Обучение

Обща информация

На докторанти

Редът и условията за приемане в докторантура, обучението на докторантите, както и провеждането на публичната защита е съобразено със Закона за висше образование, Закона за развитието на академичния състав в Р България, Правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в Р България, Постановления на Министерския съвет, Правилника за устройството и дейността на СУ, Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в СУ и решения на Академическия съвет.

Докторантурата е основна форма за организирана подготовка на висококвалифицирани кадри за всички сфери на социалната практика.

Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение, дистанционно обучение (към момента само в Университетския център за анализи и конфликти и Докторската програма по философия с преподаване на английски език) и докторантура на самостоятелна подготовка.

Срокът за подготовка в редовна докторантура е три години, четири години за задочна форма на обучение и три години за докторантура на самостоятелна подготовка.

За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно-квалификационна степен “магистър”.

В съответствие със Закона за висше образование обучението в докторантура може да се извършва само по специалности, получили при акредитация оценка „много добра” (http://www.neaa.government.bg).

Инспектор "Докторанти" във Философски факултет

Ирена Черешарова
cheresharova@phls.uni-sofia.bg
phd@phls.uni-sofia.bg

 

Повече за докторантската степен в Университета

Акредитирани специалностиФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

05.06.01.

Обща психология

02.06.2015 г.

05.06.05

Педагогическа и възрастова психология

02.06.2015 г.

05.06.10

Социална психология

02.06.2015 г.

05.06.12.

Юридическа психология

02.06.2015 г.

05.06.14.

Медицинска психология

02.06.2015 г.

05.08.33.

Теория и история на културата

11.02.2015 г.

05.08.35.

Книгознание, библиотекознание, библиография

13.04.2017 г.

05.10.01.

Теория на научната информация

13.04.2017 г.

05.10.02.

Информационно-търсещи системи

13.04.2017 г.

05.11.01.

Социология

11.02.2015 г.

05.11.02.

Политология

11.03.2015 г.

05.06.21

Психология на дейността

02.06.2015 г.

05.01.11.

Философия на науката

23.02.2017 г.

05.01.12.

Философия на историята

23.02.2017 г.

05.01.13.

Философия на културата, политиката, правото и икономиката

23.02.2017 г.

05.01.14.

Теория на познанието

23.02.2017 г.

05.01.16.

Онтология

23.02.2017 г.

05.01.01.

История на философията

23.02.2017 г.

05.01.05.

Логика

23.02.2017 г.

05.01.06.

Естетика

23.02.2017 г.

05.01.07.

Етика

23.02.2017 г.


Курсове за докторанти

 

Уважаеми докторанти!

Факултетният съвет на Философски факултет гласува докторантските курсове, които ще се проведат през настоящата докторантска година (февруари 2020 г. - февруари 2021 г.) 

Записването в курсовете  става в платформата Мудъл (http://elearn.uni-sofia.bg/course/view.php?id=975), където е отворено пространтство във Философски факултет - Докторантски курсове - Избор на докторантски курсове. С оглед на нормалното протичане на процеса на изготвяне на  индивидуалните планове, избор на докторантски курсове може да се прави до края на м. март, 2020 г.

Повече информация за функционирането на тази система за електронно обучение можете да намерите на адрес:

http://phls.uni-sofia.bg/article/details/40

За да ползвате опцията за записване в платформата, трябва да притежавате потребителско име за системата СУСИ. Докторантите от Философски факултет могат да се обръщат към инспектор Ирена Черешарова на адрес cheresharova@phls.uni-sofia.bg за получаване на своите потребителски имена или към уеб-администраторите на факултета - Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Иванка Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg) за изготвяне на потребителско име. Ако срещате някакви проблеми с платформата Мудъл, съдействие ще ви окаже г-жа Весела Цокева на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg

Всички докторантски курсове  носят на докторантите по 5 кредита след успешното им приключване, което се удостоверява с издаване на протокол.

 

 

Наименование на докторантския курс

 

Дати на провеждане⃰

1

Академично писане за докторанти, 1 и 2 част – проф. дфн Иванка Мавродиева

учебен план на 1 част

учебен план на 2 част

Дистанционно провеждане на курса в платформата Мудъл на следните дати:

16 май 2020 г. от 10 до 15 часа

17 май 2020 г. от  10 до 15 часа

18, 19, 20, 21, 22, 27 и 28 май 2020 г. от  17 до 21 часа

30 май 2020 г. от 10 до 18 часа

2

Антропология на фантазията: сцени, политики, индустрии  - Проф. дсн Ивайло  Дичев

Курсът се провежда дистанционно

3

Дисертацията. Подготвяне, оформяне и защита – проф. д-р Иван Камбуров

Провеждането на курса ще стане в присъствена форма, след като условията в страната го позволят. Провеждане – целодневно, в рамките на 3 работни дни от седмицата. (от 10 до 18 ч.). 

4

Европейска философия и християнско богословие – проф. дфн Георги Каприев

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г. Провеждане – в рамките на 2 съботи и недели.

5

Език и свят. Езикова и културна относителност – проф. дфн Сергей Герджиков

Летен семестър на учебната 2019/2020 г. Концентрирано провеждане в рамките на няколко дни по време, удобно за докторантите.

6

Етика на научното изследване – доц. д-р Валентина Кънева

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

7

Здравословният начин на живот – новата религия – проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

8

Информационно търсене и обработка на информацията – доц. д-р Милена Миланова, доц. д-р Елица Лозанова

Курсът ще се проведе дистанционно.

9

История на реториката – доц. д-р Герасим Петрински

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

10

Комуникативна култура – проф. д.пс.н. Теодора Стоева

Дати на провеждане - от 4 до 7 май 2020 г. - дистанционно провеждане

11

Методи и техники в социологията – доц. д-р Калоян Харалампиев

Дистанционно провеждане на курса в платформата Мудъл от 10  до 16 ч. на следните дати:

16.06.2020г.
30.06.2020 г.
5.07.2020 г.
7.07.2020 г.
12.07.2020 г.

12

Философия на езика в античността - доц. д-р Димка Гичева - Гочева -

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

13

Политическа антропология - проф. дсн Ивайло  Дичев

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

14

Политическият капитал: генезис, натрупване, употреба и злоупотреба – проф. дпн Николай Найденов

Летен семестър на учебната 2019/2020 г. Начин на провеждане – 1 път седмично в ден и час – удобен за докторантите

15

Посткапитализъм и постмарксизъм – проф. д-р Хараламби Паницидис

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г.

16

Право и литература – проф. дфн Стилиян Йотов

Летен семестър на учебната 2019/2020 г. 1 път седмично след обяд по 2 часа в рамките на семестъра

17

Приложение на качествените методи в изследванията на населението - доц. д-р Елица Димитрова – хоноруван преподавател

Зимен семестър на учебната 2020/2021 г. Начин на провеждане – концентрирано в 3 дни, два от които – събота и неделя.

18

Психоаналитична психотерапия - проф. д-р Румяна Крумова - Пешева

Зимен семестър на 2020/2021 г.

19

Психология на професионално-педагогическото общуване - проф. дпн Стойко Иванов

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

20

Старогръцки език - доц. д-р Герасим Петрински

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

21

Стратегическо мислене – проф. дпн Тодор Танев

Зимен семестър на 2020/2021 г.

22

Теория и практика на интерактивните методи за обучение чрез преживяване и споделяне на личен опит (тренинги) - проф. дпн Стойко Иванов

Дистанционно провеждане по Skype всеки понеделник и сряда от 14 до 16,30 ч. с начална дата - 18 май 2020г.

23

Трансплантация и донорство на органи – психологични и психотерапевтични аспекти - проф. дпсн Румяна Крумова - Пешева

Дати на провеждане – 4,5 и 11 април 2020 г. в зала 61, Ректорат.

24

Феноменология и методология на лидерството – доц. д-р Албена Танева

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

Курсове от докторски програми по Психология

25

Приложен статистически анализ и методология на научното изследване - проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

26

Стрес, болест и социална подкрепа - проф. д.пс.н. Соня Карабельова

Летен семестър на учебната 2019/2020 г.

27

Virtual World and Social Networks Psychology – проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Начало на курса  - 4.04.2020 г. от 10 ч.

28

Organization of Ph.D. Studies and Scientific Writing in Phychology - проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева

Дати на провеждане на курса:от 10 до 17.30 ч. на 07 и 08 март, 13,14 и 15 март, 20 и 21 март в зала 61А, Ректорат, трети етаж. 

29

Personality, Individual Differences and Individuality - проф. д.пс.н. Ирина Зиновиева-

Курсът ще се проведе на 10,11, 12, 13 септмеври 2020г., 19 и 20.09.2020 г., 26 и 27.09.2020г. от 10 до 17,30 ч., аудитория 21, Ректорат.


Липсващата информация за време на провеждане на някои от курсовете ще бъде уточнена в най-кратки срокове и публикувана в съответните графи на таблицата.* Посоченият начин на провеждане е предполагаем и базиран на информация за начина, по който се е провеждал през изминалата докторантска година. Всеки преподавател запазва правото си да промени провеждането му според програмата и натовареността си през учебната година. 

 

Образци

Индивидуален план (pdf)

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

​Учебни планове на специалност "Психология"