Присъствено приемно време на инспекторите от отдел „Студенти“ на Философски факултет през февруари 2021 г.

През февруари 2021 инспекторите отдел "Студенти" ще работят със следното присъствено приемно време, при спазване на всички санитарни изисквания и предписания:

Валентина Козарска - каб.46, Ректорат всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 ч.

Милана Недялкова – каб.237, бл.4 всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 ч.

Людмила Петрова – каб.238, бл.4 - всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 17.00 ч.

Снежинка Кайрова (замества Айредин Мехмедов) – каб.239, бл.4  - всеки работен ден от 9.00 до 14.00 ч.