Отдел студенти препоръчва

Можете да проверите своето потребителско име тук, а паролата при първоначално активиране е Вашето ЕГН.
Това е линк към указанията за работа със студентската информационна система

От тук можете да изтеглите формуляри за:

 1. Прекъсване PDF или DOC
 2. Възстановяване на студентски права PDF или DOC
 3. Допускане до защита на дипломна работа PDF или DOC
 4. Допускане до държавен изпит или защита на дипломна работа срещу заплащане PDF или DOC
 5. Допускане до писмен и устен държавен изпит PDF или DOC
 6. Допускане до писмен държавен изпит PDF или DOC
 7. Допускане до защита на дипломна работа на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 8. Допускане до държавен изпит на бакалаври от специалност Философия PDF или DOC
 9. Признаване на оценка PDF или DOC
 10. Условно записване PDF или DOC
 11. Молба за прекъсване PDF или DOC
 12. Ликвидационна сесия, година PDF или DOC
 13. Избираеми дисциплини - PDF или DOC


Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията.

КАК СЕ ВЛИЗА В МУДЪЛ (УКАЗАНИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ)
Заявка за явяване на изпит трябва да сте подали месец преди началото на сесията

 

ГРАФИК ЗА РАБОТАТА НА ОТДЕЛ СТУДЕНТИ КЪМ ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

Студентите (бакалаври и магистри) ще се записват в по-горен курс от 21.08.2017 г. до 03.10.2017 г. включително. Учебната година започва на 02.10.2017 г. Зимният семестър продължава до 19.01.2018 г. Януарската сесия  е  от 22.01.  до 16.02.2018 г. Протоколи за условни и ликвидационни изпити се заявяват и издават 10 дни преди изпита /протоколи се издават само по време на сесия/.

Връчването на дипломите за завършена степен Бакалавър е на 28.11.2017  г. Регистрацията  на дипломантите ще бъде пред Аулата и ще започне от 9.00 часа до 10.30 часа. Церемонията по връчването ще започне  в 11.00  часа.

За степен Магистър връчването на дипломите ще се проведе на 28.11.2017 г. Дипломантите ще се регистрират от 9.00 ч. до 10.30 ч. пред Аулата; регистрацията е на две места – за дипломи и за тоги. Официалната церемония ще започне в 11.00 часа.

Студентите бакалаври, които ще се дипломират на 29.01.2018 г. /писмен държавен изпит/  и на 05.02.2018 г. /устен държавен изпит или защита на дипломна работа/, трябва да подадат молби за допускане до дипломиране от 08.01.2018 г. до 24.01.2018 г. при инспектора, отговарящ за съответната специалност.

За изготвянето на дипломите на студентите бакалаври, защитили успешно през м. януари и м. февруари 2018 г., е необходимо да донесат снимка /паспортен формат/ и бележка от съответната библиотека, че не дължат книги. Срок за подаване – от 08.02.2018 г. до 16.02.2018 г.

Летният семестър ще се заверява от 15.02.2018 г. до 23.02.2018 г.; семестриалната такса се заплаща в същия срок. Заверката ще се извършва от груповия отговорник на съответния курс.  Летният семестър започва от 19.02.2018 г. и е до 08.06.2018 г. Сесията е от 11.06. до 06.07.2018 г. Поправителната сесия е от 20.08. до  07.09.2018 г.

Студентите магистри, които ще се дипломират през м. март 2018 г., ще подават молби за допускане до защита на магистърска теза две седмици преди датата за защита (датите ще бъдат посочени от всяка катедра и ще бъдат публикувани на сайта на ФФ).

За изготвянето на дипломите на студентите  магистри, защитили успешно през м. март 2018 г., е необходимо да донесат снимка /паспортен формат/ и бележка от съответната библиотека, че не дължат книги. Срок –  23 март 2018 г.

Официалното връчване на дипломите на завършилите през м. февруари и м. март 2018 г. ще бъде на 17 май 2018 г. г. Регистрацията на дипломантите е от 08.30 часа до 09.30 часа в аулата на Софийския университет. Церемонията за официалното връчване на дипломите ще започне в 10.00 часа.

            Студентите бакалаври, които ще се дипломират през м. юни трябва да подадат молби за допускане до държавни изпити или защита на дипломна работа от 12.06. до 20.06.2018 г.

            Писменият държавен изпит ще се проведе на 25.06.2018 г.

            Устният държавен изпит или защита на дипломна работа ще се проведат на 02.07.2018 г.

            Датите за държавните изпити за специалност Европеистика се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2018 г.

            Втора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – писмен държавен изпит или защита на дипломна работа е на 03.09.2018 г. Молбите  за допускане ще се подават една седмица преди дипломирането.

            За изготвянето на дипломите на студентите /бакалаври/, дипломирани на горепосочените дати, е необходимо те да донесат една снимка /паспортен формат/, бележка от съответните библиотеки, че не се дължат книги в срок  от  05.07. до 09.07.2018 г.

 Защитите на студентите магистри ще се проведат през м. юли 2018 г. (датите ще се уточнят от съответните катедри и молбите за допускане до защита се подават 1 седмица преди защитата при инспектора, отговарящ за специалността/. Снимка и бележка, че не дължат книги се подават от 03.09. до  11.09.2018 г.

             Записването на новоприетите студенти ще бъде по график, изготвен от Учебен отдел на СУ.

            Годишните отпуски на инспекторите от отдел студенти ще бъдат съобразени със записването на новоприетите студенти и ще бъдат оповестени допълнително.

            Студентите ще се записват в по-горен курс от 01.09. до 30.09.2018 г.

            Студентите, които искат да учат втора нова специалност или да се преместят в друга специалност, трябва да са положили всички изпити по учебен план и да имат нужния брой кредити.

            Моля, следете за евентуални промени на посочените дати в настоящия график.