Философия на съзнанието и езика

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: задочна

Ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева

е-mail: anetakarageor@yahoo.com

karageorgi@phls.uni-sofia.bg

 

програмата е интердисциплинна, предназначена за кандидати с бакалавърска или магистърска степен. Философските проблеми на отношението съзнание–език (форма и степен на обусловеност на съзнанието от езика, функциониране на съзнанието чрез езика, изменение на езика посредством актове на съзнанието) са представени от водещи философи и психолози в два допълващи се плана: концептуален и исторически. С това се осигурява достъп до различни следващи измерения на проблема: интеркултурни, социални, когнитивни, виртуални и екзистенциални. Въпреки че подходът е в съзвучие със съвременната наука и може да затрудни онези, които предпочитат литературните форми на философията, всеки интересуващ се е в състояние да придобие знания и умения за ориентиране в работата на съзнанието и езика и взаимното им моделиране, подпомагане и възпрепятстване, както и да подобри комуникативната си компетентност и аналитичните си способности.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска или магистърска степен;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);

3. Събеседване с подалите документи кандидати по приложения кръг от теми с нарочна комисия.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването. Като оценка за събеседването може да бъде зачетена оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.

 

Програма за събеседване

1.  Комуникативни функции на езика;

2.  Познавателни функции на езика;

3.  Съзнание и личност;

4.  Мотивация за програмата;

5.  Акценти в базисното образование – разработени курсови и дипломни работи и проекти, публикации и др.;

6.  Професионален опит;

7.  Владеене на чужди езици;

8.  Компютърна грамотност;

9.  Специализирано обучение.

 

 

литература

Остин, Д. Как с думи се вършат неща. С., 1996.

Хабермас, Ю. Философия на езика и социална философия. С., 2000.

Христоматия по психология на познанието. С., 1998.