ФИЛОСОФИЯ - задочна форма

Обучението в специалност Философия, бакалавърска степен съгласно учебния план се осъществява в рамките на 10 семестъра. Включените в учебния план дисциплини са разпределени в три блока: Задължителни дисциплини, Избираеми дисциплини и Факултативни дисциплини. Съгласно учебния план студентите са длъжни да набират от задължителни и избираеми дисциплини 60 кредита за всяка учебна година. Съответно по 30 на семестър.

 

Избираеми дисциплини

 

В 1-ви семестър студентите са длъжни да съберат от избираеми дисциплини 5 кредита, в 3-ти -15 кредита, в 4-ти 10кредита, в 5-ти - 15 кредита, в 6-ти - 10 кредита, в 7-ми - 15 кредита, в 8-ми - 10 кредита, 9-ти - 5 кредита и 10-ти - 10 кредита

Факултативни дисциплини:

Специализация за придобиване на учителска правоспособност;

Специализация Философия за деца;

Обучението в специалност Философия завършва с полагането на държавни изпити или защита на дипломна работа при успех мн.добър 5.00, изчисляван до VІІ сем. включително. Първа държавна сесия за дипломиране - от 1 до 10 юли. Втора държавна сесия - от 1 до 10 февруари. Успешно взет държавен изпит или защита на дипломна работа носят 10 кредита.

Завършилите успешно специалност Философия придобиват професионална квалификация бакалавър по философия.