Магистратура „История и съвременност на философията“

Обща информация


Програмата на катедра „История на философията“ е предназначена за лица с бакалавърска или магистърска степен. Ако сте завършили философия, то ще бъдете записани в програмата за специалисти (2 семестъра). Ако не сте завършили бакалавърска или магистърска степен по философия, то ще бъдете записани в програмата за неспециалисти (3 семестъра).

Целта на магистратурата е проследяване на връзките между историческата трансформвация на философията и нейното съвременно състояние. Студентите ще се запознаят с широк кръг от теми и проблеми – познавателни, онтологически, етически, религиозни, политически, научни, технологични, както и проблеми на историческото развитие и бъдещите тенденции. Целта е да се представи не просто произхода и оформянето на тези теми, но и настоящото им влияние.

Философското разбиране ще бъде поставено не само в собственото си историческо разгръщане (през различни направления, школи и стилове на философстване от Античността до ден днешен), но и в по-общ културен контекст – социални отношения, изкуство, икономика, всекидневие и т.н.

 

Можете да посетите и Фейсбук страницата на магистратурата.

Ръководител: доц. д-р Васил Видински
е-mail: vidinsky@phls.uni-sofia.bg


 

Какво предлага магистърската програма

- Задълбочено осмисляне на историческите философски процеси и тяхното съвременно състояние;

- Схващане на сложните отношения между философия, култура и наука, както и между философия и контекст;

- Специализирано и задълбочено познание в конкретни историко-философски области: Античност, Средновековие, Ново време и съвременност;

- Осмисляне на алтернативни исторически подходи и решения на фундаменталните проблеми във философията;

- Схващане на „историята на философията“ не като някакво натрупване на факти и отминали светогледи, а като тенденции, като завръщащи се проблеми или решения, като основания за динамика и развитие или като условие за критика;

- Задълбочено и аналитично осмисляне на различни типове аргументация за изграждане на собствена магистърска теза;

- Освен това програмата е изключително полезна - като знания и умения - за всеки, който би искал да продължи в докторската програма по философия.

 

Срок на обучение:

2 семестъра (специалисти)
3 семестъра (неспециалисти)

 

Някога един от най-големите немски поети и мислители беше казал: „Противно ми е всъщност всичко, което ме поучава, без да разширява дейността ми, без непосредствено да я оживява.“ Тези думи на Гьоте могат непосредствено да бъдат отнесени към основната цел, която сме поставили пред магистърска програма „История и съвременност на философията“.

Многообразието от теоретични дисциплини и предметни области, предлагани в програмата, създават необходимите предпоставки за разбирането на историко-философския процес не като натрупване на заблуждения или хаотична смяна на учения, лишена от необходима вътрешна връзка, а като последователно развитие на алтернативни подходи и решения на фундаменталните проблеми (за същността и многообразието на света или пък мястото на човека в него). Всички тези проблеми и решения имат пряко отношение към съвременността и съвременната философия.

По този начин философията се разкрива като онази неотделима част от човешката култура, чиято съществена характеристика е единството между живот и мисъл, изказ и воля, изкуство и наука.


 
DSC_0561

Част от преподавателския състав на програмата

 

Прием и събеседване

Подаване на документи

Посетете специалния сайт за магистърски прием на Философски факултет, чрез който се подават документите.

Там ще откриете подробна информация за датите, сроковете и резултатите. Има два типа места - с държавна субсидия и платена форма на обучение. По-долу са разяснени разликите, описано е балообразуването и програмата за събеседване.

 


 

Държавна субсидия

За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

1. Среден успех от семестриалните изпити и от държавните изпити – добър.

2. Събеседване с кандидатите върху интересите и мотивацията им за обучение в програмата. Вижте подробна информация за събеседването по-долу. Може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

3. Финалният бал за класиране се образува средноаритметично от точка 1 (семестриалните и държавните изпити) и точка 2 (оценката от събеседването).

4. При равен успех предимство ще имат завършилите Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Платена форма

Приемът за кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата им за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър). Условието е, че този успех не трябва да е по-нисък от добър. Приемът зависи и от утвърдените и налични места в магистратурата.


 

Програма за събеседване

Събеседването е съсредоточено върху интересите и мотивацията на кандидатите за обучение в програмата. Очаква се и базово разбиране за:

 1. Античната философия: основни представители и школи.
 2. Средновековната философия: Западното Средновековие и Византийската традиция. Италианският Ренесанс.
 3. Модерността и нейната съвременна философска критика: основни представители и школи.
 4. Аналитични и континентални тенденции във философията през ХХ-ХХІ век.

Основна литература на български език

Бояджиев, Ц. Античната философия като феномен на културата, София, 1993
Георгиев, О., Свободните изкуства и Средновековието, София, 2009
Денков, Д. Що е Просвещение?, София, 2011
Каприев, Г., Византийска философия, София, 2011
Кънев, А., Западната философия, Стара Загора, 2005

Допълнителна и справочна литература

Бауман, З. Глобализацията, София, 2001
Жилсон, Е., Ф. Бьонер, История на християнската философия, Стара Загора, 1999
Кунцман, П., Ф.-П. Буркард, Ф. Видман, Атлас „Философия“, Пловдив, 2012
Лиотар, Ж.-Фр. Постмодерното, обяснено за деца, София, 1996
Рикен, Ф., Философия на Античността, София, 2001
Фуко, М. Надзор и наказание. София, 1999
Хабермас, Ю. Философският дискурс на модерността, Пловдив, 1999

Какво ще изучавате

За специалисти (завършили философия)

Ако сте завършили философия в бакалавърска или магистърска степен, можете да запишете магистратурата „История и съвременност на философията“ за специалисти. В този случай обучението е само 2 семестъра.

Разгледайте списъка с всички дисциплини (с преподавателите и хорариума), за да се ориентирате какво ще изучавате и какви са избираемите курсове. Ето един бърз поглед само към задължителните дисциплини:

Задължителни курсове за специалисти (първи и втори семестър)

 1. Методология и типология на историко-философското изследване - проф. д-р  Димитър Денков
 2. Личност и индивидуалност: Античност, Средновековие, ранна Модерност - доц. д-р Гергана Динева
 3. Метафизиката: в Средновековието и в съвременността - проф. дфн Георги Каприев
 4. Постмодерната философия - проф. д-р Хараламби Паницидис
 5. Невъзможни възможности: природата на реалността и границите на разбирането й - проф. дфн Александър Кънев

Разгледайте и кредитирането по семестри.

 


 

За неспециалисти (завършили друга специалност)

Ако не сте завършили философия, то за вас е предназначена програмата за неспециалисти. Тя е с продължителност 3 семестъра.

Разгледайте списъка с дисциплини (с преподавателите и хорариума), за да се ориентирате какво ще изучавате  и какви са избираемите курсове. Ето един бърз поглед само към задължителните дисциплини:

Задължителни въвеждащи курсове за неспециалисти (първи семестър):

 1. Антична философия - доц. д-р Гергана Динева
 2. Средновековна философия - проф. дфн Георги Каприев
 3. Философия на Новото време - гл. ас. д-р Лидия Кондова
 4. Съвременна философия - гл. ас. д-р Димитър Божков

Задължителни курсове за неспециалисти (втори и трети семестър)

 1. Постмодерната философия - проф. д-р Хараламби Паницидис
 2. Невъзможни възможности: природата на реалността и границите на разбирането й - проф. дфн Александър Кънев
 3. Методология и типология на историко-философското изследване - проф. д-р  Димитър Денков
 4. Личност и индивидуалност: Античност, Средновековие, ранна Модерност - доц. д-р Гергана Динева
 5. Метафизиката: в Средновековието и в съвременността - проф. дфн Георги Каприев

Разгледайте и кредитирането по семестри.

 

Средновековна философия проф. дфн Георги Каприев
Философия на Новото време проф. д-р  Димитър Денков
Съвременна философия гл. ас. д-р Димитър Божков

 

Архив: стар учебен план (2017-2018 и 2018-2019):

Старият учебен план на магистратурата „История и съвременност на философията“ беше валиден за две академични години (2017-2018 и 2018-2019). Основната разлика спрямо новия учебен план е в броя изпити, кредитирането и в хорариума - като новият план е значително по-облекчен. В самите дисциплини няма съществени съдържателни промени, тъй като те покриват удачно необходимия материал.

Старата учебна програма на магистратурата за специалисти: дисциплините, преподавателите и хорариума.

Старата учебна програма на магистратурата за неспециалисти: дисциплините, преподавателите и хорариума.

 

График на занятията

График на занятията (2019-2020 г.)

Летен семестър:

Занятията през летен семестър
(заради заповеди на Ректора занятията след 8 март се водят неприсъствено);
График на лятната изпитна сесия.

Зимен семестър:

Занятията през зимен семестър;
График на зимната изпитна сесия.

 


 

График на занятията (2018-2019 г.)

Летен семестър:

Занятията през летен семестър;
График на лятната изпитна сесия.

Зимен семестър:

- Занятията през зимен семестър;
- График на зимната изпитна сесия.

 


 

График на занятията (2017-2018 г.)

Летен семестър:

Занятията през летен семестър;
График на лятната изпитна сесия.

Зимен семестър:

- Занятията през зимен семестър;
- График на зимната изпитна сесия.

Преподавателски екип

Преподавателите в магистърската програма са от четири различни катедри: „История на философията“, „Логика, етика и естетика“, „Философия“ и „История и теория на културата“. Конкретните курсове, които предлага всеки един преподавател, са представени в рубрика „Какво ще изучавате“.

 

проф. дфн Александър Кънев (катедра „История на философията“)

проф. дфн Атанас Стаматов (хоноруван преподавател)

проф. дфн Георги Каприев (катедра „История на философията“)

проф. дфн Калин Янакиев (катедра „История и теория на културата“)

проф. дфн Олег Георгиев (катедра „История на философията“)

проф. дфн Стилиян Йотов (катедра „История на философията“)

проф. дфн Цочо Бояджиев (гост-професор)

проф. д-р Димитър Денков (катедра „История на философията“)

проф. д-р Иван Камбуров (катедра „История на философията“)

проф. д-р Хараламби Паницидис (катедра „История на философията“)

проф. д-р Тодор Полименов (катедра „Логика, етика и естетика“)

доц. д-р Валентина Георгиева (катедра „История и теория на културата“)

доц. д-р Валентина Кънева (катедра „Логика, етика и естетика“)

доц. д-р Васил Видински (катедра „История на философията“)

доц. д-р Константин Янакиев (катедра „Философия“)

доц. д-р Тодор Тодоров (катедра „История на философията“)

доц. д-р Огнян Касабов (катедра „Логика, етика и естетика“)

доц. д-р Гергана Динева (катедра „История на философията“)

гл. ас. д-р Десислава Дамянова (катедра „История на философията“)

гл. ас. д-р Димитър Божков (катедра „История на философията“)

гл. ас. д-р Лидия Кондова (катедра „История на философията“)

проф. дфн Цочо Христов Бояджиев
проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис
проф. дфн Георги Теологов Каприев
гл.ас. д-р Димитър Димитров Божков
проф. д-р Димитър Ангелов Денков
проф. д-р Димитър Ангелов Денков
проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис
гл.ас. д-р Гергана Владимирова Динева
проф. дфн Георги Теологов Каприев
доц. д-р Васил Бранимиров Видински
проф. дфн Александър Методиев Кънев
проф. дфн Атанас Костов Стаматов
проф. д-р Иван Илиев Камбуров
гл. ас. д-р Десислава Дамянова Дамянова
гл.ас. д-р Гергана Владимирова Динева
проф. дфн Цочо Христов Бояджиев
проф. дфн Олег Георгиев Георгиев
проф. дфн Георги Теологов Каприев
доц. д-р Валентина Георгиева Кънева
проф. дфн Калин Тодоров Янакиев
проф. д-р Хараламби Георгиев Паницидис
гл. ас. д-р Димитър Димитров Божков, доц. д-р Валентина Валентинова Георгиева
проф. д-р Димитър Ангелов Денков
доц. д-р Васил Бранимиров Видински
доц. д-р Тодор Румянов Полименов
доц. д-р Тодор Петков Тодоров
доц. д-р Огнян Огнянов Касабов
проф. дфн Александър Методиев Кънев
доц. д-р Константин Георгиев Янакиев
проф. дфн Стилиян Йотов Йотов
гл.ас. д-р Димитър Димитров Бож

Магистърски тези

Обучението в програмата завършва с написването и защитата на магистърска теза. Това е една от най-важните дейности по време на обучението и е добре студентите да започнат разработването и изследването още от началото на своето обучение в магистърската програма.

Защитени магистърски тези

През 2017-2018 г. са защитени първите магистърски тези в новата програмата “История и съвременност на философията“. Част от защитилите тези досега:

 • Меги Попова - Критическите подходи на Маркс, Хоркхаймер и Фуко към проблема за легитимацията на знанието
 • Петър Евтимов - Епистемичната роля на категориите във философията на Имануел Кант
 • Кристиян Станков - Свят и изкуство във философията на изкуството на Хосе Ортега-и-Гасет и Мартин Хайдегер