Трудови пазари и развитие на човешките ресурси

Обща информация


Програмата подготвя студентите за кариера в областта на трудовите пазари и развитието на човешките ресурси в организации от публичния и частния сектор, както и за академична кариера в областта на социологията на труда, организациите и икономиката. Курсовете в нея целят да осигурят баланс между теоретични познания и практически умения.

Пътищата за реализация включват позиции в планирането, набирането и подбора на хора, управление на възнагражденията, организационното консултиране, трудовите отношения и колективното договаряне, квалификацията и преквалификацията на заетите, консултантска и академична дейност, свързана с регулацията на трудовите пазари.

Студенти се приемат веднъж годишно преди стартирането на академичната година.

За кого е предназначена програмата?

Програмата е предназначена както за студенти, които нямат трудов опит и търсят професионална реализация в областта на трудовите пазари и управлението на хора, така и за онези, които вече работят в полето и искат да развият своята кариера.

Кои са основните курсове в програмата?

Курсовете в програмата са професионално фокусирани и изследователски ориентирани. Те предоставят теоретична и практическа информация, целяща да рефлектира върху съвременните проблеми при управлението на хора и регулацията на трудовите пазари.

 • Общотеоретичните курсове включват Основи на управлението, Организационно поведение, Трудово право, Икономика на труда, Емпирично социологическо изследване.  
 • Програмата предлага специализирани курсове по Професионален подбор и развитие на кариерата, Системи за оценяване, възнаграждение и обучение, Изследователски методи, Управление на организационната промяна, Трудови отношения и разрешаване на конфликти, Международен ЧР мениджмънт и други.
 • Предлагат се и практически ориентирани курсове по УЧР, подготвящи студента за дипломиране в програмата.

Каква професионална компетентност цели да развие програмата?

 • Професионална компетентност във всички области на управлението и развитието на човешкия капитал;
 • Консултантска и изследователска компетентност в областта на трудовите пазари, организационното развитие и политиките по заетостта.

Какви са главните сфери на професионална реализация на завършилите студенти?

 • Специалист в отделни области на човешките ресурси;
 • ЧР мениджър;
 • Специалист-анализатор на трудовите пазари и регулацията на заетостта;
 • Консултант по организационно развитие и промяна;
 • Изследовател и преподавател в областта на социологията на икономиката, труда и социалната политика.

 

Последна редакция: 15.01.2020

Учебен план | Дисциплини


График на кампанията за избор на дисциплини за летен семестър на 2021-2022 уч.г.:

 • ... – .... г.: период за записване на избираеми дисциплини в СУСИ. Избираемата дисциплина се чете при условие, че за нея са се записали минимум шест студенти. При по-малко записани се взема конкретно решение за всяка отделна дисциплина, което ще бъде допълнително оповестено.
 • .... – .... г.: студентите, записали дисциплини, които няма да стартират, ще получат съобщение в СУСИ, с което ще бъдат помолени да укажат друга дисциплина. Моля, проверявайте регулярно за съобщения в СУСИ!

Записването на избираеми курсове означава задължително полагане на изпит, студентът няма право да се отписва от веднъж записан курс. Това се налага поради по-малкия брой на студенти в една магистърска степен, планиране на заетостта на преподавателите, разпределението на залите и изготвяне на учебната програма. В периода .... – .... г. студентите могат да запишат допълнително дисциплина, като за целта подават в отдел „Студенти“ заявление до декана на ФФ. Заявлението задължително трябва да има подпис и съгласие на преподавателя, титуляр на дисциплината (допуска се и съгласие по имейл). Заявления, в които липсват посочените атрибути, няма да бъдат разглеждани. Извън този срок заявления за записване на дисциплини да не се приемат. Отдел Студенти – контакти | Образци на документи

За записване на изборни дисциплини следва да извършите следните стъпки:

 1. да влезете на адрес: https://susi.uni-sofia.bg
 2. да въведете своите потребителско име и парола за СУСИ;
 3. да изберете от основното меню раздела „Записване за изборни дисциплини”;
 4. да се убедите, че е избран радиобутонът след опцията „Само тези към моя учебен план – текущ семестър”;
 5. да изберете за всяка дисциплина, която имате желание да посещавате, статуса „Записан/а“ чрез падащото меню в колоната "Действие".

Избираеми дисциплини за летен семестър на 2021-2022 уч.г. - 1 курс (випуск 2021-2023)


Учебни програми на дисциплини

Задължителни дисциплини

Избираеми дисциплини


Последна редакция: 22.09.2021

Прием

Условията и процедурите по прием в магистърската програма можете да откриете ТУК...►
 

Последна редакция: 02.08.2021

Преподаватели

Преподавател Курсове

доц.д-р Благовест Атанасов Георгиев
bageorgiev@phls.uni-sofia.bg

Стратегическо управление на организационната промянае (лекции/семинари/практически занятия)

доц. д-р Владимир Радев Пеовски
vpeovski@abv.bg
CV_bg

Икономика на труда (лекции/семинари)

гл.ас. д-р Деница Иванова Хинкова
d.hinkova@gmail.com
CV_bg
CV_en

Управление на конфликти и трудови отношения (лекции/семинари/практически занятия)

проф.д.и.н. Желю Дечев Владимиров
jeve@feb.uni-sofia.bg
CV_bg

Системи за оценяване, възнаграждение и обучение на персонала (лекции/семинари/практически занятия)

проф.д.пс.н Ирина Любенова Зиновиева
zinovieva@phls.uni-sofia.bg​

д-р Ирина Стефанова Йончева
irina.yoncheva@isg-technology.com

Организационно поведение (лекции/семинари)
International Human Resources Management, на английски език лекции/семинари/практически занятия)

д-р Иван Нейков Нейков
ivan.neykov@bilsp.org
CV_bg

Трудово право (лекции/семинари)
Европейска социална политика (лекции/семинари/практически занятия)

проф. д.ф.н. Иванка Тодорова Мавродиева
i.mavrodieva@gmail.com
CV_bg

Връзки на фирмата с обществеността (лекции/семинари/практически занятия)

доц .д-р Калоян Валентинов Харалампиев
kharalampi@phls.uni-sofia.bg
CV_bg

гл.ас. д-р Димчо Стефанов Димов
as.ddimov@gmail.com

Информационни системи и аналитични методи в УЧР (лекции/семинари)

проф. д-р Мария Димитрова Стойчева
stojchevap@phls.uni-sofia.bg

Подготовка и управление на проекти (лекции/семинари/практически занятия)

доц. д-р Петя Иванова Славова
p_slavova@yahoo.com

Емпирично социологическо изследване (лекции)

проф. д.с.н. Румяна Иванова Стоилова
rumiana.stoilova@gmail.com

Трудови пазари и социални неравенства (лекции/практически занятия)

гл.ас. д-р Емил Димитров Георгиев
emo.georgiev@hotmail.com

Основи на управлението (лекции)

проф. д.пс.н. Соня Методиева Карабельова
karabeluov@phls.uni-sofia.bg​

Професионален подбор и развитие на кариерата (лекции/семинари)

проф. д.с.н. Таня Бойчева Чавдарова
tchavdarova@phls.uni-sofia.bg
CV_bg

приемно време: петък от 13:00 - 15:00 ч.
може да бъде и по друго време, след уговорка по мейл

- Професионално развитие в областта на човешките ресурси (лекции)
- Спецкурс по УЧР (лекции)
- Социология на трудовите пазари

гл.ас. д-р Гергана Николаева Ненова
g.nenova@phls.uni-sofia.bg
 

Основи на управлението (семинари)

Контакти

Адрес: София 1113, България, бул. "Цариградско шосе" 125, бл.4, ет.3 (без партер), катедра "Социология", тел.: (+359 2) 870 62 60

Екип:

 • ръководител програма
  проф. дсн Таня Чавдарова
  к.422; приемно време: 2019-2020 г. в тв.отпуск
  tchavdarova@phls.uni-sofia.bg
   
 • администратор програма:
  Антоанета Димитрова
  к.402; приемно време: четвъртък 11:00-12:00
  dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Последна редакция: 15.01.2020

Занятия и изпити

Академичен календар на текущата учебна година


Последна редакция: 22.09.2021

Дипломиране: срокове и процедури

....2022 г. (....) от ... ч. в ....: писмен държавен изпит

.....2022 г. (...) от ... ч. в ...: защита на магистърски тези
Кликнете ТУК, за да присъедините към публичната защита

Комисия: ....

 ВНИМАНИЕ:  Студентите, които имат регистрация в Мудъл, трябва да проверят и, ако се налага, да актуализират имейл адреса, с който са регистрирани. Тези, които нямат регистрация в Мудъл,трябва да направят такава, като следват инструкциите на линка по-долу. Акаунтът и паролата за достъп до Мудъл са същите като за СУСИ. При проблем с акаунта и паролата се свържете със системен администратор на СУСИ: Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg); Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg).

Инструкции за регистрация в Мудъл►

Студентите в МП „Трудови пазари и развитие на човешките ресурси“ избират една от следните две възможности за дипломиране:

 • полагане на държавен изпит или
 • защита на магистърска теза.

Държавният изпит е писмен и включва два компонента: разработка на конкретен въпрос от тематичните области, посочени в конспекта за държавен изпит, и разработка на казус. За разработката на въпроса вж. указанията в Раздел І и конспекта за държавен изпит (ІІІ). За разработката на казуса вж. указанията в Раздел ІІ и конспекта за държавен изпит (ІІІ). Крайната оценка е средноаритметична от двата компонента.Държавният изпит е с продължителност от 4 часа общо за двата компонента. Конспектът за държавен изпит, можете да видите ТУК►

Магистърската теза е научен текст, разработен от студента под ръководството на избран от него научен ръководител. Научен ръководител може да бъде всяко академично лице (не е задължително да преподава в МП), което като минимум притежава научната степен "доктор".

Вижте още:

В рамките на една учебна година има две сесии за дипломиране: зимна (март) и лятна (юли) сесия.

Студентите се допускат до явяване на държавен изпит/защита на магистърска теза при условие, че са завършили семестриално (т.е. положили са успешно изпити по задължителните и минималния брой избираеми дисциплини и са набрали минималния брой кредити за допускане до защита, изискуеми по учебен план). Изпълнението на тези условия  се удостоверява от отдел "Студенти" на Философски факултет, като за целта студентите подават молба по образец в предварително обявен срок. Моля, носете студентските си книжки при посещение в отдел „Студенти“.

Документи за изготвяне на диплома се подават при съответния инспектор от отдел "Студенти" на Философски факултет в обявените срокове.


Крайни срокове

 • 15 ноември | 15 март
  Анотация за одобряване на тема и научен ръководител на магистърска теза
  Анотацията се изготвя по оповестената структура (вижте на линка по-горе), съгласува се с избрания научен ръководител и се подписва от студента и научния ръководител. Подава се в оригинал или сканирана в PDF-форма по имейл при администратора на програмата. В рамките на седем работни дни студентите получават обратна връзка за одобрение / предложение за корекция / отхвърляне на темата. Одобрението на темата е валидно не само за предстоящата сесия за дипломиране, но и за бъдещи сесии (в случай, че студентът реши да отложи дипломирането си). Ако студентът отложи дипломирането си и впоследствие реши да промени темата на магистърската теза или научния ръководител, трябва отново да подаде анотация в указания срок за следващата сесия за дипломиране.
   
 • .....2022 г. (за зимна сесия)
  Молба за определяне на рецензент
  Молбата се подава един месец преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. Подписва се от научния ръководител, с което той удостоверява, че разработката на магистърската теза е напреднала в достатъчна степен, студентът може да предаде завършена работа в указания срок и че допуска студента до защита на предстоящата сесия. Подава се в оригинал и/или по електронната поща при администратора на програмата. Допустимо е научният ръководител да потвърди допускането на работата до защита и с имейл до администратора на програмата. Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. Студентът получава рецензията за своята работа от администратора на програмата два-три дни преди датата на защитата.
   
 • .... - ....2022 г. (за зимна сесия)
  Молба за допускане до държавен изпит / защита на магистърска теза
  Подава се по имейл при инспектор от отдел "Студенти" - Милана Недялкова (milana_nedyalkova@phls.uni-sofia.bg) с копие до администратора на програмата. Посочете актуален мобилен номер за контакт и имейл адрес, с който сте регистрирани в Мудъл и на който ще получавате съобщения, вкл. автоматични от системата. 
   
 • от ....2022 г. до ... ч. на ....2022 г. (за зимна сесия) 
  Предаване на магистърски тези
  Магистърската теза се предава две седмици преди датата на защита. Точната дата се определя, след като излезе заповедта на Ректора за времевите рамки на изпитната сесия за дипломиране. При предаване се спазва следната процедурата: разпечатка на магистърската теза в 1 екземпляр се предава при администратора на програмата, резюмето на магистърската теза в PDF-формат се изпраща по ел.поща на администратора на програмата И цялата магистърска теза се качва в Мудъл платформата на СУ за извършване на проверка за плагиатство, като се спазват следните правила:
  1) влиза се на линка ТПРЧР, Магистърски тези зимна сесия 2022 с акаунта и паролата за СУСИ, системата се отваря на посочената по-горе дата;
  2) качва се само на един файл, който следва да съдържа: заглавна страница, резюме на магистърската теза с обем до една страница, съдържание, изложение и всички приложения. Допустими са само следните формати на файла: .doc.docx или .pdf
  3) заглавието на файла е във формата: фак.№_МТ-Име-Фамилия (пример: 11111_МТ-Иван-Иванов)
  4) декларирате авторството на текста (като маркирате отметката)
  5) качването на магистърската теза приключва, след като натиснете бутона за окончателно изпращане
   ВНИМАНИЕ:  Системата автоматично се затваря след посочените по-горе час и дата. След това няма да можете да прикачвате нищо. До защита се допускат само депозирани в системата магистърски тези. До един ден след предаването в Мудъл се генерира оценка за плагиатство към съответната магистърска теза, а до четири дни след предаването - в Мудъл се качват протокола и становището-отзив от съответните научни ръководители. Рецензиите към съответните магистърски тези се качват в Мудъл минимум два работни дни преди датата на защита.

 • .... - ....2022 г.
  Подаване на документи за изготвяне на диплома
  Подават се лично при съответния инспектор от отдел "Студенти", като комплектът с документи съдържа: 

  1) Бележки - удостоверения от три библиотеки, че студентът не дължи книги с дати не по-рано от датата на защитата: Библиотеката по Социални науки (бл. ІІ, Кампус "Изток"); Библиотеката по Философия (Ректорат, южно крило, подземен етаж); Библиотека по Педагогика (Ректорат, южно крило, ет. 3, к. 62);
  2) Една нова снимка, паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента;
  ​3) Диплома за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата;
  4) Диплома за завършено средно образование;
  5) Студентска книжка. 
  6) Налична регистрация в Алумни клуб на СУ (за регистрация вижте: https://alumni.uni-sofia.bg/)
   ВНИМАНИЕ:  По въпроси, свързани с издаване и получаване на дипломи, студентите се обръщат към съответния инспектор от отдел Студенти.


Последна редакция: 25.10.2021