Процедури по дипломирането

Обща информация


 

ДИПЛОМИРАНЕ ПРЕЗ МАРТ 2020 г.

Защитите на дипломни работи ще се проведат на: ДАТА, МЯСТО И ЧАС ЩЕ БЪДАТ ОПРЕДЕЛЕНИ ПРЕЗ М.02.2020 г.

 

ПОДАВАНЕ НА МОЛБИ ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТЕМА И НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ ПРЕЗ МЕСЕЦ МАРТ 2020 г.

Всеки, който желае да се дипломира през месец март 2020 г. и не е подал все още Молба за одобрение на тема на магистърска теза и научен ръководител, може да го направи в срок до 20.12.2019 г. най- късно, в катедра "Публична администрация", бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, кабинет 112, при г-жа Анна Иванова, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа или сканирана по ел.поща: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Молбата се предава предварително подписана от научен ръководител. Може да я изтеглите от ТУК.

 

Формален вид

Титулната страница трябва да информира за:

1. Институцията, в която се обучавате и разработвате дипломната си работа;

2. Темата на дипломната работа;

3. Трите имена и факултетен номер на автора и електронна поща за кореспонденция;

4. Наименованието на магистърската програма;

5. Името на дипломния ръководител, който се подписва на титулната страница.

На титулната страница на тезите Ви трябва да пише "Дипломна работа", а не „Магистърска теза“!

 

Важно:

Дипломни работи, части от тях и резултати от изследвания, провеждани за целите на придобиване на магистърска степен в други магистърски програми, не се допускат да бъдат повторно защитавани за целите на друга магистърска програма.

Темата и съдържанието на дипломната работа следва да е съобразена с профила на магистърската програма, към която разработвате дипломната си работа.

 

Допускането до защита става след подаване на съответната молба в Отдел „Студенти“ http://phls.uni-sofia.bg/article/481

Отдел студенти препоръчва - Философски факултет

phls.uni-sofia.bg

Моля, следете за евентуални промени на посочените дати в настоящия график.


  - изтегляте № 3.

Подавате молбата в блок 4, стая  239 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-н Айредин Мехмедов)

 

Срок за подаване на молби в отдел „Студенти“: ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕН ПРЕЗ М.02.2020 г.

 

В отдел „Студенти“ изготвят справка дали сте семестриално завършили. До защита се допускат единствено семестриално завършилите магистри.

Предаване на дипломната работа

Дипломната работа се предава в печатен вид с номерирани страници, подвързана със спирала, в един екземпляр и на диск + Декларация, удостоверяваща авторството на текста.

Предава се най-късно до: ДАТА ЩЕ БЪДЕ ОПРЕДЕЛЕНА М.02.2020 г. в блок 4, стая 112 на бул. „Цариградско шосе“ 125 (при г-жа Анна Иванова).

Определят се рецензенти, които предават рецензията си най-късно три дни преди датата на защитата в писмен вид и електронно я изпращат на кандидат-дипломанта.