Милена Миланова Миланова

Ръководител на Катедра "Библиотекознание, научна информация и културна политика"

Научна област и интереси: Каталогизация; Библиография; Информационна грамотност; Дигитални библиотеки; Ресурси на открит достъп

mmilanovam@phls.uni-sofia.bg

Автобиография

http://phls.uni-sofia.bg/documents/users/14/CV_Milena_Milanova_oct_2015.pdf