Управление

Общо събрание

Председател на Общото събрание

доц. д-р Петя Кабакчиева

Зам. председател

доц. д-р Илко Пенелов

Списък на Общото събрание

Състав на Факултетния съвет на ФФ, избран на 23.10.;26-28.10.2015 г.

Хабилитирани

                Проф.д-р ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДЕНКОВ, Декан

                Проф. дпсн ПЛАМЕН ПЕТРОВ КАЛЧЕВ, ръководител

                Доц. дпс ЙОАНА ДИМИТРОВА ЯНКУЛОВА,ръководител

                Доц. д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ВЪЛЧЕВ, ръководител

                Доц. д-р ТАТЯНА ТРИФОНОВА ТОМОВА, ръководител

                Проф. д-р ХАРАЛАМБИ ГЕОРГИЕВ ПАНИЦИДИС, ръководител

                Доц. д-р ИВАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ, ръководител

                Доц. д-р ПЕТЯ ЛЮБОМИРОВА КАБАКЧИЕВА

                Доц. д-р КАЛОЯН ДИМИТРОВ СИМЕОНОВ, ръководител

                Доц. дсн ТАНЯ БОЙЧЕВА ЧАВДАРОВА ръководител

                Доц. д-р РУМЯНА ПЕТРОВА КОЛАРОВА, ръководител

                Проф. дфн ВЕЛИЧКО ДИМИТРОВ РУМЕНЧЕВ, ръководител

                Проф. дфн ОЛЯ БОРИСОВА ХАРИЗАНОВА, ръководител

                Проф.дфн ПЛАМЕН МАТЕЕВ МАКАРИЕВ

                Проф. днк ИВАН ЕЛЕНКОВ ЕЛЕНКОВ

                Проф.  дпн НЕЛИ АНГЕЛОВА ОГНЯНОВА

                Проф. д-р РАЙЧО ВАНГЕЛОВ ПОЖАРЛИЕВ

                Проф. д-р АЛЕКСАНДЪР ЛЮБЕНОВ ГЪНГОВ, ръководител

                Доц.д-р БОЯН ИВАЙЛОВ ЗНЕПОЛСКИ

                Проф. д-р  АЛЕКСАНДЪР ДИНОВ КЬОСЕВ

                Доц. д-р ЛЮДМИЛА МАРИНОВА АНДРЕЕВА

                Доц. д-р ДАНИЕЛ МИХАЙЛОВ СМИЛОВ

                Доц. д-р МИЛЕНА ХРИСТОВА СТЕФАНОВА

                Доц. д-р МАРИЯ ДИМИТРОВА СТОЙЧЕВА

                Доц. д-р АННА НИКОЛОВА БЕШКОВА

                Доц. д-р ЕЛИЦА ИВАНОВА ЛОЗАНОВА - БЕЛЧЕВА

                Доц.д.н. ЦВЕТЕЛИН ЙОРДАНОВ СТЕПАНОВ

 

Нехабилитирани

                Гл. ас.д-р ДЕНИЦА ИВАНОВА ХИНКОВА

                Гл.ас. д-р СТОЯН ИВАНОВ АСЕНОВ

                Гл. ас.д-р ПЕТЯ ИВАНОВА СЛАВОВА

                Гл. ас. д-р ВИХРА ГЕОРГИЕВА НАЙДЕНОВА

 

Студенти и докторанти

               БОЯН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ - докторант

               ЛИДИЯ БОЯНОВА КОНДОВА - докторант

               АЛИЯ МОХАМЕД АЛИ БУАЗРА – студент,културология

               ЛОРА РОСЕНОВА ДУЛОВА – студент, философия