БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННИ НАУКИ - редовна форма

Обучението за получаване на образователно квалификационна степен „бакалавър” е редовно и задочно. Приемат се кандидати, завършили средно образование след успешно издържан конкурсен изпит по: български език и литература, история, чужд език. Продължителността на обучението в двете форми на обучение (редовна и задочна) е 8 семестъра.

Ежегодно в бакалавърската степен се приемат около 40 студенти в редовна форма на обучение и около 30 – в задочна.

Общият хорариум на часовете в редовната форма на обучение е 2910 учебни часа. Задължителните учебни дисциплини са 32. Избираемите учебни дисциплини са 15, от които студентите могат да избират 6 дисциплини през ІІІ–VІІІ семестър с общ хорариум 180 учебни часа за периода на следването. Студентите от специалност БИН могат да се насочват и към избираеми дисциплини от други специалности на Философския факултет през V и VІІ семестър. Чуждоезиково обучение е в рамките на 240 учебни часа. Съгласно основните задачи на специалност БИН и спецификата на информационните науки и прилаганите технологии, в които основната терминология е англоезична, английският език е задължителен за бакалаврите. Студентите, завършили английска езикова гимназия, имат право да изберат друг чужд език.

Общият брой на изпитите е 42 като част от тях се провеждат чрез писмени изпитни тестове (с оглед на характера на съответните учебни дисциплини). Въведени са и проверовъчни тестове и курсови проекти за отделни модули от някои учебни дисциплини, чрез които да се установи успешното усвояване на учебния материал. Повечето курсове са с осигурено учебно съдържание в електронен формат, което е достъпно чрез онлайн платформата за електронно обучение на Софийски университет "Св. Климент Охридски".

Учебните практики се провеждат през ІV и VІ семестър (общо за семестъра – 75 учебни часа). Практиките се провеждат в Университетската библиотека „Св. Климент Охридски”, Народната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и други големи научни библиотеки. Предвижда се и самостоятелна работа в различни информационни звена.

Общият хорариум на часовете в задочната форма на обучение е 1425 учебни часа. Задължителните учебни дисциплини са 32. Избираемите учебни дисциплини са 13, от които студентите могат да избират 6 дисциплини през ІІІ–VІІІ семестър с общ хорариум 120 учебни часа за периода на следването.

Начинът на завършване на обучението за редовната и задочна форми на обучение е както следва: (1) държавен изпит, (2) защита на дипломна работа (само за студенти със семестриален минимален успех отличен 5.50).

Завършилите бакалавърска степен в специалност „Библиотечно-информационни науки” са подготвени за работа в:

  • научни (национални, академични, университетски), общодостъпни (държавни, общински, читалищни) и в специализирани библиотеки (към училища, колежи, към производствени, обслужващи, търговски, бизнес, медийни и други институции);
  • информационни центрове, структури и звена с производствени, брокерски или с дистрибуторски функции (национални – НАЦИД, ЦМА, ЦСБ, ЦТБ, към академии, министерства, общини, бюра, агенции);
  • документационни служби на издателства, на редакции на периодични издания и на други средства за масова информация; бизнес-организации;
  • издателства и книготърговски агенции (борси, дистрибуторски агенции).