Докторска програма по социология

Обща информация


Докторската програма по социология предоставя възможност за провеждане на научно и/или научно-приложно емпирично изследване по различни значими за обществото и науката теми и проблеми от съвременността и/или историята. Кандидат-докторантът сам избира тема и проблем на дисертационното изследване и разработва проект, за да ги представи. В зависимост от потенциала за осъществимост на проекта, успешно преминалите през конкурсна процедура кандидат-докторанти получават финансиране под формата на държавна стипендия (само за редовна форма на обучение). Докторантското изследване може да бъде проведено за три календарни години в редовна форма на обучение, както и в задочна (четири години) или самостоятелна форма (за три години). Докторската програма е насочена към всеки, изкушен от любопитство и от желание да допринесе за напредъка и развитието на социалната теория и практика в различни области от живота, чрез провеждане на емпирично изследване, както и за развитието си като изследовател и преподавател в областта на социалните науки.

Кандидатстване

Докторската програма по социология приема кандидати два пъти годишно – през периодите септември-октомври и март-април. Приемът на редовни и задочни докторанти се обявява на сайта на Софийски университет (виж ТУК...►). Кандидатстването се извършва на три етапа:

  • 1 етап: подаване на заявление и пакет с документи (виж ТУК...►);
  • 2 етап: писмено разработване на изследователски проект;
  • 3 етап: устно представяне и защита на предложения изследователски проект (провежда се, ако на 2 етап проектът е бил оценен с оценка по-висока от много добър 4,5.)

Успешно издържалите конкурса кандидати получават право да започнат изпълнението на проектите си, както и да получат адекватно спрямо темата им обучение и ресурси.

При кандидатстване в програмата към стандартния комплект документи кандидатите предоставят допълнително СV, мотивационно писмо и писмена научна работа. За кандидатите, желаещи да проведат дисертационно изследване, но колебаещи се в избора на тема и проблем, специалност "Социология" е изготвила примерни тематични програми. Те имат за цел само да ориентират кандидатите относно теми, по които работят изследователи от специалността, но не и да изискват дисертационното изследване да бъде обвързано с тях. На разположение на кандидатите са и примерни насоки, как да бъде структуриран изследователския си проект.


Последна редакция: 08.12.2021

Провеждане на докторантско изследване и обучение

Докторантското изследване и обучение се осъществяват според учебния план на докторската програма, който е съобразен с различните форми на обучение – редовна, задочна и самостоятелна. Планът е съобразен с разпоредбите на Закона за развитие на академичния състав, както и с правилника за приложение на този закон, приет от Софийски университет (виж ТУК...►). Сред най-важните дейности, включени в този план са подготовката на докторантски минимум, участието в докторантските семинари на специалността, атестирането и отчисляването на докторанти, както и други съпътстващи провеждането на изследването дейности. Катедра Социология е приела Регламент на докторантурите, в който тези дейности са описани подробно.


Последна редакция: 04.05.2022

Успешно защитени дисертационни проекти

През последните пет години в докторската програма по Социология успешно бяха защитени над двадесет докторски дисертации:


Последна редакция: 08.12.2021

Национална докторантска конференция по социология

По инициатива на специалност "Социология" в Софийски университет, но в сътрудничество с всички университети и институти в България, които обучават докторанти по социология, два пъти (2017, 2019) беше организирана Национална докторантска конференция по социология. Инициативата ще бъде подновена през следващата академична година.


Последна редакция: 08.12.2021