Отдел студенти препоръчва

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC


Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)
Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията

 

ВАЖНИ ДАТИ И СРОКОВЕ КЪМ АКАДЕМИЧНИЯ КАЛЕНДАР ЗА УЧ. 2019/2020 Г.

Дати на държавни изпити и защити на дипломни работи във ФФ

 

Дата, час, място

 

 

Действие

 

 

допълнителни пояснения

 

08.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

Лятна сесия

Студентите, записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година; индивидуалните протоколи се заплащат по банков път, платежният документ се сканира, изпраща се на инспектора, отговарящ за специалността и получават протокол по e-mail

12.06.2020 г. до 16.00 часа на 17.06.2020 г.

Студентите бакалаври подават електронно молби за допускане до държавни изпити или защита на дипломна работа

Студентите бакалаври подават молби за допускане по e-mail  /вж. на сайта на ФФ/ на  инспектора в отдел Студенти, отговарящ за специалността. Студентът се счита за допуснат до държавен изпит или защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.

29.06.2020 г. – 05.07.2020 г.*

Писмен държавен изпит

Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2020 г.

01.07.2020 г. – 31.07.2020 г.*

Устен държавен изпит- провежда се една седмица след писмения държавен изпит/защита на дипломна работа

 

01.07.2020 г. до 31.07.2020 г.*

Защита на дипломна работа – магистърски програми

Студентите магистри подават молби за допускане най-късно 20 дни преди датата на защитата по e-mail  на инспектора в отдел Студенти на ФФ, отговарящ за магистърската програма. Студентът се счита за допуснат до защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора

07.2020 **

Записване на новоприетите студенти

Датите се уточняват от Учебен отдел на СУ

03.09.2020 г. *

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит

Писмен изпит – 03.09.2020 г., зала 54, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125, начало 9.30ч.

Молбите за допускане се подават не по-късно от 10 дни преди държавния изпит по e-mail  на инспектор отдел Студенти на ФФ, отговарящ за специалност Културология. Студентът се счита за допуснат до държавен изпит след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора

04.09.2020 г.

Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология, защити МП Културна антропология /студенти випуск 2018 и следващи/ и МП МСКН /студенти випуск 2018 и следващи - защита на дипломна работа

Начало 9.30 ч. зала 54, бл. 1, бул. Цариградско шосе №125. В зависимост от епидемиологичната обстановка може да се проведе и онлайн

Молбите за допускане се подават не по-късно от 14 дни преди защитата по e-mail  на инспектор в отдел Студенти на ФФ,  отговарящ за специалност Културология. Студентът се счита за допуснат до защита на дипломна работа след получаване на потвърждение по e-mail от инспектора.

19.08.2020 г. до 05.09.2020 г. *

Подаване на снимка и бележка от библиотеките, че не се дължат книги, на дипломираните студенти през м. юни-юли за изготвяне на диплома

Подават се при инспектора, отговарящ за специалността – отдел Студенти на ФФ, по график, който ще бъде публикуван допълнително.  В новините има съобщение от г-н Мехмедов, който ще приема снимки до 28.08.2020г.

17.08.2020 г. до 13.09.2020 г.

Поправителна сесия

 

 

*Моля, следете публикуването на информация, свързана с графиците за провеждане на семестриални и държавни изпити по специалности и програми.

**Моля, следете публикуването на информация за сроковете за записване и потвърждаване.