Зачислени докторанти

Обща информация

Във Философски факултет към 2013/2014 учебна година са зачислени общо 217 докторанти  в девет специалности. Част от тях се обучават в редовна или задочна форма, а други са на самоподготовка.

Поредица от проекти подкрепят обучението на докторантите и тяхната реализация в научното пространство:

  • проект BG051PO001-3.3.06​ "Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ" (http://phdsu.wordpress.com/),
  • проекта № BG051PO001-3.3.06-0061 "Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности" (http://publicityresearch.bg),
  • проект BG051PO001/07/3.3-02 "Подкрепа за развитието на докторанти, специализанти и млади учени" и др.

Вижте повече за проектите

Вижте публикации на докторанти

Зачислени докторанти от допълнителния прием за учебната 2013/2014г.

Уважаеми новозачислени докторанти,

Добре дошли сред докторантите на Философски факултет!*

Ето списък на приетите докторанти по специалност и катедри:

 

І. По професионално направление 3.2. Психология

Сп. Психология,  катедра „Социална, трудова и педагогическа психология“

МОМЧИЛ ЕМИЛОВ СТАНИШЕВ  -  за редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Организационна психология) към катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” с научен ръководител проф. д.пс.н Снежана Илиева;

БИЛЯНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – за редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Трудова психология) към катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” с научен ръководител проф. д.пс.н Снежана Илиева;

ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТАНОВА АЛЕКСАНДРОВА – за редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Трудова психология) към катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” с научен ръководител проф. д.пс.н Снежана Илиева;

ПЛАМЕН ТЕНЕВ МИНЧЕВ -  за редовен докторант по професионално направление 3.2. Психология (Социална психология) към катедра “Социална, трудова и педагогическа психология” с научен руководител проф. д псн Людмил Георгиев.

 

ІІ. По професионално направление 3.3. Политически науки

І. Катедра Европеистика

ХРИСТО СТЕФАНОВ ПАНЕВ –  за редовен докторант по 3.3. Политически науки (Европеистика – Икономически изследвания на ЕС) към катедра „Европеистика“ с научен ръководител доц. д-р Калоян Симеонов;

МИГЛЕНА МИРАНОВА ХАДЖИЙСКА – за редовен докторант по 3.3. Политически науки (Европейстика – История на европейската интеграция) ) към катедра „Европеистика“ с научен ръководител доц. д-р Мирела Велева – Ефтимова;

ІІ. Катедра Публична администрация

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ ИГНАТОВ – за редовен докторант по професионално направление 3.3 Политически науки (Публична администрация) към катедра „Публична администрация с научен ръководител доц. д-р Албена Георгиева Танева

ІІІ. По професионално направление 2.3. Философия

І.Катедра Логика, етика и естетика

МАРГАРИТА ЛЮБОМИРОВА ГАБРОВСКА – за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Етика) към катедра „Логика, етика и естетика“  с научен ръководител Валентина Кънева.

МАРИЯ ЗДРАВКОВА КИРОВА –  за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Етика – Социални изследвания на пола) към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен ръководител проф. д-р Недялка Игнатова Видева.

ЛАЗАР СТЕФАНОВ ПОПОВ –  за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен ръководител проф. дфн Мария Димитрова Димитрова

ПОЛ КАРОЛ - за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен ръководител проф. д-р Александър Любенов Гънгов

КЕВИН СТИВЪНСЪН –  за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен ръководител доц. д-р Веселин Христов Дафов

ТИМ ГРЕВЕРТ - за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен ръководител проф. д-р Димитър Ангелов Денков 

ПЕТРА ПОМПОЕС - за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Философия с преподаване на английски език) към катедра „Логика, етика и естетика“ с научен ръководител проф. д-р Недялка Игнатова Видева 

ІІ. Катедра Реторика

ТОДОР СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ – за редовен докторант по професионално направление 2.3. Философия (Реторика. Реторика във виртуалната среда) към катедра „Реторика“ с научен ръководител проф. дфн Иванка Мавродиева – Георгиева.

 

ІV. По професионално направление Обществени комуникации и информационни науки

Катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика

МИЛЕНА ГРИШЕВА КАТОШЕВА – за редовен докторант по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, с научен ръководител проф. д. изк. Симеон Недков Недков

СВЕТОСЛАВА МИЛЧЕВА ТОНЧЕВА – за редовен докторант по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, с научен ръководител проф. д. изк. Симеон Недков Недков

АННА ХРИСТОВА МИТЕВА – за задочен докторант по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, с научен ръководител доц. д-р Милена Миланова Миланова

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУСКОВ – за задочен докторант по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, с научен ръководител доц. д-р Елица Лозанова – Белчева

СОФИЯ ИВАНОВА ПЕЙЧЕВА – за задочен докторант по професионално направление 3.5. Обществени комуникации и информационни науки (Книгознание, библиотекознание, библиография) към катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“, с научен ръководител доц. д-р Цветанка Христова Панчева.

V. По професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата

Катедра Социология

СИМЕОН КАЛИНОВ КЮРКЧИЕВ –  за редовен докторант по професионално направление  3.1. Социология, антропология и науки за културата (Социология) с научен ръководител доц. д-р Милена Якимова Якимова

ЕЛЕНА ЛЮБОМИРОВА ПЕТРОВА –  за редовен докторант по професионално направление  3.1. Социология, антропология и науки за културата (Икономическа социология.) с научен ръководител доц. дсн Таня Бойчева Чавдарова.

Поради наближаващият месец август, в който традиционно почти цялата администрация на Философски факултет излиза в отпуск, молим новозачислените докторанти да заповядат за получаване на своите заповеди най-късно до 25 юли 2014г. в каб. 47, Южно крило, трети етаж, Деканат на Философски факултет, при инспектор Ирена Черешарова.

* Все още не са готови заповедите на докторантите, зачислени в докторантура на самостоятелна подготовка. Подготовката на тези заповеди исиква време, тъй като в момента в целия Софийски университет се зачисляват докторанти от летния прием.

 

Най-често задавани въпроси

 

Уважаеми докторанти!

Станицата, поместена тук дава отговори на най-често задаваните от докторантите въпроси:

1. В какви срокове се получава заповедта за зачисляване!

2.Какви срокове не трябва да се пропускат?

3. Осигуряват ли се здравно докторантите?

4.Как се получава стипендията за редовна докторантура?

5. Как се записват докторантски курсове?

За всичко останало можете да се информирате на адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, при инспектор Ирена Черешарова, каб. 47, етаж 3, Южно крило, Деканат на Философски факултет.

Библиотечно-информационни науки

Име

Форма на обучение

Биляна Андреева Яврукова

Задочна

Борислава Андонова Маноилова

Задочна

Валентина Милчова Миткова

Задочна

Гергана Ангелова Мартинова

Задочна

Елена Андреева Янакиева - Игнатова

Редовна

Ели Драганова Попова

Задочна

Кирил Аспарухов Камбуров

Задочна

Любен Ледианов Пенковски

Редовна

Огняна Вълкова Вълкова

Редовна

Петър Филипов Миладинов

Задочна

Петя Николаева Толева

Редовна

Стоян Красимиров Котов

Задочна

 

Европеистика

Име

Форма на обучение

Величка Станкова Сарафова

Задочна

Виктор Бисеров Михайлов

Редовна

Георги Денчев Георгиев

Редовна

Гергана Георгиева Радойкова

Редовна

Димитър Драгомиро Александров

Редовна

Добрин Николаев Станев

Редовна

Десислава Кирилова Чернева – Моллова

Редовна

Диляна Кирилова Павлова

Редовна

Димитър Борисов Асенов

Редовна

Калин Красимиров Томов

Задочна

Кирил Пламенов Стойчев

Задочна

Г-жа Ли Сънън/ Ли Сеунг Юн

Редовна

Г-жа Ли Ха Ян / Ли Хан Ян

Редовна

Пенка Димитрова Ръжанкова - Христова

Редовна

Петър Бориславов Галев

Редовна

Радосвета Йончева Дракева

Редовна

Снежанка Георгиева Колева

Задочна

Цвета Николова Динкова

Редовна

 

Културология

Име

Форма на обучение

Антон Владимиров Ангелов

Редовна

Вероника Евстатиева Келбечева

Редовна

Даниела Петрова Симеонова-Коруджиева

Редовна

Десислава Красимирова Гайдарова

Редовна

Диляна Петрова Филипова

Редовна

Елина Пламенова Венелинова

Редовна

Зорница Минчева Драганова

Редовна

Зузана Пиптова

Редовна

Ивайло Любомиров Александров

Редовна

Ирина Владимирова Симова

Редовна

Йоана Димитрова Панкова

Редовна

Николай Иванов Нешков

Редовна

Невена Николаева Добрева

Редовна

Петя Светославова Пешева

Редовна

Ралица Кирилова Найденова

Редовна

Славка Илиева Каракушева

Задочна

Яна Михайлова Тодорова

Редовна

Яна Петровна Кючук

Редовна

 

Политология

Име

Форма на обучение

Александър Методиев Политов

Самостоятелна подготовка

Анастас Стефанов Стефанов

Редовна

Артьом Иванович Георганов

Редовна

Атанас Пенков Пенков

Самостоятелна подготовка

Боян Валериев Балев

Редовна

Венцислав Петров Алабачки

Задочна

Вера Петрова Гикова

Редовна

Виолета Димитрова Събева

Редовна

Виталий Викторович Гудз

Редовна

Георги Борисов Методиев

Редовна

Георги Димитров Николов

Редовна

Горан Перо Шибаковски

Редовна

Дафинка Георгиева Прокопова

Редовна

Димитър Асенов Ганев

Редовна

Ивайла Ивайлова Алексова

Редовна

Искрен Пламенов Иванов

Редовна

Магдалена Искренова Каснакова

Редовна

Павел Николов Петров

Редовна

Пламен Владимиров Младимиров

Редовна

Петър Николаев Вълков

Редовна

Ралица Любомирова Симеонова

Редовна

Светослав Стефанов Станчев

Редовна

Славея Христова Чолакова

Редовна

Христо Йорданов Кузов

Редовна

 

Психология

Име

Форма на обучение

Весела Светославова Кръстева – Симеонова

Редовна

Ева Евгениева Головинска – Георгиева

Редовна

Елена Минчева Казанджиева

Редовна

Елиза Александрова Иванова

Редовна

Зари Арно Ховагимян

Задочна

Ивайло Недков Илиев

Редовна

Катерина Руменова Занкова

Редовна

Люба Мирославова Маринова

Редовна

Мартин Жак Асса

Редовна

Мартина Валериева Трушева – Найденова

Редовна

Минчо Николов Минчев

Редовна

Момчил Христов Киряков

Редовна

Петър Василев Вълков

Редовна

Светла Василева Проданова – Ялъмова

Редовна

Александра Александрова Каменска

Редовна

Валентина Мариусова Николова

Редовна

Катерина Йорданова Баева

Редовна

Люба Георгиева Костова

Редовна

Людмила Цветкова Цветкова

Редовна

Мария Николаева Караиванова

Редовна

Марияна Димова Станчева

Редовна

Николай Николов Николов

Редовна

Пламен Веселинов Василев

Редовна

Светлана Анастасова Велкова

Редовна

Яна Минкова Чакърова

Редовна

Ана Ваньо Чучкова

Самостоятелна подготовка

Валери Денев Тодоров

Самостоятелна подготовка

Ваня Савова Александрова

Самостоятелна подготовка

Венцислав Лазаров Стоев

Самостоятелна подготовка

Иван Иванов Вълков

Самостоятелна подготовка

Иван Минчев Габеров

Самостоятелна подготовка

Ивелина Веселинова Дудренова

Самостоятелна подготовка

Кики Нику Хаджихараламбос

Самостоятелна подготовка

Мария Аристотели Аристотуелус

Самостоятелна подготовка

Мария Николаева Василева – Вълова

Самостоятелна подготовка

Михаил Петров Герговски

Самостоятелна подготовка

Надежда Славова Брайкова

Самостоятелна подготовка

Надежда Христова Цонева

Самостоятелна подготовка

Наталия Стойко Тодорова

Самостоятелна подготовка

Робин Джонсън

Самостоятелна подготовка

Татяна Бойкова Бриклер

Самостоятелна подготовка

Фиви-Димитра Андреа Стилиану

Самостоятелна подготовка

Филипа Иванова Каменова

Самостоятелна подготовка

Публична администрация

Име

Форма на обучение

Аделина Кирилова Любомирова

Задочна

Андрей Валентинов Велчев

Самостоятелна подготовка

Ангел Любомиров Ковачев

Самостоятелна подготовка

Аспарух Асенов Аспарухов

Самостоятелна подготовка

Евгени Ванев Иванов

Задочна

Емил Иванов Кръстев

Задочна

Иван Василевич Петров

Редовна

Магдалена Георгиева Атанасова

Редовна

Милена Ангелова Иванова

Редовна

Милица Йорданова Йорданова

Задочна

Любимка Маркова Андреева

Редовна

Симеон Атанасов Петров

Задочна

Христо Венциславов Атанасов

Задочна

 

Реторика

Име

Форма на обучение

Анна Иванова Иванова

Редовна

Виолета Евгениева Ашикова

Редовна

Георги Николов Налбантов

Редовна

Десислава Малинова Иванова

Редовна

Ивайло Иванов Карагеоргиев

Редовна

Иглика Иванова Касабова

Редовна

Метин Мустафов Ибриямов

Редовна

Ростислав Петров Давидов

Редовна

 

Социология

Име

Форма на обучение

Бойка Николаева Огнянова

Самостоятелна подготовка

Вероника Симеонова Димитрова

Самостоятелна подготовка

Георги Иванов Мандичев

Редовна

Гергана Господинова Ганчева

Редовна

Емил Димитров Георгиев

Редовна

Зорница Кирилова Кирилова

Редовна

Иванка Петкова Иванова

Задочна

Ивелина Юриева Мончева

Задочна

Милена Радославова Васева – Мечкова

Самостоятелна подготовка

Никола Атанасов Атанасов

Редовна

Боряна Андреева Бунджулова

Редовна

Деян Иванов Паскалев

Редовна

Здравка Георгиева Димитрова

Редовна

Любомир Райчев Пожарлиев

Редовна

Невена Христова Германова

Редовна

Никола Атанасов Венков

Редовна

Мария Петьова Мартинова

Редовна

Стефан Димитров Кръстев

Редовна

 

Философия

Име

Форма на обучение

Антон Димитров Георгиев

Редовна

Борис Руменов Панков

Редовна

Мириян Димиторв Асенов

Редовна

Виниции Емилов Петров

Редовна

Ивайло Ганелинов Добрев

Редовна

Ирина Павлова Георгиева

Редовна

Катерина Валериева Запрянова

Редовна

Красимира Иванова Димитрова – Къдринова

Редовна

Кристин Хасан Латиф

Редовна

Лена Неделчева Тодорова

Редовна

Мален Славчев Маленов

Редовна

Михаил Христов Жекунов

Редовна

Мукадес Юсуф Налбант

Редовна

Нона Райкова Марик

Редовна

Петър Иванов Наков

Редовна

Стефан Стефанов Петров

Редовна

Цветелина Иванова Калчева

Редовна

Александър Барух Лазаров

Редовна

Александър Ванев Иванов

Редовна

Борислав Георгиев Димитров

Редовна

Георги Бранимиров Димитров

Редовна

Дарина Йорданова Стоименова

Редовна

Десислава Николова Игнатова

Редовна

Джефри Дийн

Редовна

Ивайло Николов Атанасов

Редовна

Ингрид Шимер

Редовна

Лилия Апостолова Желязкова

Редовна

Любослава Владимирова Костова

Редовна

Мартина Стоилова Минева

Редовна

Мирослав Йорданов Бачов

Редовна

Михаела Петрова Шанова

Редовна

Николай Николов Велев

Редовна

Нина Тихомирова Бахнева

Редовна

Сашо Йорданов Василев

Редовна

Татяна Павлова Цървуланова

Редовна

Яна Цветанова Митева

Редовна

Гергина Йорданова Теофилова

Самостоятелна подготовка

Елефтериос Стилиянос Карампилас

Редовна

Йоланта Ерлате

Дистанционно

Корделия Олаунми

Задочна

Лиу Чън

Задочна

Монтере Тангтаначаи

Задочна

Стоян Иванов Асенов

Самостоятелна подготовка

Тониета Уолтърс

Задочна

Юлияна Петрова Цветкова

Задочна

Антоний П. Мимби

Задочна

Александра Александрова Докова

Редовна

Арсинела Джара

Задочна

Борис Иванов Кацаров

Редовна

Веселин Руменов Мирчев

Редовна

Емил Любенов Коларов

Редовна

Илия Руменов Тодоров

Редовна

Ива Александрова Атанасова - Хинчева

Редовна

Красимира Андриянова Криворова

Редовна

Мила Николаева Манева

Редовна

Невена Руменова Георгиева

Редовна

Никола Корчагин Неделчев

Редовна

Николай Здравков Узунов

Редовна

Петко Василев Петков

Редовна

Саша Борисова Николова

Редовна

Яна Иванова Панкова

Редовна

Милица Руменова Асенова

Редовна

Александра Светлинова Арабаджиева

Редовна