Социални изследвания на пола

Срок на обучение: 2 семестъра

Форма на обучение: редовна и задочна

Ръководител: проф.д-р Недялка Видева

е-mail: nelly@sclg.uni-sofia.bg

 

Магистърската програма Социални изследвания на пола се предлага за обучение и на английски език в редовната си форма.
Магистърската програма по Социални изследвания на пола (Gender Studies) се осъществява от преподаватели от различните специалности на Философски факултет, Факултета по славянски филологии и Факултета по класически и нови филологии. Магистърската програма има като своя основна цел подготовката на специалисти в областта на социалните изследвания на пола (Gender Studies). Завършващите магистратурата специалисти се подготвят да участват в изследването на специфичните социални различия на половете и провокираните от тях практически и теоретически проблеми. Магистърската програма предлага интердисциплинарно обучение, доколкото социалните изследвания на пола (Gender Studies) са комплекс от хуманитарни дисциплини, фокусиращи вниманието върху социално конструираните различия между половете и техните следствия в различните сфери на теорията и практиката. Студентите ще получат знания за основните направления и концепции във философските, социологическите, историческите, психологическите, филологическите изследвания на пола, теоретични методи за тяхното осъществяване и стратегии за разрешаване на практически проблеми в тази област. Базовата подготовка на бъдещите специалисти включва дисциплини, които досега не са били част от никоя специалност в Софийския университет или друго висше учебно заведение. Специализираните курсове, които избира всеки студент, ще го запознаят и подготвят със специфични феномени и аспекти на социално конструирания пол в различни теоретични и социални области. Тяхното многообразие отговаря на многообразието на изучаваната проблемна област от една страна, а от друга страна, ще осигури възможност за едно наистина специализирано и профилирано обучение. Учебната програма в редовна форма на обучение е организирана на блоков принцип.


Условия за прием:

I. Приемът на кандидатите за платена форма на обучение се осъществява без полагане на конкурсни изпити, само въз основа на успеха от дипломата им за завършена степен на висше образование (бакалавър или магистър) при условие, че този успех е не по-нисък от добър 4.00, и в зависимост от утвърдените места за прием.


II. За кандидатстващите за прием в субсидираните от държавата места условията за прием са:
1. Програмата е предназначена за бакалаври и магистри със среден успех от семестриалните и
държавни изпити над мн. добър 4.50.
2. Събеседване по приложен кръг от теми или изпит за останалите магистърски програми от Философски факултет за конкретната учебна година.
3. Оценка по западен език в дипломата за завършена степен.


Балообразуване: Окончателното класиране ще се осъществява въз основа на бал, образуващ се
от средния успех от държавните и семестриални изпити, оценката от събеседването или положения
изпит и оценката по западен език от дипломата за завършена степен.

ПРОГРАМА
за събеседване за магистърската програма по Социални изследвания на пола
1. Положението на жените в съвременното общество
2. Положението на мъжете в съвременното общество
3. Перспективи за равнопоставеност на половете