦ-курса (дисциплините са указани в отделен модул и всяка от тях носи по 2.5 кредита). 

Факултативни дисциплини

  1. Специализация за придобиване на учителска правоспособност;
  2. Специализация Философия за деца;
  3. Чуждоезиково обучение

Кредитите от факултативните дисциплини не се включват в общия брой задължителни 30 кредита за всеки семестър.

Обучението в специалност Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до VІІ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - от 1 до 10 юли. Втора държавна сесия - от 1 до 10 февруари. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита.

Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.