Полезна информация за постдокторанти, докторанти и млади учени

Обща информация

Обща информация

В отговор на споделени очаkвания от представители на различни kатедри и специалности във Философски факултет за предоставяне на повече информация относно изисkванията за получаване на стипендии и допълнителни средства, kаkто и за възможностите за образователна и изследователсkа мобилност на постдоkторанти, доkторанти и млади учени, Деkансkото ръkоводство обособява нова рубриkа - „Полезна информация за постдоkторанти, доkторанти и млади учени“. В нея биха могли да се вkлючат всичkи kолеги от Философсkи фаkултет kато предлагат поkани и обяви за участие в научни изследвания и проеkти, kонференции и обучения, kаkто и възможности за получаване стипендии и допълнителни средства. Те трябва да бъдат изпратени на следния адрес: cheresharova@phls.uni-sofia.bg (г-жа Ирена Черешарова, инспеkтор магистърсkи и доkторантсkи програми).

Надяваме се по този начин да удовлетворим поне част от очаkванията на аkадемичната общност на Философсkи фаkултет и преди всичkо да подпомогнем подготовkата и изследователсkата работата на постдоkторантите, доkторантите и младите учени.

Проф. д.н. Иван Кабаkов

заместниk-деkан - доkторанти, постдоkторанти и млади учени, външни проеkти, PR и kултурни събития  

 

Бюлетин на НИС - октомври, 2021  г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИЙТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

 

 

Д0ПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ ЗА РЕДОВНИ ДОКТОРАНТИ

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2020 г.-2021 г.

отпуснати в изпълнение на ПМС №103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2020 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за трета поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 387 419,68 лв. Прочетете тук....

 

 

 

 

 

 

Coursera

EU OpenupEd

CEEPUS

EU Open educational resources

EU eLearning Papers

 
 
 
 

 

Национални контакти

Виртуален инфо център за докторанти

Асоциация на докторантите в България

Инспектор "Докторанти"

phd@phls.uni-sofia.bg

 

Допълнителни стипендии за редовните докторанти за 2020/2021 г.

 

Условия за РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА за редовни ДОКТОРАНТИ ЗА академичната 2020 г.-2021 г.

отпуснати в изпълнение на ПМС №103 от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за държавните висши училища и научни организации за 2020 г. и чл.2, ал.4 и сл. от ПМС №90 от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите

            Средствата се отпускат за трета поредна година и размерът им за Философски факултет възлиза на 387 419,68 лв. Средствата, отпуснати на Факултета, са съгласно Методиката по чл. 2, ал. 6 от ПМС №90/2000 г. и допълнителни критерии, отразяващи конкретната специфика на звената и обучението на докторантите. Те са:

 • според относителни дял на обучаваните докторанти в редовна форма на обучение към 30.07.2020 г. с  коефициент 40%
 • относителния дял на докторантите в редовна форма на обучение, защитили през периода 2017-2019 г. с коефициент 60%

Фактът, че Философски факултет е най-големият бенефициент по този трансфер  показва за пореден път качеството на докторантското му обучение, но и поставя изискване пред настоящите докторанти да допринесат за научното развитие и публична значимост на Факултета.

Комисия, съставена с представители, предложени от всички специалности на Философски факултет, с включени двама представители на докторантите и гласувана на Факултетен съвет № 6/01.12.2020 г., обсъди и изработи механизъм за определяне на броя и размера на допълнителните стипендии във Философски факултет, който има за цел насърчаване на образователната и научната дейност на докторантите.

Допълнителни стипендии се предоставят на докторантите по следните критерии:

 1. Право да получат допълнителни средства от общата полагаща се на Философски факултет сума имат всички докторанти, които отговарят на следните условия:
 • Докторанти в редовна форма на обучение, по държавна поръчка (български граждани и граждани на държави, членки на  ЕС), за обучение през зимен и летен прием на 2017/2018 г. (февруари или юли 2018 г.), зимен и летен прием на 2018/2019 г. (февруари или юли 2019 г.), зимен и летен прием на 2019/2020 г. (февруари или юли 2020 г.)
 • Имат непрекъснати докторантски права (не са отстранени или прекъснали. Докторанти в период на удължение имат право на средства само за редовния срок на своето обучение).

 

2. Право да получат допълнителни средства с редукция от 80% от общата сума  /309935,74 лв./ имат всички докторанти в редовна форма на обучение, изпълнили условията по т.1, които отговарят и на следните условия:

 • Заплатили всички дължими такси за обучението си като редовни докторанти към края на месец януари 2021;
 • Изпълнили  дейностите, предвидени по индивидуален план;
 • Предали отчет и получили положителна атестация от научния ръководител, които са били обсъдени и приети с мнозинство от катедрените съвети и Факултетния съвет на Философски факултет. Срокът за предаване на отчет е до 1 месец след изтичане на докторантската година. Докторантите от летния прием трябва да подадат отчетите си в катедра през м. юни, за да бъдат приети на заседание на Факултетния съвет през м. юли. Подалите отчети докторанти след тези срокове губят правото си да получат тези допълнителни средства.
 • Относно докторантите, прекъснали обучението си по различни причини (болест, майчинство и др.) – с редукция на месеците, през които имат права на редовни докторанти, но след предаване и утвърждаване на отчет и положителна атестация;

 

3. Останалите 20% от общата сума /77483.93 лв./, полагаща се на Философски факултет се разпределя диференцирано съгласно определените от комисията критерии, описани в приложеното ЗАЯВЛЕНИЕ, както следва:

 • за реализирани публикации, доказани с библиографско описание и приложено копие от заглавната страница на публикацията и копие на страницата със съдържанието. Публикациите са в три категории, описани в заявлението, като максималната сума за всяка категория е респективно 150:300:450 лв.;
 • за участие в научни конференции с доклад, доказани с приложена програма за конференцията и писмо от организаторите на конференцията, потвърждаващи участието на докторанта. Участията с доклад в конференции също са описани в заявлението в три категории, чиито максимални суми са респективно 50:100:150 лв.;

Не се допуска двойно финансиране за един и същи труд, когато той е представен като доклад на конференция и след това публикуван като статия. Докторантът следва да избере дали да го отчете като публикация (с по-голяма тежест) или като доклад от конференция (с по-малка тежест)

Забележка: Тъй като докторантите от зимен прием подават заявления сега, а тези от летен прием – не по-рано от м. юни, калкулирането и разпределянето на тези 20% ще се извърши за всички през  м. юли. Ако от тази сума от 20% и от сумата от 80% има остатък, то той ще се разпредели по равно на всички докторанти.

4. Разпределянето на допълнителните средства за научни постижения на докторантите (20%) става само след подадено в определения срок ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ. Заявлението трябва да е придружено от документи, доказващи публикациите и участията в конференции /в електронен формат/ и да бъде подписано от докторанта и научния му ръководител. Заявлението се подава в електронен вариант на имейла на г-жа Ирена Черешарова – cheresharova@phls.uni-sofia.bg, с копие до научен ръководител и ръководител катедра.  

5. Подаването на заявление се осъществява на два различни етапа за докторантите от зимен и летен прием:

 • В периода 10 февруари 2021 до 17 ч. на 25 февруари 2021 г. – за докторанти от зимен прием;
 • В периода 15 юни 2021 г. до 17. ч. на  30 юни 2021г. – за докторанти от летен прием.

Целта на тези два етапа е двата докторантски приема (зимен и летен) да са равнопоставени и да имат една завършена докторантска година с дейности за отчитане, както приет отчет и атестация, с което изпълняваме условието на ПМС 90/ 2000 г. за раздаване на средствата, които „се предоставят на положително атестираните докторанти“.

 

Изтегли ЗАЯВЛЕНИЕ за допълнителни средства за научни постижения на докторантите

 

Възможности за финансиране на научно-изследователска дейност - кандидатстване за стипендии

 

 

1. Българската народна банка (БНБ) обявява ежегодния си конкурс за стипендианти за 2022 година.

За период от 9 месеца БНБ отпуска следните стипендии:

 1. две стипендии в размер на 600 лв. месечно за студенти редовно обучение, обучаващи се за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър”;2.
 2. една стипендия в размер на 800 лв. месечно за лица, обучаващи се за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.

 Документите на кандидатите се подават в срок до 19 декември 2021 г. Подробна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи за кандидатстване и възможните начини за тяхното подаване се намират на интернет страницата на БНБ тук.

 Ежегодните стипендии са учредени от Управителния съвет на БНБ през 2004 г. по случай 125-годишния юбилей на БНБ. В конкурсите за стипендианти на БНБ (за периода от създаването на стипендиантската програма през 2004 г. досега) са кандидатствали общо 450 студенти и докторанти, а отпуснатите досега стипендии са 39. Информация относно резултатите от предходните конкурси можете да намерите тук.

 

 

 ИНФОРМАЦИЯ ОТ ФОНД "НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ" НА МОН ЗА КОНКУРСИ, ЧИИТО КРАЕН СРОК НАБЛИЖАВА ИЛИ Е УДЪЛЖЕН МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК....

 

2.Покана за кандидатстване за стипендии PASIFIC от Полската академия на науките, финансирана по схемата на MSCA COFUND. Програмата предлага 2-годишни докторантски и постдокторантски стипендии за отлични изследователи, без значение от националността и научната дисциплина на кандидата. Повече информация може да бъде намерена в посочените линкове на писмото.

 https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/578170

https://naukamon.eu/wp-content/uploads/2021/01/PASIFIC-leaflet.pdf

http://www.mon.bg

Всеки одобрен кандидат ще получава месечна помощ от около 2500 евро и, ако е приложимо, допълнителна семейна помощ.Освен това, на стипендиантите на PASIFIC ще бъде предоставен бюджет за научни изследвания до 93 000 евро на проект.

Успешните кандидати ще извършват своите изследвания в един от 68-те института на Полската академия на науките и Международния институт по молекулярна и клетъчна биология във Варшава. Преди да кандидатстват, кандидатите трябва да идентифицират и да се свържат с подходящ институт - домакин и академичен ментор, който ще се ангажира да подкрепи техните изследвания.

Кандидатите трябва да попълнят онлайн формуляр за кандидатстване, който ще бъде достъпен от 15 март до 30 юни 2021 г. (Call1) и от 15 септември до 30 декември 2021 г. (Call2).

Чрез двата конкурса ще бъдат одобрени общо до 50 стипендианти – Call1 – 35 стипендианти,  Call2 – 15 стипендианти.

Лице за контакти в МОН за програмата е г-н Калин Мутавчиев, гл. експерт в Дирекция "Наука", тел.:

02/ 921 7 691, 0878 46 16 53, e-mail: k.mutavchiev@mon.bg

 

 

 

 

Възможности за участие в конференции и летни училища

 

 

     ♦Докторантска школа в Берлин, Германия на тема "Социална травма" в периода 30 октомври - 19 ноември 2021г. със стипендия, покриваща дву - или триседмичен престой. За повече информация - прочетете тук...
За контакти - доц. д-р Камелия Ханчева, катедра Обща, експериментална, развитийна и здравна психология
Адрес за подаване на документи: hancheva@phls.uni-sofia.bg
 
    ♦Покана за първа международна интердисциплинарна конференция за докторанти и млади учени в рамките на проекта Transform4Europe

SOCIETAL TRANSFORMATIONS AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT WITH RESPECT TO ENVIRONMENT IN THE POST COVID-19 DIGITAL ERA“

8-9 Декември 2021

София, България

 

Алиансът „Трансформация за Европа (Тransform4Еurope)“ включва седем европейски университета: Университета на Саарланд (Германия), Университета в Аликанте (Испания), Естонската художествена академия, Университета на Силезия в Катовице (Полша), Софийския университет „Св. Климент Охридски” (България), Университета в Триест (Италия) и Университета „Витаутас Магнус“ в Каунас (Литва), които обединяват усилия за създаване на устойчив модел на Европейски университет със съвместно ръководство и структури на обслужване:

https://us.edu.pl/european-university
https://www.facebook.com/Transform4Europe/
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/european-universities-factsheet-t4e.pdf

Организатор на Първата международна интердисциплинарна конференция за докторанти и млади учени е Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Важни дати:

 • 20 ноември 2021 – заявка за участие и подаване на абстракти;
 • 30 ноември 2021 – потвърждение към участниците;
 • 08-09 декември 2021 – провеждане на конференцията;
 • 15 декември 2021 – краен срок за предаване пълния текст на докладите.

Работен език: английски

Без такса участие.

Повече информация за конференцията ще намерите в поканата: виж тук

Формуляр на заявка за участие

имейл за връзка и изпращане на заявления: gergana.ilcheva@t4e.team