Заплащане на семестриални такси за зимен семестър на учебната 2020/21 година

Според Заповед на Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“ №РД-19-260 от 29.06.2020 г. „Студентите в ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ заплащат определените годишни такси за зимен семестър на учебната 2020/2021 от 08.07.2020 до 30.09.2020 г. Студентите, незаплатили таксите в определените срокове ще бъдат санкционирани в съответствие с Правилника за устройството и дейността на СУ.

Таксата за зимен семестър на учебната 2020/21 може да бъде заплатена чрез СУСИ или по банков път, като настоятелно Ви препоръчваме да направите това през СУСИ.

  • чрез СУСИ

Кампанията в СУСИ за плащане на семестриалните такси за зимен семестър на 2020/2021 учебна година ще бъде активна в интервала 01.08. - 18.09.2020 г. При нея се използва системата за разплащане на ePay/EasyPay, като за целта е нужно да влезете в студентския си профил в СУСИ и да отидете на меню Такси - Кампания за плащане на семестриална такса. Подробна информация

При такова плащане отпада необходимостта от получаване на печат за платена такса в студентската книжка и присъствено записване. Записването в отдел "Студенти" на студентите, отговарящи на общите изисквания и платили чрез СУСИ, става без да е необходимо присъствието на студента. Заверката на студентската книжка се осъществява в срок до две седмици от началото на семестъра.

За извършване на плащането операторът Ипей АД начислява съответни такси.

Кампанията не важи за новоприетите за 2020/2021 уч. г. Студентите могат да заплащат семестриалната си такса чрез СУСИ за втори и всеки следващ семестър на следването си.

При проблеми, свързани с плащането чрез СУСИ, моля обръщайте се към администратор на СУСИ: Ваня Йосифова v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

 

  • по банков път по сметката на СУ “Свети Климент Охридски”

БНБ - централно управление

IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01

Банковият идентификационен код (BIC) на Българската народна банка е: BN BG BG SD

При плащане по банков път задължително се вписват:

Трите имена ( на обучаващия се), ЕГН (на обучаващия се), специалност, факултет, форма на обучение (редовно или задочно), степен на обучение (бакалавър, магистър, доктор)

В този случай студентите са длъжни да представят на съответния инспектор в отдел Студенти платежния документ и студентската си книжка за заверка не по-късно от 18.09.2020 г.

 

Годишни такси за учебната 2020/2021 г.