История на философията

Срок на обучение: 

2 семестъра (специалисти)
3 семестъра (неспециалисти)

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Хараламби Паницидис
е-mail: harry_panicidis@abv.bg
panacidis@phls.uni-sofia.bg

Какво ще изучавате в магистратурата

Магистратурата се състои от два независима модула, от които магистрите избират един - този, който ги интересува.

  1. Първият модул е Античност, Средновековие, Ренесанс.
  2. Вторият модул е Нова, Съвременна и Постмодерна философия.

За да се ориентирате какво точно ще изучавате, разгледайте пълния учебен план за специалисти и за неспециалисти.

Такси, график на изпитите, изисквания

 

Програмата е предназначена за лица с бакалавърска и магистърска степен. Основните цели на програмата са структурирани около два проблемни кръга. Запознаване на студентите от широк кръг специалности с основните направления, школи и стилове на философстване, както и с техния генезис, рецепция, интерпретации и влияние. Представяне на спецификата на решаването на философските проблеми не само чрез собственото развитие на философската култура и философския живот, но и в контекста на социалните промени, налагащи своя отпечатък върху връзките и взаимовлиянията между философията и другите сфери на културата – политика, икономика, религия, изкуство, наука, всекидневие и др.

 

Магистърската програма История на философията предлага вариативност на обсъжданите теми и съсредоточаване върху конкретни проблеми, автори и текстове. Основната цел на програмата е стимулиране на активното и самостоятелно участие на студентите, което ще формира и оценките по отделните дисциплини.

Изисквания за прием

I. Приемът за кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата им за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от мн. добър (4,50), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска или магистърска степен.

2. Среден успех от семестриалните изпити и от държавните изпити – над мн. добър (4,50).

3. При равен успех предимство ще имат завършилите Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

4. Събеседване с кандидатите върху интересите и мотивацията им за обучение в програмата.

5. Оценката от интервюто е по шестобалната система.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването. Като оценка за събеседването може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

Модул „Античност, Средновековие, Ренесанс“

Програма за събеседване

1. Начала и основни характеристики на античната и средновековната култура.

2. Принципи, основни течения и представители на Античната философия.

3. Философски тенденции в ранното западно-европейско Средновековие.

4. Философските програми и институциите на знанието през високото и късното Средновековие.

5. Главни характеристики (тенденции, теми, понятия) на философията във Византия.

6. Философската култура на Ренесанса.

Литература

Ц. Бояджиев, Античната философия като феномен на културата, София, 1993

Ц. Бояджиев, Философия на европейското Средновековие, София, 1994

О. Георгиев, Свободните изкуства и Средновековието, София, 2009

Е. Жилсон, Ф. Бьонер, История на християнската философия, Стара Загора, 1999

Г. Каприев, Византийска философия, София, 2011

Ф. Рикен, Философия на Античността, София, 2001

Р. Хайнцман, Философия на Средновековието, София, 2002

К. Янакиев, Светът на Средновековието, София, 2012

 

Модул "Нова, Съвременна и Постмодерна философия"

Програма за събеседване

1. Човекът в информационното общество;

2. Сблъсък или диалог на цивилизациите;

3. Постмодерната етика;

4. Властта като философски проблем;

5. Постмодерната критика на модерността.

Литература

Бауман, З. Постмодерната етика. С., 2001.

Бауман, З. Глобализацията. С., 2001.

Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерното, обяснено за деца. С., 1996.

Фуко, М. Надзор и наказание. С., 1999.

Хабермас, Ю. Философският дискурс на модерността. Пл., 1999.

Хънтингтън, С. Сблъсъкът на цивилизациите. С., 2000.