Оля Борисова Харизанова

Професор доктор на философските науки

Заместник-декан на Философски факултет

Научна област и интереси: Информационно-търсещи системи; Бази от данни; Интернет комуникация; Презентация и презентиране; Реторика

oharizanova@phls.uni-sofia.bg

Автобиография

Списък с публикации

Общо 71, от които 4 на английски и 1 на руски език. По вид те се разпределят както следва: 16 книги, от които 8 монографии и 8 в съавторство; 15 учебника и учебни пособия  (10 в електронен формат и достъпни онлайн); 26 студии и статии, 9 в периодичния печат. Тематични области: информационни и комуникационни технологии – 42; реторика – 6 (от които 1 на английски език), други – 20 (конкурентоспособност на българския бизнес; секторни анализи на ХВП относно стандартите за качество и безопасност на храните, бизнес етика и др.). 

Монографии

 1. Информационно и комуникационно развитие на библиотеките: Система от индикатори. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2010, 248 с. (ISBN 978-954-07-3137-7)
 2. Библиотеките и мрежовото общество: Ефекти и трансформации. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2010, 288 с. (ISBN 978-954-07-3089-9)
 3. Българските библиотеки и информационното общество. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2007, 180 с. (ISBN 978-954-07-2661-8)
 4. Компютърни мрежи – информационна инфраструктура и технологии. Печат медия дизайн, С., 2003, 220 с. (ISBN 954-9300-04-8)
 5. Хипертекстова информационна система WWW: Въведение в основните характеристики на системата и нейните услуги. ЦПОБ, 2003, 61 с. (ISBN 954-9837-09-2)
 6. Общуването във вариант „човек – компютърна мрежа – човек“. ЦПОБ, 2003, 32 с. (ISBN 954-9837-08-4)
 7. Парламентарна реторика. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2001, 135 с. (ISBN 954-07-1594-6)
 8. Парламентарната реторика на българския преход. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2000, 273 с.   (ISBN 954-07-1447-8)

Книги в съавторство

 1. Интегрираност на българските общини в  информационното общество.  Стоп. факултет на СУ, С., 2010, 138 с. (ISBN 978-954-9399-11-0) (в съавторство: Ж. Владимиров, Й. Ботев)
 2. Икономически и социални ефекти от внедряването на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България. Стоп. факултет на СУ, С., 2009, 368 с. (ISBN 978-954-9399-09-7) (в съавторство: Ж. Владимиров, Н. Маламова, Цв. Ковачева, Ив. Кацарски)
 3. Внедряване на европейските стандарти за качество и безопасност на храните в България (Икономически и социални ефекти). Стоп. факултет на СУ, С., 2008, 130 с. (ISBN 978-954-9399-07-3) (в съавторство: Ж. Владимиров, Н. Маламова, Цв. Ковачева, Ив. Кацарски)
 4. Conforming to the EU Food Quality and Safety Standards in Bulgaria (Economic and Social Effects). FEBA, Sofia, 2008, 130 p. (ISBN 978-954-9399-08-0) (co-author: Z. Vladimirov, N. Malamova, Tz. Kovacheva, I.Kazarski)
 5. Потребителска оценка на пазара на пощенските и далекосъобщителните услуги в България (2005). Стопански факултет на СУ, 2006, 95 с. (ISBN – 10: 954-9399-06-0; ISBN – 13: 978-954-9399-06-6 ) (в съавторство: Ж. Владимиров, Кр. Мирски)
 6. Готовност на малките и средните предприятия за включване в информационното общество. Стопански факултет на СУ, С., 2005, 52 с. (ISBN 954-9399-03-6) (в съавторство: Ж. Владимиров)
 7. Технологиите на информационното общество в Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2002-2006 г.). УНИСКОРП, С., 2003, 132 с. (ISBN 954-8456-54-0)  (в съавторство: Ив. Попчев, И. Митова, Л. Йонов, А. Янакиев, Е. Топалова)
 8. Competitiveness of Agricultural Producers and Food Processing Enterprises in Bulgaria. (Main Results, Conclusions, and Recommendations), Prime Trade Ltd, Sofia, 2003, 64 p. (ISBN 954-07-1873-2) (co-author: Z. Vladimirov (Еd.), I. Katzarski, A. Simova, N. Malamova, T. Rackadjiska, T. Todorov, M. Badjakov, S. Vateva, D. Kopeva)

Учебници и учебни пособия

 1. Информационна структура на училищен сайт  (текст и презентации за онлайн обучение) <http://www.teacher.bg/Documents/000033595/BGBG/O_Harizanova_info_design_2011.pdf; 05.07.2011> и <http://www.teacher.bg/Document/List/33691; 06.07.2011>
 2. Презентация и презентиране (учебни презентации; електронен вариант; 2010). <http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=112>
 3. Уеб проектиране (учебник; електронен вариант; 2010). <http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=112>
 4. Бази от данни (учебни и учебно-помощни материали; електронен вариант; 2010). <http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=112>
 5. Информационни и комуникационни технологии (учебни презентации; електронен вариант; 2009). <http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=112>
 6. Автоматизирани информационни системи (учебни и учебно-помощни материали; електронен вариант; 2009). <http://elearn.uni-sofia.bg/course/category.php?id=112>
 7. Електронна търговия (e-Commerce). –В: Семинар-обучение на тема „ИКТ в Малките и средни предприятия  (e-Commerce, e-Optimization)“. Пловдив, 2007. <http://www.elisa-project.net/engine/index.php?op=modload&modname=Downloads&action=downloadsviewfile&ctn=447&language=en; 29.11.2010>
 8. Бази от данни (учебник; електронен вариант, CD; 2006).
 9. Автоматизирани информационни системи (учебник; електронен вариант, CD; 2006).
 10. Уеб проектиране (учебник; електронен вариант, CD; 2005).
 11. Записки по „Автоматизирани информационни системи“. СУ, БИН, С., 2004.
 12. Компютърна текстообработка. Прим Трейд, С., 2001, 196 с. (ISBN 954-90836-5-9)
 13. Информация и управление. Информационната паяжина. Свободен факултет, СУ, С., 1997, 117 с.
 14. Информация и управление. Информационно осигуряване. Автоматизирани системи за управление. –В: Управление. STEM, С., 1993, 30–43.
 15. Информация и управление. Информационно осигуряване. Автоматизирани системи за управление. –В: Управление. Свободен факултет, СУ, С., 1993, 46–59.

Студии и статии

 1. Библиотеките в дуел със съвременните ценности. –В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 5/2013 (под печат)
 2. Много гласове, един свят: от достъп до информация към управление на знанието. –В: Ани Гергова – живот с книжовни пристрастия, Юбил. сб., посветен на 75-годишнината на Ани Гергова / Състав., науч. ред. Красимира Даскалова, Илко Пенелов. С., 2012, 491–500.
 3. Новата икономика на електронните услуги. (май 2012) <http://etourism.feb.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2012/05/OH_E-services.pdf; 21.05.2012>
 4. Икономиката на услугите и новите предизвикателства пред информационния сектор. –В: сп. ББИА-онлайн, бр. 3 (2012) (ISSN 1314-4944)
 5. Анализ на нормативни актове и политики за туризма и туристическата дейност. (актуализирано април 2011) <http://etourism.feb.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2011/06/Normativna_Uredba_2011a_bg.pdf; 22.04.2011>
 6. Комуникацията като комутация. –В: сп. Бизнес секретар, бр. 4/2011, 4–10. (ISSN 1310-9324)
 7. Анализ на нормативни актове и политики за туризма и туристическата дейност. (февруари 2011) <http://etourism.feb.uni-sofia.bg/wp-content/uploads/2011/06/Normativna_Uredba_2011a_bg.pdf; 10.06.2011>
 8. Библиотеките в света на електронния бизнес. –В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 3/2011, 21–40. <http://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/466/3/O_Harizanova_godishnik2011_last.pdf>
 9. Публичные библиотеки как фактор развития „електронного правительства“ (модели и практики в Болгарии). // Музеи, архивы и библиотеки в современном информационном обществе: Сборник научных статей, докладов и тезисов V Международных музейных чтений „Современные проблемы музееведения“ (12-13 мая 2011, Орел). Вып. 4. Орловскии гос. ин-т изкусств и культуры, 2011, с. 437–441
 10. Новите измерения на World Wide Web и предизвикателствата пред библиотеките. –В: Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 2/2010, 123–162.
 11. Предизвикателствата на комуникационната вълна. – В: Пътят към книгите и информацията: Юбил. сб., посветен на 65-годишнината на Татяна Янакиева / Състав., науч. ред. Антоанета Тотоманова, Цветанка Панчева. С., 2009, 368–374.
 12. Потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България. (в съавторство: Ж.Владимиров), 2007. <http://money.ibox.bg/news/id_1647020222; 09.07.2007>
 13. Потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България. –В: сп. Икономика. 2007,  бр. 1, 61–66. (в съавторство: Ж.Владимиров)
 14. Готовност на българските библиотеки за включване в информационното общество. 2006. <http://www.lib.bg/konferencii/nk2006/prezentacii/daits.pdf; 09.07.2007>
 15. E-готовност и Е-дейност на малките и средните предприятия в България (Резултати от емпирично изследване 2004). –В: сб. Интеграция на България в Европейския съюз – предизвикателствата на конкурентоспособността (Научно-практическа конференция на Икономическия институт на БАН). ГорексПрес, С., 2005, 248–263. (ISBN 954-616-148-8) (в съавторство: Ж. Владимиров)
 16. Business Ethics of Agricultural Entrepreneurs. –In: Cultural Life as a Regulator of Social Relations. Alja, Sofia, 2004, 86–97. (co-author: N. Malamova) (ISBN 954-8465-46-9)
 17. Нормативна уредба и институционална среда. –В: Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2003, 57–72. (ISBN 957-07-1871-6)
 18. Секторен анализ на земеделските стопанства: зърно и слънчоглед. –В: Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2003, 129–137. (ISBN 957-07-1871-6)
 19. Секторен анализ на земеделските стопанства: тютюн. –В: Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2003, 167–176. (ISBN 957-07-1871-6)
 20. Секторен анализ на земеделските стопанства: свине и птици. –В: Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2003, 176–187. (ISBN 957-07-1871-6)
 21. Секторен анализ на земеделските стопанства: преживни животни. –В: Конкурентоспособност на земеделските стопанства в България. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски, С., 2003, 187–198.  (ISBN 957-07-1871-6)
 22. Новата нормативна уредба и официалните институции. –В: Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурентоспособност в условия на институционална промяна. Прим Трейд, С., 2002, 18–38. (ISBN 954-90836-9-1)
 23. Секторна характеристика на отрасъл ХВП: мелници. –В: Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурентоспособност в условия на институционална промяна. Прим Трейд, С., 2002, 138–145. (ISBN 954-90836-9-1)
 24. Секторна характеристика на отрасъл ХВП: производители на хляб, хлебни и сладкарски изделия. –В: Предприятията от хранително-вкусовата промишленост на България: конкурен­тоспособност в условия на институционална промяна. Прим Трейд, С., 2002, 145–151. (ISBN 954-90836-9-1)
 25. Съвременните информационни технологии в дейността на местните власти. –В: Усъвършенстване на институционалната структура и повишаване на квалификацията на кадрите в общинската администрация в Република България (методическо помагало). Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, 2001, 266–279. (ISBN 954-07-1638-1)
 26. The Impossible Parliamentary Dialogue and its Economic Consequences. –In: Qui contribue a la desindustrialisation des regions fragilisees?. EDES, Neuchatel, 2000, 82–100. (ISBN 2-8305-1067-4)
 27. Слабостта на парламентарните дебати. –В: Слово и демокрация. 1998, 139–146. (ISBN 954-90249-1-1)
 28. Съвременният „компютърен свят“ и връзките с обществеността – новите възможности и проблеми.  –В: сп. Връзки с обществеността. 1997, бр. 2,  21–32. (ISBN 1310-7518)
 29. Условия за успешна презентация. –В: сп. Връзки с обществеността. 1997, бр. 1,  38–47. (ISBN 1310-75-18)
 30. Опыт Университетского методического центра по идеологическим дисциплинам в исползованиии микрокомпьютерной техники в учебно-воспитательном процессе. –В: Проблемы информатики и ее применения в управлении, обучении и научных исследованиях. Унив.изд. „Св.Кл.Охридски“, С., 1990, 175–179.
 31. Влиянието на микрокомпютъра върху образователната среда. –В: Научна сесия ВМЕИ „Ленин“ (програма, резюмета, докладите са  микрофилмирани). С., 1989, с. 89.

В периодичния печат

 1. На пазара на образователни услуги предлагането е повече, отколкото търсенето.(Интервю) – В: сп. Info Week, 2009. <http://www.infoweek.bg/; 23.02.2009>
 2. Отмина времето за пропагандиране. –В: сп. itForum. 2008, бр. 31 от 8–14.09.2008, 6–7. <http://review.sagabg.net/item_8595.html; 17.09.2008>
 3. Качеството на законотворчеството не е маловажно. В какво общество живеем. в. Икономически живот, бр. 44 от 03.11.2004.
 4. Българският бизнес е некоректен. Да намериш игла в купа сено. в. Икономически живот, бр. 43 от 27.10.2004.
 5. За земеделския предприемач качеството не е морална категория. в. Икономически живот, бр. 19 от 12.05.2004. (в съавторство: Н. Маламова)
 6. Готовност на средното образование за информационното общество. в. Икономически живот, бр. 11 от 17.03.2004.
 7. Тютюнопроизводството под похлупака на „определящите правилата на играта“.  в. Икономически живот, бр. 42 от 22.10.2003.
 8. Конкурентноспособно ли е българското животновъдство. в. Икономически живот, бр. 37 от 17.09.2003.
 9. Агробизнесът страда от липса на информация. в. Икономически живот, бр. 28 от 16.07.2003.

Друго

Научен редактор

 1. Мавродиева, Ив. Как да презентираме успешно?, Кота, С., 2007. (ISBN 978-954-305-226-4)
 2. Мавродиева, Ив. Виртуална реторика: От дневниците до социалните мрежи. Унив. изд. „Св. Кл. Охридски“, С., 2010. (ISBN 978-954-07-3154-4)

Член на редакционна колегия

 1. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 1/ 2008.
 2. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 2/ 2010.
 3. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 2/ 2011.
 4. Годишник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – Философски факултет, кн. Библиотечно-информационни науки, т. 2/ 2012.
 5. Периодично сп. „ББИА-онлайн“ (http://www.lib.bg/publish/Списание)

Цитиране от други автори

Общо 79 (10 в издания на английски език, 1 в издание на руски език). От тях 1 – в годишен доклад на Министерството на икономиката и енергетиката (2004), 1 – в аналитичен доклад на Министерството на икономиката и енергетиката (2006), 3 – в национални програми за развитие (2006, 2007), 4 – в годишни доклади за развитие на информационното общество (иновации, е-България; 2005, 2006), 1 – в студия за развитието на информационното общество, 10 – в публикации за приложения на информационните и комуникационните технологии в обществените сектори (МСП, библиотеки и др.), 10 – в публикации по реторика и др.


Списък на проектите

Участие в общо 31 проекта в периода 2001–2012, повечето от които са свързани с развитието на информационното общество, ИКТ-практиките, разработването на електронно съдържание и електронно обучение. От тях: в 9 като ръководител, в 21 като ключов експерт, експерт или участник. 


 1. Проект BG051РО001-4.3.04-002 „Усъвършенстване и развитие на вътрешната система за електронна форма на дистанционно обучение във Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (Схема BG051PO001-4.3.04 „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“). Той ще бъде реализиран в период от 20 месеца (05.11.2012 – 05.07.2014) – ръководител
 2. Изготвяне на стратегия относно подкрепата за развитието на селските райони през следващия програмен период  [Министерство на земеделието и храните - договор № РД51-126 от 10 август 2012 г.; 10.08.2012-10.01.2013] – експерт
 3. ICT – Financial and Accounting Seminars Targeting European Regions (FASTER) / Създаване и внедряване на онлайн платформа за обучение по счетоводство и финанси за страните от Европейския съюз [Education and Culture DG, Lifelong Learning Programme; 518894-LLP-1-2011-1-GR-KA3-KA3MP; 2012–2013] – участник (SUSKO – България; проучване на потребителските нагласи, обработка и анализ на данни, моделиране на онлайн платформа за обучение по счетоводство и финанси; е-обучение)
 4. Оценка на дейността на обществените библиотеки в условията на новата информационна среда и съществуващите нагласи към внедряване на автоматизиранa системa за управление на човешките ресурси [2012, Фонд „Научни изследвания“ на СУ; договор № 016/ 04.04.2012] – ръководител (идеен проект, разработване на анкетна карта, обработка и анализ на данни)
 5. Аналитично подпомагане на изготвянето на Национална програма за развитие и стратегически оценки по проект № 0036 – ЦКЗ – 3.2. „Подпомагане на цялостния процес по изработване на новите програмни стратегически документи на Република България”, финансиран по Оперативна програма „Техническа помощ” (ОПТП) [договор № МС – 5/10.01.2012] – експерт (образование и квалификация, социално включване)
 6. Е-туризмът като фактор за конкурентоспособност на туристическите фирми в България в след-кризисния период [2011–2013; Фонд „Научни изследвания“, МОНМ; договор ДДВУ 02/76] <http://etourism.feb.uni-sofia.bg/> – участник (концептуален модел; информационна архитектура и графичен дизайн на двуезичен уеб портал; разработване на съдържание за уеб портала; анкетни карти; обработка на данни; анализ на данни; изводи и препоръки)
 7. Разработване на модел за електронно списание в областта на библиотечно-информационните науки [2010, Фонд „Научни изследвания“ на СУ] – експерт (концептуален модел; проучване, анали; модел за електронно списание; концептуален модел за дигитализация).
 8. Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги [септември – октомври 2010, BG0026; съфинансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с предмет „Провеждане на семинари/ обучения за укрепване капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България, за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги“] – участник (основен лектор на тема „Електронната община като важна съставна част от електронното управление“).
 9. Изграждане на учебна дигитална библиотека на специалност „Библиотечно-информационни науки“ [2009, Фонд „Научни изследвания“ към СУ] – експерт (концептуален модел; информационна архитектура на електронна библиотека, информационен дизайн на уеб портал, дигитализация).
 10. Моделиране на електронна база с пълнотекстово съдържание по дисциплини от учебния план на специалност „Библиотечно-информационни науки“ в бакалавърска степен (редовно обучение) [2008, Фонд „Научни изследвания“ към СУ] –  ключов експерт (концептуален модел; информационен дизайн на уеб портал; графичен дизайн на уеб портал; обучение на преподаватели за експлоатация на уеб портала; разработване на информационна архитектура и електронно учебно съдържание на седем дисциплини).
 11. Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии в общините [2008, Министерство на регионалното развитие и благоустройството; Сдружение „Информационни системи, териториално планиране, екология, консултации и квалификация“ (ИТЕК)] – ръководител (организиране и координиране на екипа, концептуален модел, разработване на анкетна карта, въвеждане и обработване на емпирични данни, анализ на данните, проучване и оценка информационния и функционален дизайн на уеб сайтовете на общините, отчетен доклад, подготовка на публикации, научно редактиране на колективен труд).
 12. Българските библиотеки – центрове за информация и комуникация, достъпни за всички хора (Глобални библиотеки – България) [2010;  Министерство на културата, UNDP, Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“] <http://www.glbulgaria.bg/; 10.08.2010> – ключов експерт (информатика, информационни и комуникационни технологии  – обучител, уеб базирано учебно съдържание).
 13. Българските библиотеки – центрове за информация и комуникация, достъпни за всички хора (Глобални библиотеки – България) [2009;  Министерство на културата, UNDP, Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“] <http://www.glbulgaria.bg/; 10.08.2010> – ключов експерт (информатика, информационни и комуникационни технологии).
 14. Българските библиотеки – центрове за информация и комуникация, достъпни за всички хора (Глобални библиотеки – България) [2008;  Министерство на културата, UNDP, Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“] <http://www.glbulgaria.bg/; 10.08.2010> – ключов експерт (библиотечни технологии).
 15. Проучване и анализ на ефективността от въвеждане на обучение по информационна грамотност като предпоставка за развитие на изследователската дейност на млади учени. [2008, Фонд Научни изследвания, СУ] – ръководител (организиране и координиране на екипа, концептуален модел, разработване на учебен план, разработване на анкетна карта, разработване на информационна брошура, разработване на уеб сайт за достъп до учебно съдържание, отчетен доклад).
 16. Social and Economic Effects of the Implementation of EU Standards on quality, safety and environment in the SME in Bulgaria (On the example of food and textile industries) [2005–2008, Swiss National Science Foundation] – участник (разработване на анкетна карта, въвеждане и обработка на емпирични данни, анализ на данни, подготовка на публикации).
 17.  ELISA Project (E-Learning for Improving Access to Information Society for SMEs in the SEE Area) (2006–2007) (<http://www.elisa-project.net/; 10.08.2010>); Multilingual Training Courses in E-Business for SMEs in the South Eastern European Countries Through E-Learning (2006–2007) <http://www.elisa-project.net/moodle/; 10.08.2010> – участник (разработване на уеб базирано учебно съдържание, лектор).
 18.  Проучване и анализ на потребителското търсене на пощенски услуги на вътрешния пощенски пазар [2005–2006, Държавна агенцията за информационни технологии и съобщения, Министерство на транспорта и съобщенията, България] – участник (концептуален модел, разработване на анкетна карта, организиране и координиране на теренно проучване, въвеждане и обработване на емпирични данни, анализ на данните, отчетен доклад, подготовка на публикации, техническо оформление на колективен труд).
 19.  Проучване и анализ на потребителското търсене на далекосъобщителни услуги в България [2005–2006, Държавна агенцията за информационни технологии и съобщения, Министерство на транспорта и съобщенията, България] – участник (концептуален модел, разработване на анкетна карта, организиране и координиране на теренно проучване, въвеждане и обработка на емпирични данни, анализ на данни, подготовка на публикации).
 20.  Готовност на българските библиотеки за превръщането им в центрове на знанието на информационното общество [септември 2005 – април 2006, Държавна агенцията за информационни технологии и съобщения, Министерство на транспорта и съобщенията, България] – ръководител (организиране и координиране на екипа, концептуален модел, разработване на анкетна карта, въвеждане и обработване на емпирични данни, анализ на данните, отчетен доклад, подготовка на публикации и монография).
 21.  Готовност на МСП за включване в информационното общество [2004–2005, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии, Министерство на транспорта и съобщенията, България] – участник (концептуална рамка, разработване на анкетна карта, организиране и координиране на теренно проучване, въвеждане и обработка на емпирични данни, анализ на данни).
 22.  Електронна търговия и електронни услуги [2004, Сдружение ИТЕК] – участник (разработване на обучителни материали, лектор).
 23.  Проект за Закон за електронната търговия [2004, Сдружение ИТЕК] – участник (изготвяне на експертно становище).
 24.  Пилотно изследване на средното образование в Република България и определяне тенденциите на развитие на пазара на е-образователните услуги [2003, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии, Министерство на транспорта и съобщенията, България] <http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=7&pID=199; 16.04.2010> – ръководител (организиране и координиране на екипа, концептуален модел, разработване на анкетна карта, въвеждане и обработване на емпирични данни, анализ на данните, отчетен доклад, подготовка на публикации).
 25.  Разработване на Методика за оценка на състоянието и развитието на Информационното общество в България [2002, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии, Министерство на транспорта и съобщенията, България] <http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=3&pID=178; 16.04.2010)> – ръководител (организиране и координиране на екипа, концептуален модел, отчетен доклад).
 26.  Разработване на методическо ръководство „Технологии на информационното общество в Шестата рамкова програма на ЕС за научни изследвания и технологично развитие (2002–2006 г.)“ [2002, Агенцията за развитие на съобщенията и информационните и комуникационните технологии, Министерство на транспорта и съобщенията, България] <http://www.daits.government.bg/projects.php?scID=3&pID=220; 20.08.2009> – ръководител  (подбор на документи, подготовка на колективен труд).
 27.  Информационно осигуряване на дейността на местната власт [2002, TEMPUS IB_JEP – 14 347-1999 BG] –  участник (обучител;  студия).
 28.  Organization and Marketing in Bulgarian Agriculture – Obstacles and Resources for Development [2001–2003, Swiss National Science Foundation] – участник (разработване на анкетна карта, въвеждане и обработка на емпирични данни, анализ на данни).
 29.  Създаване на учебно-помощни мултимедийни материали за тренинг по бизнес-комуникация [2002, Немска фондация за подпомагане на българското висше образование] – ръководител (организиране и координиране на екипа, концептуален модел, отчетен доклад).
 30. Бизнес-комуникацията в България: специфика, модели, инструментариум (част 2) [2002, НИС, СУ] – участник (анализ, отчетен доклад).
 31.  Бизнес-комуникацията в България: специфика, модели, инструментариум (част 1) [2001, НИС, СУ] – участник (анализ, отчетен доклад).