ЕВРОПЕИСТИКА - редовна форма

Бакалавърската програма по Европеистика е разкрита в Софийския Университет през 1999 г., като учебните планове и програми се изготвят съобразно опита и традициите на утвърдените в тази област университети, както и с оглед на българските условия, образователни традиции и потребност от подготовка на такъв вид специалисти.

Защитата на целите на бакалавърската програма по европеистика се основава на необходимостта от такъв тип специалисти и успешното развитие на сходните университетски програми в Европа.

Образованието в бакалавърската степен по европеистика дава систематично знание и социално-технологични нагласи за обществена ефективност при управлението на този процес. В този смисъл европеистиката е приложен синтез на социологията и публичната администрация върху европейските международни отношения. Доколкото обединена Европа се изгражда на взаимно приемливи икономически принципи и обща непротиворечива нормативна основа (acqius communautaire), неизбежно образованието по европеистика консолидира икономически и правни знания.

Учебният план включва голямо разнообразие от дисциплини, чийто подбор и подреждане хармонично съчетават принципа на задължителността и избираемостта и дава възможност на студентите да получат широка обща култура и ценностна ориентация, отлични езикови и комуникативни умения, както и да специализират по основните направления на интеграционния процес. Завършилите тази специалност имат отлични шансове за професионална реализация в държавната администрация, международни, политически, обществени и граждански организации и институции и във висока степен ще осъществяват диалога между България, Европа и глобализиращия се свят.

учебен план 2012/2015 г.
анотации на дисциплините от учебен план 2012 г.