Философия

Срок на обучение:

2 семестъра (философи)

3 семестъра (нефилософи)

Форма на обучение: редовна

Ръководител: проф. д-р Райчо Пожарлиев

е-mail: raicho54@abv.bg

pozharliev@phls.uni-sofia.bg

Учебен план: за специалисти изтегли оттук; за неспециалисти: изтегли оттук

Магистърската програма Философия е предназначена както за завършили бакалавърска или магистърска степен по философия
(2 семестъра), така и за студенти без бакалавърска или магистърска степен по философия (3 семестъра). За студентите без бакалавърска или магистърска степен по философия първият семестър е предвиден за допълване на базовите познания по основни философски дисциплини с оглед на това през втория и третия семестър да се съгласува с магистърска програма по философия (за специалисти).

Програмата за пръв път в рамките на Философския факултет обединява усилията на професионалисти от различни области и катедри. По същество тя е интердисциплинарна, тъй като представя основни съвременни проблеми на философията в тяхното отношение с постигнатото в областите на други хуманитарни науки.

Програмата, от една страна, в поредица от задължителни дисциплини обхваща съвременното съдържание на философията. От друга страна, специфична нейна особеност е, че позволява профилиране в рамките на един от предложените четири модула (по онтология, философия на съзнанието и езика, философия на науката и интердисциплинарни проблеми на социалното познание). Например студент, избрал модула „Философия на науката“, слуша всички задължителни дисциплини, но и конкретизира знанията си, избирайки специални дисциплини в своя модул. Така изборът на един от модулите ще задълбочи по интереси философското познание. Гъвкавостта на предложения модел цели съчетаването на фундаменталното и специализираното знание в областта на философските науки.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование по философия, при условие че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска или магистърска степен по философия (2 семестъра) и за неспециалисти с бакалавърска или магистърска степен по философия (3 семестъра);

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над мн. добър (4,50);

3. Събеседване на подалите документи кандидати с комисия от преподаватели върху мотивацията им за кандидатстване. В комисията ще бъдат включени специалисти от съответните модулни направления.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването. Като оценка за събеседването може да бъде зачетена и оценка от конкурсен изпит в друга магистърска програма на Философски факултет от същата година.