Катедра "Социална, организационна, клинична и педагогическа психология"

Адрес:

Кампус "Ректорат", Южно крило, етаж 3, кабинет 60,
​бул. "Цар Освободител" № 15,
София, 1504

сл. тел.: +359 2 9308 476

Катедрен имейл: psychology_e@phls.uni-sofia.bg

 

Ръководител Катедра

проф. д. пс. н. Людмил Георгиев

lgeorgiev@phls.uni-sofia.bg

 

Научен секретар и администратор на сайта на Катедрата

доц. д-р Николай Димитров

n_dimitrov@phls.uni-sofia.bg

 

Инспектор

Левена Езекиева

l.ezekieva@phls.uni-sofia.bg