ПОЛИТОЛОГИЯ - редовна форма

 

 

  ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
 

Бакалавър по Политология
» Квалификационна характеристика

  ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
  Редовна
  СРОК НА ОБУЧЕНИЕ
  4 години (8 семестъра)

Обучението в бакалавърска степен на специалност "Политология" цели да формира способност за свободно и съзнателно осмисляне на обществото като реалност, която би следвало да бъде подреждана и управлявана от самите нас. Основава се на широко, интердисциплинарно знание за обществото, отворено към нови идеи и последните тенденции в съвременната политическа наука.

Специалността подготвя широкопрофилни кадри, които могат да се реализират в различни сфери на обществения живот, в това число политически анализатори, медийни коментатори, политически журналисти и преподватели по обществени науки в училищата. Възпитаниците на специалността са особено подходящи както за постове, изискващи познания за управление на публичния сектор, така и за постове в международни публични организации и дипломатически мисии, които изискват комбинация от владеене на чужди езици и познания за обществените процеси в други страни. Могат успешно да практикуват различни видове консултантски дейности, като заемат експертни позиции както в различни политически организации и обществени институции, така и в частния сектор. Разполагат с професионална компетентност за работа и в неправителствения сектор. Могат да участват в управлението на специфични програми и проекти с обществена полза.

Курсът на обучение завършва с писмен и устен държавен изпит, който се провежда от назначена със заповед на Ректора на СУ "Св.Кл.Охридски" изпитна комисия, в чийто състав по предложение на катедрата се включват хабилитирани преподаватели, работещи в различни области на политологията.