КУЛТУРОЛОГИЯ - редовна форма

Форма на обучение

Редовна форма на обучение. Броят на ежегодно приеманите студенти в степен „бакалавър” е около 60-65 души.

Условия за прием

Студенти по културология в ОКС „Бакалавър” се приемат след:

Балообразуването при този прием включва:

 1. Успешно издържан конкурсен изпит по история или български език и литература, или западен език (френски, немски или английски).
  • удвоената оценка от входния изпит;
  • оценка от дипломата за средно образование;
  • оценка по история/български език и литература от дипломата за средно образование;
  • оценка по първи западен език от дипломата за средно образование.
 2. Специалността обявява прием на студенти без приемен изпит и извън квотите за прием по т. А от Гимназията за древни езици и култура, които са защитили дипломна работа в областта на културологията с отличен успех.
 3. От учебната 2007/2008 г. в специалността се приемат студенти и със специализиран изпит по Философия и социални науки.

Образователни цели

Конкретните образователни цели на специалност „Културология” са да подготвя професионално-компетентни експерти и специалисти в областта на управлението, администрацията, мениджмънта на културата, в областта на пазара на културни продукти,  културния маркетинг и рекламата на културни продукти, организацията на културни събития, културните експертизи и анализи, както и в областта на изследванията на културните процеси.

Бакалавърът трябва да получи базова широкопрофилна подготовка в областта на културата, нейната комплектност, комуникативен потенциал, различни традиции и ценности. Той трябва да притежава способност чрез самоподготовка да усъвършенства и обогатява своите знания и умения.

Корпусът от необходими знания и умения, свързани с общообразователната цел, се разделя на три основни области:

 • Подготовка в историческата област – знания и умения. Завършилият бакалавър трябва да има достатъчен обем знания по: културна история на античния свят, културна история на Средновековието и Ренесанса, културна история на Новото и Най-новото време. Специален акцент се поставя върху българската културна история и духовните постижения на нацията. Друг акцент е поставен върху формите и функционирането на съвременната култура в условията на евроинтеграция и глобализация. Предлагат се факултативни знания по  източни и неевропейски култури. Бакалаврите трябва да са в състояние да анализират историческата динамика на културата, да имат умения за  контекстуализиране на културните явления, аналитично описание на техните взаимовръзки, разбиране и реконструкция на специфичния им исторически смисъл.
 • Подготовка в общотеоретичната и методологическа област – знания и умения. Бакалаврите трябва да разполагат със систематичен корпус от знания, включващи  базови понятия и понятийни отношения, като: „култура”, „културна система и културна промяна”, „културна ценност”, „културна практика”, „културни процеси”, „културни ареали”, „национална култура”, „културно наследство”,  „традиция”, „култура и религия”, „култура и цивилизация”, „саморефлексия и критика на културата”, „култура, комуникация, медии”, „културни контакти, трансфери, хибриди, конфликти”, „интер-културен диалог”, „култура и глобализация”, „култура и идентичност” и пр. Този тип подготовка има за цел формирането на знания върху развиването на философската и социалната мисъл, различните интелектуални системи, формите на критическо и творческо мислене, формите на културна саморефлексия. Тя трябва да възпита у бакалаврите способност за самостоятелно аналитично и евристично мислене, както и начални изследователски умения спрямо проблемите на културните светове. Заедно с това тя трябва да им даде общ поглед върху различни методологически школи и учения за изучаване на културата, да ги запознае с основни понятия на „съседни” дисциплини (семиотика, антропология, теория на историята, философия, социология и пр.). Студентите трябва да придобият умения за теоретичен анализ на културни феномени в традициите на различни методологически подходи (за последното особено допринася изследователската практика на студентите).
 • Подготовка в приложната област – знания и умения. Тя създава задълбочени знания по управление и администрация на културата, културен мениджмънт, знания за пазара на културни продукти и културния маркетинг, културните политики, правни въпроси на културата, структура и функциониране на културните институции, интелектуална собственост и пр. В хода на приложната подготовка се създават умения за прилагане на посочените знания, за стратегическо планиране, умения за иницииране и ръководене на проекти, както и необходимите знания и умения в чуждоезиковата област, компютърна грамотност, знания за компютърни мрежи и виртуална комуникация.

учебен план 2012/2015 г.
анотации на дисциплините от учебен план 2012 г.