Кирил Камбуров

​гл. ас. д-р

Научна област и интереси: Автоматизирани информационни системи; Интернет комуникация; Презентации и презентиране; Нова музеология

k_kamburov@phls.uni-sofia.bg