Интегративна биоетика

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева

е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

Сайт за биоетика: http://philosophy-bioethics.eu/

IBE

доц. д-р Валентина Кънева

Магистърската програма по Интегративна биоетика е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основните дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос.

Програмата е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.

Магистърската програма е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.

Успешното й завършване води до степента:

Магистър по Философия - Интегративна биоетика

Завършилите програмата имат необходимата квалификация за извършване на изследователска работа по широк кръг проблеми на биоетиката. Те могат да намерят професионална реализация като аналитични специалисти в държавни институции, неправителствени организации, лечебни заведения. Включването в програмата би било особено полезно за специалисти, срещащи етически проблеми в професионалната си практика в областта на здравеопазването, образованието, правото и социалните дейности.

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска степен;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър (4,00);

3. Събеседване с подалите документи кандидати по основни теми или положен изпит за останалите магистърски програми от Философски факултет. Събеседването цели преценка на мотивацията и интересите на кандидатите.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването.

Програма за събеседване

1. Възникване и развитие на биоетиката

2. Основни проблеми на биоетиката

3. Биоетика и общество.

 

В рамките на международен проект между пет европейски университета, ръководен от проф. Томас Сьорен Хофман от Университета за дистанционно обучение в Хаген, Германия, обучаващите се в програмата имат възможност да се включат в международно лятно училище по биоетика.

IBE2

 

снимка от МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ ПО БИОЕТИКА

„БИОЕТИКАТА КАТО НАУЧЕН И ОБЩЕСТВЕН ПРОЕКТ: ИДЕЯТА ЗА ИНТЕГРАТИВНА БИОЕТИКА”

20 - 26 юни 2016 г.

проведено в Академията за политическо образование в Тутцинг, Германия

 

Магистърската програма по Интегративна биоетика

Предлагани курсове по семестри :

Зимен семестър 2017/2018

Философия на природата Задължителен
Философска антропология Задължителен
Етика Задължителен
Въведение в биоетиката Задължителен
Типология на историко-философските направления Задължителен
Етика на грижата Избираем
Репродуктивна етика Избираем

 

Летен семестър 2017/2018

Въведение в генетиката и геномиката Задължителен
Медицинска етика Задължителен
Социални и етически аспекти на битехнологиите Задължителен
Биоправо Задължителен
Християнство и биоетика Задължителен
Философия на науката Задължителен
Биология на стволовите клетки Избираем
Автономия в биоетиката Избираем
Справедливост и солидарност в медицината Избираем
‘Оптимиране’ на човешките способности Избираем

 

Зимен семестър 2018/2019

Изследователски семинар

Биоетика: общество и политика

Задължителен
Медицинско право Избираем
Антропология на медицината Избираем
Хосписни и палиативни грижи Избираем
Психологическо консултиране, психотерапия и етика Избираем
Практика/Лятно училище задължителна

 

Екип на програмата: доц. д-р Валентина Кънева, проф. д.ф.н. Стилиян Йотов, проф. д-р Недялка Видева, проф. д-р Димитър Денков, доц. д-р Владимир Теохаров, гл. ас. д-р Васил Видински, доц. д-р Румяна Крумова-Пешева (Философски факултет на СУ), проф. д-р Христо Тодоров (HБУ), доц. Костадин Нушев (Богословски факултет на СУ), гл. ас. д-р Меглена Китанова, чл. кор. проф. дбн Румен Панков (Биологически факултет на СУ), проф. д.м.н. Силвия Александрова-Янкуловска (Медицински Университет-Плевен), доц. д-р Ина Димитрова (ПУ), гл. ас. д-р Ася Асенова (ФСлФ, СУ), д-р Стоян Ставру (хон. ас. в ЮФ, СУ), д-р Гергана Мирчева.