Общофакултетски курсове за докторанти

Обща информация

Философски факултет обявява докторантски курсове, които са приети на Факултетен съвет. Всеки курс носи по пет кредита. Те могат да се избират от докторантите както от Философски, така и от други факултети до 10.03.2013 г.

Записване

  • Чрез имейл до инспектор Ирена Черешарова: cheresharova@phls.uni-sofia.bg, в който трябва да се посочи:
  1. име на докторанта;
  2. специалност;
  3. заглавие на курса и преподавател.
  • На място в Деканата на Философски факултет - инспектор Ирена Черешарова, тел. 02 9308 351.

ЗАБЕЛЕЖКА: За докторанти от други висши учебни заведения таксата за записване в тези курсове е 150 лв.

ИМЕ НА КУРСА

ПРЕПОДАВАТЕЛ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Академично писане за докторанти (стандарти, организация, жанрове, уебрайтинг и електронни публикации

доц. дфн. Иванка Мавродиева

Програма

Аналитично vs. континентално философстване

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Визуален семинар*

доц. д-р Александър Кьосев и д-р Нора Голешевска

Програма

Времето в перспективата на философията

проф. дфн. Мария Димитрова

Програма

Дизайн, методи и интерпретация на изследвания в сферата на социалните науки

проф. д.пс.н. Сава Джонев

Програма

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Европейска езикова политика

доц. д-р Мария Стойчева

Програма

Европейска философия и християнско богословие

проф. д.ф.н. Георги Каприев

Програма

Език и свят. Езикови и дескриптивни относителности

проф. дфн. Сергей Герджиков

Програма

Езикова и културна относителност

роф. д.ф.н. Сергей Герджиков

Програма

Езиково планиране и езикова политика

доц. д-р Мария Стойчева

Програма

Естетическо разбиране на историята в руската философия (средата на ХІХ – началото на ХХ век)

проф. д-р Хараламби Паницидис

Програма

Изследователски проект и изследователски процес в социологията

проф. д.с.н. Майя Грекова

Програма

Изток–Запад: философски компаративизъм

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Интердисциплинарни методи в социалните и хуманитарните изследвания*

доц. д-р Румяна Коларова, Философски факултет и доц. д-р Тодор Попнеделев, ИФ

Програма

Информационно търсене и обработка на информацията

гл.ас. д-р Елица Лозанова/гл.ас. д-р Милена Миланова

Програма

Истина и значение

доц. д-р А Бешкова и доц. д-р Е. Латинов

Програма

История на етиката

проф. д-р Недялка Видева

Програма

Качествени методи за изследване в сферата на социалните науки

проф. д.пс.н. Сава Джонев

Програма

Класически научни проблеми и философските им решения: физика и метафизика през ХVІІ–ХVІІІ век

проф. д-р Димитър Денков, гл.ас.д-р Васил Видински

Програма

Компаративизъм във философията

проф. д-р Иван Камбуров

Програма

Комуникативната култура

доц. д-р Теодора Стоева

Програма

Концепции за развитието на западната философия

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Културно многообразие и диалог между култури

доц. д-р Иван Кабаков

Програма

Логиката в континенталната традиция

проф. д-р Александър Гънгов

Програма

Методи и техники в социологията

доц. д-р Калоян Харалампиев

Програма

Методология на сравнителните изследвания

доц. д-р Румяна Коларова

Програма

Обратът към езика във философията на ХХ век

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Онтология и време (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

проф. д.ф.н. Александър Андонов

Програма

Онтологични ситуации (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

проф. дфн. Александър Андонов, гл.ас. д-р Ц. Рачева, гл.ас. д-р В. Дафов

Програма

Основни тенденции в съвременната философия

проф. д-р Александър Кънев

Програма

Посткапитализъм: философия и идеология

проф. д-р Хараламби Паницидис

Програма

Постмодерна етика (ще се чете през зимния семестър на 2013/14 г.)

доц. д-р Силвия Минева

Програма

Право и литература*

проф. д.ф.н. Стилян Йотов

Програма

Природа и структура на понятията (ще се чете през летния семестър на 2013/14 г.)

доц.дфн. Анета Карагеоргиева

Програма

Проблеми на християнската философия и етика

проф. д.ф.н. Калин Янакиев

Програма

„Раждането” на индивида в средновековна Европа и ранната модерност

проф. д.ф.н. Олег Георгиев, ас. д-р Гергана Динева

Програма

Строеж, анализ и избор на научни теории

проф. д-р Витан Стефанов

Програма

Съвременни социални теории

доц. д-р Лиляна Деянова, доц. д-р Милена Якимова

Програма

Теории за справедливостта

проф. дфн. Мария Димитрова

Програма

Философия на културата

проф. д-р Александър Гънгов

Програма

Философия на храненето

проф. д-р Райчо Пожарлиев

Програма

Ценност, норма, нормализация

проф. д-р Недялка Видева

Програма

* ЗАБЕЛЕЖКА: курсът се води и в рамките на проект „Интегрирана програма за обучение и подкрепа на докторантите по социални и хуманитарни науки в СУ”.

ПРОЕКТИ ЗА ДОКТОРАНТИ: Проект № BG051PO001-3.3.06-0061/19.03.2012 г. ”Образование, религия, медии, политика: анализ на реалности”: http://publicityresearch.bg