Силвия Свиленова Станчева

гл. ас. д-р

Научна област и интереси: Нова музеология; Културно наследство; Колективна памет; Национализъм и национална идентичност; Културна политика

ssstanchev@phls.uni-sofia.bg