ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ НА СУ „Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ПОДБОР НА МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТ-ДОКТОРАНТИ

Съгласно Национална програма „Млади учени и пост-докторанти“ (вж. https://www.mon.bg/bg/100542 https://naukamon.eu/) и актуализираната Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (вж. http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1231) Философски факултет на СУ „Св.Климент Охридски“ обявява конкурс за подбор на млади учени[1] и пост-докторанти[2] за осъществяване на самостоятелно изследване в научните области на професионалните направления на Факултета - философия, психология, социология, антропология и науки за културата, политически науки, публична администрация, обществени комуникации и информационни науки, за следните позиции:

  1. пост-докторант на 4-часов работен ден с месечно възнаграждение от 750 лв. (7 места)
  2. млад учен на 4-часов работен ден с месечно възнаграждение от 450 лв. (4 места)
  3. назначени във ФФ на СУ асистенти и главни асистенти с месечно възнаграждение от 350 до 500 лв.
  4. пост-докторанти и млади учени, участвали в проекта през 2019 и 2020 г., които отговарят на изискванията и могат да продължат проектите си, след представяне и одобряване на отчет (по приложен образец).

В конкурса могат да участват български граждани и граждани на ЕС, работещи в страната и отговарящи на критериите на Националната програма „Млади учени и пост-докторанти“ за млад учен (до 10 години след получаване на първа магистърска степен) и пост-докторант (5 години след придобиване на първа ОНС „доктор“). Основанията за двете категории кандидати трябва да бъдат в сила не само към момента на кандидатстването, а за период не по-малък от 6 (шест) месеца след сключване на договор по програмата.


Кандидатите трябва да изпратят до 17,00 ч. на 23.02.2021г. в електронен вариант на имейл адреса на г-жа Ирена Черешарова (cheresharova@phls.uni-sofia.bg) следните документи:

Тук можете да изтеглите пълната Процедура за подбор на млади учени и пост-докторанти на ФФ

Критерии за оценка на научно-изследователски резултати

 

Критерий

Точки

1

Защитена първа дисертация

10

2

Защитена първа магистърска теза

5

3

Публикации по темата на дисертацията или магистърската теза за последните пет години.

5 точки на публикация

4

Публикации извън темата на дисертацията или магистърската теза за последните пет години.

3 точки на публикация

5

Участие в научноизследователски проекти, финансирани от ФНИ към МОН, оперативните програми или други национални и международни научни институции за последните пет години

3 точки на проект

6

Участие в научноизследователски проекти на Философски факултет, финансирани от ФНИ на Софийски университет за последните пет години

3 точки на проект

7

Специализации в чужбина за последните пет години

5 точки

8

Участие в научна конференция с доклад/постер за последните пет години

3 точки

Резултатите от посочените критерии формират 10% от оценката на научния потенциал на кандидатите.

Критерии за оценка на проектните предложения:

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТ

оценява се от  ... до ...

1

Познаване на академичните публикации в областта на проекта - Анализ на състоянието на научните изследвания по темата на проекта и актуалност на научната проблематика 

от 0 до 4 т.

1.1

               Актуалност и оригиналност на проблема

от 0 до 2 т.

1.2

               Интер- или мултидисциплинарност на проекта

от 0 до 2 т.

2

Цели на проектареалистичност на поставените цели

от 0 до 2 т.

3

Описание на изпълнението на проекта

от 0 до 6 т.

3.1.

               Изследователски задачи

от 0 до 2 т.

3.2.

               Методология;

от 0 до 2 т.

3.3.

               Видове дейности

от 0 до 2 т.

4

Приносен характер на предложената тема - Очаквани резултати и научни приноси. Приложимост на резултатите

от 0 до 6 т.

4.1

               Значимост на резултатите за Философски факултет от гледна точка на планирани публикации, конференции и друг вид научни изяви, обосновани чрез работа по проекта

от 0 до 4 т.

4.2

               Значимост на резултатите за развитието на научната област

от 0 до 2 т.

5

График и изпълнимост на проектното предложениеРаботна програма

от 0 до 2 т.

 

ОБЩО

от 0 до 20 т.

 

Резултатът от експертната оценка на проектното предложение формира 90% от оценката на научния потенциал на кандидатите.

Кандидатите ще получат персонално съобщение по имейл за резултатите от оценката на научния потенциал на 01.03.2021 г. До интервю с членовете на Комисията по подбора ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят на изискванията и са получили най-малко 15 точки на проектното предложение. Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 04.03.2021 г. присъствено/в платформата MS Teams. Окончателните резултати от конкурса ще бъдат обявени до 10.03.2021 г. С одобрените кандидати се сключва срочен трудов договор.

За допълнителна информация може да пишете на Ирена Черешарова, инспектор „Учебна дейност“, cheresharova@phls.uni-sofia.bg.


[1] Млади учени са лица, които извършват научноизследователска и научно-образователна дейност във висши училища и/или научни организации след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й. Дата на придобиване е тази на протокола на държавната изпитна комисия.

[2] Пост-докторанти са учени с образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след нейното придобиване за първи път. Дата на придобиване е денят, в който дисертационният труд е защитен успешно.