Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Обща информация


Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

 

РЪКОВОДИТЕЛ
проф. д.с.н. Таня Чавдарова
катедра Социология,  каб. 422
приемно време: вторник, 13.30-15.30
тел.: 02 870 62 60
имейл: 
tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

СЕКРЕТАР
инсп. Снежа Тилкиджиева
катедра Социология, каб. 402
приемно време: 10,00-12,00 ч. и 14,30-16,30 ч.
тел. 02 870 6260; 
имeйл: 
tilkidzhieva@phls.uni-sofia.bg

Програмата цели да подготви студентите за кариера в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси във фирми и организации от публичния и частния сектор, както и за академична кариера в областта на социологията на труда, организациите и икономиката. В нея се съчетават курсове, целящи да предложат баланс между теоретични познания и практически умения. Пътищата за реализация включват позиции в планирането, набирането и селекцията на човешките ресурси, управление на възнагражденията, организационното консултиране, трудовите отношения и колективното договаряне, квалификацията и преквалификацията на кадрите и други съществени функции, свързани с развитието на човешкия капитал в организации и фирми, както и консултантска и академична дейност по проблеми на труда, организацията и икономиката във всички обществени сектори.

 

 

 Програмата приема студенти веднъж годишно към началото на зимния семестър с писмен изпит (вж. Прием).

 

 

График на учебните занятия и изпити

 

 » Седмична програма - 1 семестър

 » Седмична програма - 2 семестър

 » Седмична програма - 3 семестър

 

 »Януарска сесия

 » Юнска сесия

 »Септемврийска сесия

Описание на програмата

Насоченост, образователни цели

Програмата е предназначена за студенти, които търсят професионална реализация в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси във фирми и организации от публичния и частния сектор, както и за тези, които вече работят в полето и искат да развият своята кариера.

Обучение (знания и умения, необходими за успешна професионална дейност; общотеоретична и специална подготовка и др.)

Като стъпва на разбирането на студентите за теорията и практиката на ЧР, програмата предлага професионално фокусирана и изследователски ориентирана смес от теоретична и практическа информация, целяща критично да рефлектира върху съвременните подходи към  управлението на ЧР и изследването на трудовите пазари. Общотеоретичните курсове включват организационно поведение, основи на управлението, трудово право, икономика на труда, емпирично социологическо проучване. Програмата предлага специализирани курсове по планиране и подбор на човешките ресурси, управление на възнагражденията, изследователски методи, управление на организационната промяна, трудови отношения и разрешаване на конфликти, международния мениджмънт на човешките ресурси. Съществува изискване за пред-дипломен стаж, целящ да развие студента като специалист и консултант по човешки ресурси и трудови пазари.

Професионална компетентност

Професионална компетентност във всички области на управлението и развитието на човешките ресурси; консултантска и изследователска компетентност в областта на трудовите пазари и политиките по заетостта.

Професионална реализация

Специалист в отделни области на човешките ресурси; мениджър по ЧР; анализатор и изследовател в областта на трудовите пазари.

 

Учебен план и учебни програми

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Основи на управлението

6

60

Програма

Организационно поведение

6

60

Програма

Трудово право

4,5

45

Програма

Професионален подбор и развитие на кариерата

6

60

Програма

Емпирично социологическо изследване

3

30

Програма

Икономика на труда

4,5

45

Програма

Системи за оценяване, възнаграждение и обучение на персонала

6

30

Програма

Управление на конфликти и трудови отношения

6

60

Програма

Информационни системи и аналитични методи в УЧР

6

60

Програма

Стратегическо управление на организационната промяна

6

60

Програма

Спецкурс по УЧР

6

60

Програма

Професионално развитие в областта на човешките ресурси

6

60

Програма

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ
​Избират се минимум 2 дисциплини, които носят 6 кредита.

ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

ECTS

ЧАСОВЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Трудови пазари и неформална заетост

3

30

Програма

Трудови пазари и социални неравенства

3

30

Програма

Връзки на фирмата с обществеността

3

30

Програма

Социална политика на фирмата

3

30

Програма

Eвропейска социална политика 3 30 Програма

International Human Resources Management (in English)

3

30

Програма

Подготовка и управление на проекти

3

30

Програма

       

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ПРАКТИКИ

ECTS

ЧАСОВЕ

УЧЕБНА ПРОГРАМА

Преддипломен стаж

3

90

Програма

БЕЛЕЖКА: Покриването на задължителните 90 часа стаж е индивидуална отговорност на всеки студент.

Преподавателски състав на програмата

Преподавател Курсове

Доц.д-р Благовест Атанасов Георгиев
bageorgiev@phls.uni-sofia.bg

Стратегическо управление на организационната промянае (лекции/семинари/практически занятия)

Доц. д-р Владимир Радев Пеовски
vpeovski@abv.bg
CV_bg

Икономика на труда (лекции/семинари)

Гл.ас. д-р Деница Иванова Хинкова
d.hinkova@gmail.com
CV_bg
CV_en

Управление на конфликти и трудови отношения (лекции/семинари/практически занятия)

Проф.д.и.н. Желю Дечев Владимиров
jeve@feb.uni-sofia.bg
CV_bg

Системи за оценяване, възнаграждение и обучение на персонала (лекции/семинари/практически занятия)

Проф.д.пс.н Ирина Любенова Зиновиева
zinovieva@phls.uni-sofia.bg​

Ирина Стефанова Йончева
irina.yoncheva@isg-technology.com

Организационно поведение (лекции/семинари)
International Human Resources Management, на английски език лекции/семинари/практически занятия)

Д-р Иван Нейков Нейков
ivan.neykov@bilsp.org
CV_bg

Трудово право (лекции/семинари)
Европейска социална политика (лекции/семинари/практически занятия)

Проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Мавродиева
i.mavrodieva@gmail.com
CV_bg

Връзки на фирмата с обществеността (лекции/семинари/практически занятия)

Доц .д-р Калоян Валентинов Харалампиев
kharalampi@phls.uni-sofia.bg
CV_bg

Хон. ас. Димчо Стефанов Димов
as.ddimov@gmail.com

Информационни системи и аналитични методи в УЧР (лекции/семинари)

Проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Подготовка и управление на проекти (лекции/семинари/практически занятия)

Гл. ас. д-р Петя Иванова Славова
p_slavova@yahoo.com

Емпирично социологическо изследване (лекции)

Проф. д.с.н. Румяна Иванова Стоилова
rumiana.stoilova@gmail.com

Трудови пазари и социални неравенства (лекции/практически занятия)

Гл. ас. д-р Светла Чавдарова Стоева
svetla.stoeva@gmail.com

Ас. Емил Димитров Георгиев

emo.georgiev@hotmail.com

Основи на управлението (лекции/семинари)

Приемно време: 17-18 ч. - каб.325 - Стопански факултет - бл.3

Проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg​

Професионален подбор и развитие на кариерата (лекции/семинари)

Проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
tchavdarova@phls.uni-sofia.bg
CV_bg
CV_en

приемно време: вторник от 13,30 - 15,30
може да бъде и по друго време, след уговорка по мейл

- Професионално развитие в областта на човешките ресурси (лекции)
- Спецкурс по УЧР (лекции)
- Трудови пазари и неформална заетост(лекции/практически занятия)
- Пред-дипломен стаж (практически занятия        (

Проф.д.с.н. Теменуга Генова Ракаджийска
t.rakadjiiska@gmail.com

Социална политика на фирмата (лекции/семинари/практически занятия)

Завършване на ОКС магистър

 • Защита на магистърска теза
 • Държавен изпит
 • Студентите завършват магистратура, като избират измежду две възможности: да се явят на защита на магистърска теза или на писмен държавен изпит. Те се провеждат два пъти в рамките на една учебна година - през м. март (т.нар. зимна сесия) и през м. юли (т.нар. лятна сесия).

  Началните и крайни срокове за подаване на молби за явяване на защита или на писмен държавен изпит са:

  • За явяване на зимна сесия: 15 - 28 февруари;

  • За явяване на лятна сесия: 10 - 25 юни.

  Бележка: При съвпадение на някой от началните/крайните срокове с почивен ден за дата да се счита първият работен ден след него.

   

  За детайли по процедурите и други междинни срокове вж. рубрики Защита на магистърска теза и Държавен изпит.

  Документи за изготвяне на диплома

  Подават се в сектор „Студенти“, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2) Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч.

  Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от 3 юли 2019 г. 

  ​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
  Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
  Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Дипломата за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата.
  • Диплома за завършено средно образование.
  • Студентска книжка. 

  Контакти

  Ръководител

  проф. д.с.н. Таня Чавдарова
  катедра Социология,  кабинет 422
  приемно време: вторник, 13.30-15.30
  тел.: 02 870 62 60; 02 800 51 11, вътр. 269
  e-mail: tchavdarova@phls.uni-sofia.bg

  Секретар

  Инсп. Снежа Тилкиджиева
  катедра по Социология, каб. 402
  приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00ч. и от 14,30 до 16,30 ч.
  тел. 02 870 6260
  e-mail: snezha.t@gmail.com

  Прием

   

  Програмата приема студенти веднъж годишно към началото на зимния семестър с писмен изпит

  Условия за прием

  1. Придобита бакалавърска (с четиригодишно обучение) или магистърска (с петгодишно обучение) степен по: Социология, Психология, Икономика, Стопанско управление и всички останали специалности в професионално направление: Икономика и Управление, Право, Публична администрация, Културология, Политология, Европеистика, Философия, Етнология и Социални дейности – само с профил Социална работа в сферата на трудовата заетост.
  2. Приемат се и кандидати с бакалавърска или магистърска степен и от други хуманитарни науки при условие, че работят поне от шест месеца на трудов/граждански договор като специалисти/консултанти в областта на трудовите пазари и човешките ресурси. При кандидатстването си наред с другите документи само тези кандидати представят служебна бележка от изпълнителния директор на фирмата/организацията, в която работят, удостоверяваща трудовия стаж и длъжността, както и препоръка от прекия си ръководител.
  3. Минимален успех от мн. добър (4.50) (средно аритметичен  успех от следването в бакалавърска или магистърска степен и оценка от държавния изпит/ дипломната работа).
  4. Писмен изпит (Бележка: писменият изпит е задължителен и за студентите, кандидатстващи само за обучение срещу заплащане).

  Бал и балообразуване

  Бал = успехът по т. 2 от условията за прием + оценката от писмен изпит. Кандидатите, получили на писмения изпит оценка „слаб (2)“, не участват в класирането.

  Писмен конкурсен изпит

  Той се състои в двучасов писмен коментар на казус, третиращ съвременен социално-икономически проблем. Казусът разкрива социален факт. Пример: „Неомъжена жена във фертилна възраст кандидатства за работа. Одобряват я, но работодателят я моли да подпише декларация, че през следващите пет години няма да се омъжва и няма да ражда деца.“

  Разработката на казуса изисква: (1) да се дефинира социалната ситуация, тоест да се разкрият най-важните аспекти на нейното съдържание – какъв социален въпрос/проблем повдига тя; за какви социални групи това е важен въпрос или проблем и в какъв точно смисъл е важен; (2) да се осъществи преход от дефинирането на социалния въпрос/проблем към идентифицирането на релевантни научни въпроси/проблеми; (3) идентифицираният научен проблем/проблеми да се анализират с помощта на теоретически инструменти – научни идеи и концепции. Фактите се интерпретират, като се разкрива социалната аргументация на конкретния начин на мислене, респ. смисъла на изложените действия за участващите актьори и се анализират последиците, които техните действия могат да имат за тях самите, за обществото като цяло или за отделни негови групи.

  Изпитът не изисква специална предварителна подготовка, например задължително познаване на определени теории или факти от съвременния живот. При все това се предполага, че кандидатът за тази програма има интереси в социално-икономическата област, съответстваща култура и умение да борави с научна терминология. Изпитът проверява по специфичен начин способностите на кандидата за разбиране, за мобилизиране на знания и теоретично интерпретиране на социално-икономическите реалности.

  Критерии за оценка на казуса: (1) аналитични умения: дълбочина в разбирането на изложения социален проблем(и) и извеждането на научни проблеми; (2)  умения за структуриране на текст: обособяване на отделните части на текста, ясна постановка на теза и аргументи, завършеност на изложението; (3) стил: степен, в която се владее научният и българският изказ.

  График на учебните занятия

  Графикът на учебните занятия е съобразен (доколкото е възможно) с работещите студенти. Началото на занятията през седмицата е обичайно в 17.00 или 17.30 ч. Някои курсове се взимат модулно през почивните дни.

  История на програмата

 • 15 години Магистърска програма
 • 1   2  3  4  5  6   7   8   9   10   11