Философия с преподаване на английски език

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна 

Ръководител: проф. д-р Александър Гънгов

е-mail: agungov@phls.uni-sofia.bg

 

Програмата следва традицията на Софийския университет в подбора на учебните дисциплини и европейския и американския опит в структурирането на преподаването и проверката на знанията. Предметните полета, в които се съсредоточава преподаването, са философска антропология, етика, значение и истина, социална философия, екзистенциална диалектика, аксиология, философия на интеркултурността, философия на езика, феноменология, философският метод, философия на субектното действие, философия на културата, континентална философия.

Курсовете в програмата са едносеместриални и са организирани така, че след завършването на един семестър или приключването на програмата студентите да могат да продължат образованието си във всеки университет, придържащ се към съвременните тенденции в обучението на магистри и докторанти. Темата на дипломната работа и научният ръководител се определят в зависимост от интересите на конкретния дипломант.

Студентите в програмата ползват предимство при кандидатстване за участие в мобилност по програма Еразъм (1–2 семестъра) в следните университети: Неапол, Копенхаген, Париж ІV. Амиен, Руан, Страсбург, Фрайбург и Карлсруе. Цялото обучение се извършва на английски език.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите в платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата им за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием. Необходимо е кандидатите да се съобразят с посочените по-долу допълнителни изисквания.

 

II. Право да кандидатстват в местата, субсидирани от държавата, имат български граждани; лица с двойно гражданство, едно от които е българско; граждани на ЕС, Европейското икономическо пространство и Швейцария. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска или магистърска степен.

2. Събеседване на английски език с подалите документи кандидати по приложения кръг от теми с нарочна комисия.

Допълнителни изисквания към кандидатите: Тъй като целият учебен процес, включително проверката на знанията и защитата на дипломните работи, се извършва на английски, изисква се кандидатите да го владеят писмено и говоримо. Владеенето на езика се установява чрез следните документи: бакалавърска степен от университет с преподаване на английски, завършена английска гимназия, преминат курс по английски на университетско или гимназиално ниво, успешно положен TOEFЕL и др.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването.

 

Програма за събеседване

1. Философия и познание;

2. Философия и общество;

3. Философия и култура;

4. Мотивация за програмата;

5. Акценти в базисното образование – разработени курсови и дипломни работи и проекти, публикации и др.;

6. Професионален опит;

7. Владеене на чужди езици;

8. Компютърна грамотност;

9. Специализирано обучение.

 

Литература:

http://plato.stanford.edu/entries/epistemology/

http://www.iep.utm.edu/e/epistemo.htm

http://www.iep.utm.edu/s/soc-cont.htm

http://www.iep.utm.edu/j/jurisfem.htm

http://plato.stanford.edu/entries/social-institutions/

http://plato.stanford.edu/entries/cassirer/#4

http://plato.stanford.edu/entries/dante/

 

MASTER’S PROGRAM IN PHILOSOPHY TAUGHT IN ENGLISH

 

The MA Program in Philosophy taught in English provides instruction in all major areas of Western Philosophy; besides, the master’s thesis can be written on a topic from Eastern Philosophy as well - an expert in this field will be appointed as the supervisor. This program secures guidelines by faculty and leaves enough room for student’s own preferences. The degree is recognized worldwide including the EU/EEA and Switzerland, the US, Canada, Russia, Turkey, China, Indian Sub-Continent, Latin America, and the Middle East.

Courses offered: Philosophical Anthropology, Ethics, Axiology, Philosophical Method, Truth and Meaning, Philosophy of Intercultural Relations, Social Philosophy, Continental Philosophy, Philosophy for Children, Philosophy of Culture, Logic in the Continental Tradition, Theories of Truth, Existential Dialectics, Philosophy of the Subjective Action, Phenomenology, Renaissance Philosophy