Интегративна биоетика

Срок на обучение: 3 семестъра

Форма на обучение: редовна

Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева

е-mail: vkaneva@phls.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма по Интегративна биоетика е първата програма у нас, която предлага теоретична подготовка и практическо обучение в интердисциплинарното поле на биоетиката. Програмата цели разгръщане на интегративен подход към проблемите на биоетиката, има изследователска насоченост и като най-важна задача – насърчаване на изследванията в областта на биоетиката у нас. За тази цел в рамките на курсовете по основните дисциплини тя разчита на усвояването на един важен за съвременните дебати и разгърнатите в тях аргументи инструментариум, за прецизността на който философията и философската етика имат съществен принос.

Програмата е отворена за студенти с бакалавърска или магистърска степен по широк кръг хуманитарни и естественонаучни дисциплини, които имат интерес към етическите проблеми, свързани с развитието на биологическите науки и медицината, както и към социалните и политически измерения на проблемите.

Завършилите програмата имат необходимата квалификация за извършване на изследователска работа по широк кръг проблеми на биоетиката. Те могат да намерят професионална реализация като аналитични специалисти в държавни институции, неправителствени организации, лечебни заведения. Включването в програмата би било особено полезно за специалисти, срещащи етически проблеми в професионалната си практика в областта на здравеопазването, образованието, правото и социалните дейности.

 

Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява въз основа на успеха от дипломата за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър (4,00), и в зависимост от утвърдените места за прием.

II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията са:

1. Приемът в програмата е за специалисти с бакалавърска или магистърска степен;

2. Среден успех от семестриалните и държавните изпити над добър (4,00);

3. Събеседване с подалите документи кандидати по основни теми или положен изпит за останалите магистърски програми от Философски факултет. Събеседването цели преценка на мотивацията и интересите на кандидатите.

Балът за класиране в програмата се образува от средноаритметичната оценка от семестриалните и държавните изпити и оценката от събеседването.

Програма за събеседване

1. Възникване и развитие на биоетиката

2. Основни проблеми на биоетиката

3. Биоетика и общество