Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува курсовете, които ще се проведат в периода март 2021 г. - февруари 2021 г. В приложената по-долу таблица можете да се информирате за тях, като наименованието на курсовете е линк към учебната им програма.

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. 

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол. 

Курсовете, които ще се провеждате през зимсия семестър на академичната 2021/2022 г. са следните:

Наименование на докторантския курс и преподавател

Дати на провеждане*

 

 

 

1.

Академично писане за докторанти, 1 и 2 част - Проф. дфн Иванка Мавродиева

 

Учебна програма на 1 част

Учебна програма на 2 част

Провеждане на курса - в платформа Мудъл. Дати на провеждане:

Академично писане  - 1  част:

3, 6 и 10  декември 2021 г. - от 18 до 21,00 часа

4 декември 2021 - от 10  до 18,00 часа

Академично писане - 2 част:

13 и 17 декември 2021 г. - от 18 до 21 часа

11 и 18 декември 2021 г. - от 10 до 18,00 часа

 

2.

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита – проф. д-р Иван Камбуров

Нова група – при наличие на 10 записани в Мудъл

Провеждане - в рамките на 3 работни дни, целодневно.

3.

Здравословният начин на живот – новата религия - Проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

4.

Интервю и интервюиране - Проф. д-р Емилия Алексиева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

5.

Истина и значение - доц. д-р Анна Бешкова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

6.

История на реториката - Доц. д-р Герасим Петрински

Летен семестър на учебната 2020/2021 г.

7.

Политическа антропология - Проф. дсн Ивайло  Дичев

Дати на провеждане: 

Начало на курса - 20.10.2021г. от 18 до 20,30 ч. в аудитория 803, блок 1, бул. "Цариградско шосе" 125. Последващо провеждане - всяка сряда в посочените часове и аудитория.

8.

Политика на разширяване на ЕС - доц. дпн Мирела Велева-Ефтимова

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

9.

Право и литература - Проф. дфн Стилиян Йотов

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

10.

Психоаналитична психотерапия - Доц. д-р Румяна Крумова - Пешева

Дати на провеждане:26,27 и 28 ноември 2021г. от 9 до 19 ч. в платформа MSTeams.

11.

Психологията в образованието - проф. д.пс.н. Йоана Янкулова

Дати на провеждане: 17,19 и 20 декември 2021г. в Google Meet. Начало - 10,00 часа

12.

Стратегическо мислене - Проф. дпн Тодор Танев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

13.

Теория на фискалните илюзии - доц. д-р Красен Станчев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

14.

Теория и практика на интерактивните методи за обучение чрез преживяване и споделяне на личен опит (тренинги) - Проф. дпн Стойко Иванов

 

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

15.

Феноменология и методология на лидерството - Доц. д-р Албена Танева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

16.

Философски и литературни параметри на икономическите теории - доц. д-р Красен Станчев

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

17.

Философия на езика в античността - Доц. Д-р Димка Гичева - Гочева

Зимен семестър на учебната 2021/2022 г.

 

 Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.

* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

 

Учебна програма

Образци

 

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология"

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка - за всички професионални направления на Философски факултет