Градски изследвания

Обща информация

Защита на магистърска теза -  на 7 юли 2017 г. от 10,00 ч. в зала 411. Комисия: Председател: проф. д.с.н. Майя Грекова. Членове: проф. д-р Петя Кабакчиева, доц. д.с.н. Милена Якимова.
Молба за определяне на рецензент - публикувана е в рубрика "Завършване на ОКС магистър". Молбата се изпраща по имейла на инсп. С. Тилкиджиева до 7 юни 2017 г. До 23 юни дипломантът предава един подвързан екземпляр от магистърската си теза на инсп. С. Тилкиджиева, каб. 402 (бл. ІV, ет. 4). Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. E-mail: snezha.t@gmail.com.
Молба за допускане до защита  - публикувана е в рубрика "Завършване на ОСК магистър". Молбата се подава в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2), до 23 юни 2017 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.

Програмата не обявява прием на студенти за уч. 2017/2018 г.

Ръководител

Проф. д.с.н. Майя Димитрова Грекова
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к. 426;
мейл: m_grekova@yahoo.com

Секретар

Снежа Богоева-Тилкиджиева
България, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125
Кампус "Изток", бл.4, ет.4, к. 402;
snezha.t@gmail.com

Описание на програмата

Магистърската програма по Градски изследвания е предназначена за студентите с бакалавърска степен по социални науки – социология, антропология, теория и история на културата, история, етнология, политология, европеистика, философия, – но е отворена за бакалаври и магистри от всички професионални направления.

Целта на магистърската програма е да въведе студентите в сложните интердисциплинарни изследвания на модерния и на съвременния град, фокусирайки се върху българския град днес; да задълбочи познанието за протичащите днес социални процеси и социологическото осмисляне на спецификата на градските проблеми, свързани с градоустойството, мобилността, социалните конфликти, архитектурата, администрацията, културните практики; да подготви студентите за участие в социологически изследвания на града и за мониторинг и оценка на градски политики чрез овладяване на различни изследователски подходи и методи. Програмата предполага активно участие на студентите чрез ежеседмични писмени анализи по предварително зададени въпроси, текстове, казуси, както и изследователска практика, която да предостави теоретична и практическа основа за подготовката на магистърската теза.

Отвореността на магистърската програма към студенти бакалаври и магистри от всички професионални направления означава по-голямо лично натоварване за тях. Студентите с бакалавърска степен, различна от социология, имат допълнителен модул от три основни социологически дисциплини.

 

Преподавателски състав на програмата

Преподавател Курсове
проф.д.с.н. Майя Грекова
grekova@phls.uni-sofia.bg
Въведение в градските изследвания (лекции; семинари)
Общности в града (лекции; семинари)
Теоретичен модел на градско изследване
Социология на социалните общности (лекции)
проф. д.н.к. Ивайло  Дичев
iditchev@phls.uni-sofia.bg
Антопология на града (лекции; семинари)
Град и консумация (лекции)
проф.д-р Ирина Генова Визуална среда на големия град (лекции; семинари)
проф.д-р Райна Гаврилова
gavrilova@phls.ini-sofia.bg
История на града (лекции; семинари)
доц.д.с.н. Милена Якимова
yakimova@phls.uni-sofia.bg
 
Идентичност и конфликт в градското пространство (лекции; семинари)
Качествени методи за градски изследвания (лекции; семинари)
Хигиена и град (лекции)
проф. д-р Петя Кабакчиева
kabakchieva@phls.uni-sofia.bg
 
Социология на социалното регулиране (лекции)
доц.д-р Десислава Лилова Въображаеми географии (лекции; упражнения)
проф.д-р Мария Стойчева Управление на проекти (лекции; упражнения)
доц. д-р Александър Кьосев
kuosev@phls.uni-sofia.bg
Градът като медия: визуална култура и идентичности (лекции; упражнения)
доц.д-р Милена Стефанова
milena@sclg.uni-sofia.bg
Местно самоуправление (лекции; упражнения)
доц. д-р Мартин Канушев Престъпност и градска среда (лекции; упражнения)
гл.ас.д-р Елена Калфова Регионални политики (лекции; упражнения)
д-р Иван Нейков
ivan.neykov@bilsp.org
Социални политики и градски общини (лекции; упражнения)
д-р арх.  Любинка Стоилова Урбанизъм и визуална култура (лекции; упражнения)
ас. Живко Георгиев
zgeorgiev@phls.uni-sofia.bg
Емпирично социологическо изследване (упражнения)
ас. Мила Минева
mmineva@phls.uni-sofia.bg
Теоретичен модел на градско изследване (упражнения)
Град и консумация (упражнения)
Тюторски семирар 1 (упражнения)
гл. ас. Момчил Христов
mehristov@phls.uni-sofia.bg
Хигиена и град (упражнения)
Тюторски семинар 2 (упражнения)
гл. ас. д-р Симеон Петров Публични политики в градска среда (упражнения)
Цвета Петкова
cpetkova@gmail.com
Структурни фондове (упражнения)
Мартин Заимов Свобода и регулация на градската икономика (упражнения)

Учебен план и учебни програми

»випус 2013-2014: Учебен план

»випуск 2014-2015: Учебен план

»випуск 2015-2016: Учебен план

»випуск 2016-2018: Учебен план

 

ECTS
Часове
Учебна програма
Въведение в градските изследвания
5
60
Идентичност и конфликт в градското  пространстно
5
60
Урбанизъм и визуална култура
5
60
Тюторски семинар 1
5
60
История на града
5
60
Тюторски семинар 2
5
60
Теоретичен модел на градско изследване 5 60 Програма
Визуалната среда на големия град 5 60 Програма
Разработване на преддипломен проект 5 60 Програма

 

 

Избираеми дисциплини
ECTS
Часове
Учебна програма
Качествени методи за градски изследвания 5 60 Програма
Въображаеми географии
5
60
Град и консумация
5 60 Програма
Хигиена и град

5

60
 
Общности в града
5
60
Управление на проекти 5 60 Програма
Градът като медия: визуална култура и идентичности 5 60 Програма
Антропология на града
5 60
Местно самоуправление 5 60 Програма
Регионални политики 5 60 Програма
Публични политики в градска среда 5 60 Програма
Структурни фондове 5 60 Програма
Престъпност и градска среда 5 60 Програма
Свобода и регулация на градската икономика 5 60 Програма
Социални политики и градски общини 5 60 Програма
МОДУЛ ЗА НЕСПЕЦИАЛИСТИ  Задължителен за всички студенти, които не са завършили бакалавърска степен по социология
Социология на социалните общности 5 60 Програма
Емпирично социологическо изследване 2,5 30 Програма
Социология на социалното регулиране 2,5 30 Програма

График на учебните занятия и изпити

»Седмична програма 3 семестър

»График януарска сесия

»График септемврийска сесия

Дипломни работи на студенти, завършили магистърската програма

Дипломанти

Тема на магистърската теза

 

Научен ръководител
  2016  

Кристина Димитрова

Пространства на градски общности, самоорганизация и съпротива д-р Елица Станоева

Светломир Здравков

Групова и пространствена идентификация: ресурси и мрежи. Случаят „Ракета Ракия Бар". доц. д.с.н. Милена Якимова

Станимира Петрова 

Управление и конфликти на културен резерват. Случаят Несебър. гл. ас. д-р Вероника Димитрова
2015
Любомира Колчева Проблеми и предизвикателства пред поддържането и опазване на паметниците на културата в Капана. гл. ас. д-р Вероника Димитрова
Пламена Генова Индустриалните зони – стари проблеми или нови възможности. проф.д.с.н. Майя Грекова
2014
     
     
2013
     
     
2012
Цветелина Панова Читалищата в София, потенциал за културни и обществени центрове. проф.д.с.н. Майя Грекова
2011
Радослав Василев Дългият път на едно късо метро: към социологията на градската инфраструктура.  
2010
Невена  Германова Архитектурната трансформация като социална промяна (в случая Ючбунар). доц.д-р Милена Якимова

Завършване на ОКС магистър

Защита на магистърска теза -  на 7 юли 2017 г. от 10,00 ч. в зала 411. Комисия: Председател: проф. д. с. н. Майя Грекова. Членове: проф. д-р Петя Кабакчиева, доц. д.с.н. Милена Якимова.
Молба за определяне на рецензент може да изтеглите от тук. Молбата се изпраща по имейла на инсп. С. Тилкиджиева до 7 юни 2017 г. До 23 юни дипломантът предава един подвързан екземпляр от магистърската си теза на инсп. С. Тилкиджиева, каб. 402 (бл. ІV, ет. 4). Приемно време: всеки работен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,30 до 17,00 ч. Тел. 02 870 62 60. E-mail: snezha.t@gmail.com.
Молба за допускане до защита може да изтеглите от тук. Молбата се подава в сектор "Студенти" при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2), до 23 юни 2017 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. Телефон: 02 80 05 170.

Документи за изготвяне на диплома

Подават се в сектор „Студенти“ при инсп. Р. Тончева, каб. 237 (бл. ІV, ет. 2)Документите се подават от ... 2017 г. до .... 2017 г. Приемно време: понеделник, сряда и петък от 9,00 до 12,00 ч., вторник и четвъртък - от 13,00 до 16,00 ч. 

Необходимо е да се представят:

  • Бележки от 3 библиотеки, с които се удостоверява, че студентът не дължи книги, с дати не по-рано от 7 юли 2017

​Библиотеката по Социални науки, бл. ІІ, Кампус "Изток";
Библиотеката по Философия, Ректорат, южно крило, подземен етаж;
Библиотека по Педагогика, Ректорат, южно крило, 3 етаж, каб. 62.

  • 1 бр. нова снимка паспортен формат. На гърба на снимката (леко, без да се натиска) се написват трите имена и факултетния номер на студента.
  • ​Дипломата за завършена бакалавърска степен, с която студентът е кандидатствал за магистратурата.
  • Диплома за завършено средно образование.
  • Студентска книжка.