Електронно дистанционно обучение

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"

Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“

Проект BG051РО001-4.3.04-002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“

Продължителност  20 месеца (05.11.2012 г. – 05.07.2014 г.)

Последвайте ни във Facebook

Последвайте ни в Twitter

Вашето мнение, идеи и препоръки са важни за нас.

Цели на проекта

Обща цел

Развитие на иновативна система за учене през целия живот, която:

 • да осигурява равен достъп до качествено висше образование, знания и образователни услуги в широк спектър от хуманитарни специалности;
 • да дава възможност за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, включително на заети лица без продължително откъсване от работа;
 • да способства за засилване на социалното включване, по-успешната социална и трудова реализация на лица, живеещи извън академичните градове на страната и лица със специфични образователни потребности.

Специфични цели

1. Повишаване на качеството на работната сила чрез:

 • електронна дистанционна форма на обучение (ЕДО) на студенти;
 • създаване на устойчив капацитет за използване на съвременни електронни методи в преподаването както в дистанционната, така и в другите форми на обучение.

2. Инвестиране в човешкия капитал чрез:

 • по-качествено и по-достъпно образование, основано на електронни учебни ресурси и достъпен онлайн репозиториум със стандартизирани учебни, учебно-помощни и изпитни материали за програмите във Философския факултет;
 • повишаване на капацитета на административния и техническия персонал за осигуряване на административни електронни услуги, за обработка и поддържане на електронни документи.

3. Увеличаване на социалния капитал, партньорствата, мрежите и развитието на социалната икономика чрез:

 • усъвършенстване на системата за прилагане на интерактивни методи в учебния процес;
 • активно използване на съвременни технологии за мултимедия и многопосочна онлайн комуникация;
 • ефективно документиране на придобити знания, умения и квалификация на студентите във Философски факултет;
 • стимулиране на работодателите да насърчават използването на ЕДО за повишаване на квалификацията на човешкия ресурс.

Дейности по проекта

1. Управление и мониторинг на проекта.

2. Технологично осигуряване на учебния процес в ЕДО. [Оборудване на зала за видео-конферентна връзка и виртуална лекционна зала.]

3. Ресурсно осигуряване на учебния процес в ЕДО:

 • разработване на електронно съдържание;
 • изграждане на уеб базиран репозиториум за ЕДО.

4. Методическо осигуряване на учебния процес в ЕДО. [Организиране и провеждане на работни семинари с преподавателските екипи за алтернативните методи при създаването на съдържание и прилагането на технологиите на ЕДО.]

5. Административно осигуряване на ЕДО:

 • обучение за административния персонал на Философски факултет;
 • разработване на административни електронни услуги за студентите.

6. Разработване на гъвкави учебни пътеки за студентите.

7. Информационно осигуряване на ЕДО. [Разработване на инструктивни материали за студентите и преподавателите в ЕДО относно изисквания, права и задължения, процедури, времеви график на събитията.]

8. Обучение на студенти в ЕДО.

9. Популяризиране на постиженията по проекта.

Очаквани резултати

1. Преминали и завършили електронна дистанционна форма на обучение общо 1400 студенти.

2. Функциониращ онлайн репозиториум с минимум 140 е-курса и 10 видео-записа на лекционни занятия по базови учебни дисциплини за провеждане на ЕДО в различни учебни програми на Философски факултет.

3. Подготвени 4 магистърски програми за ЕДО.

4. Подготвени 4 програми за продължаващо образование чрез ЕДО.

5. Осигурени технологично, информационно и административно общо 5 е-услуги за провеждане на ЕДО във Философския факултет. От тях: 3 административни е-услуги за студенти в ЕДО; оторизиран достъп до е-съдържание с две роли (студент, преподавател); свободен достъп до видео-архив с две роли (студент, преподавател).

6. Постигнат устойчив капацитет на администрацията на факултета за реализиране на онлайн прием на студенти, обработка на документи в електронна база и поддържане на електронно портфолио в реално време.

7. Налични условия за повишаване качество на обучението чрез прилагане на интерактивни методи на преподаване.

8. Разработени 5 алтернативни и гъвкави учебни пътеки, които са съобразени с образователните потребности на студентите, обучавани от Философския факултет.

9. Облекчен и надежден достъп до ЕДО и образователни услуги за студенти в неравностойно положение.

10. Осигурена възможност за включване в ЕДО на лица, живеещи извън столицата.

11. Разработени 6 информационни материала и 2 мултимедийни продукта за постигнатото по проекта, които да са разпространени както в България, така и в  чуждестранни университети, с които Философски факултет има сключени договори за обмен на студенти и преподаватели.

Предвидени индикатори за резултати от проекта

Брой разработени програми за електронна форма на дистанционно обучение в магистърска степен: 4.

Брой разработени програми за електронна форма на дистанционно обучение в продължаващо образование: 4.

Брой студенти, завършили успешно поне един модул в електронна форма на дистанционно обучение: 1400.

Брой разработени нови курсове с електронно учебно съдържание: 140.

Брой видео-записи на учебни занятия: 10.

Брой технологично, информационно и административно осигурени услуги: 5.

От тях брой разработени електронни услуги за студенти: 3.

Брой разработени гъвкави пътеки за студенти, съобразени с образователните им потребности: 5.

Брой проведени методически семинари: 3.

Брой специализирани обучения за административния персонал на факултета: 1.

Брой анкетни проучвания сред целевата група: 3.

Брой срещи-разговори с целевата група: 4.

Технологична лаборатория с видео-конферентни възможности: 1.

Виртуална лекционна зала: 1.

Репозиториум с е-съдържание (включително мултимедийно): 1.

Собствен уеб сайт: 1.

Периодичен електронен бюлетин: 1.

Офис на проекта

София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125
блок 1, етаж 4, Библиотека БИН
elearn@phls.uni-sofia.bg

Ръководител

проф. дфн Оля Харизанова (oharizanova@phls.uni-sofia.bg)
GSM 0888666239

Координатори

доц. д-р Мария Стойчева (stojchevap@phls.uni-sofia.bg)

доц. д-р Георги Вълчев (gvalchev@phls.uni-sofia.bg)

Технически сътрудници

Весела Цокева (vcokeva@phls.uni-sofia.bg)

Стоян Котов (kotov@phls.uni-sofia.bg)

Счетоводител

д-р Адриан Маринчев

Юрист

Галина Кунева

 

Вижте и други проекти на Университета